Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Việt Nam là quốc gia có chiều dài bờ biển xếp thứ 27 trong tổng số 156 quốc gia có biển trên thế giới với những đặc trưng kinh tế - sinh thái - nhân văn hết sức đa dạng. Cùng với nhiều nguồn lực kinh tế to lớn về biển, du lịch và lâm nghiệp, kinh tế muối cũng là một nguồn lợi hết sức quan trọng. Việt Nam là một trong số 120 nước trên thế giới có sản xuất và xuất khẩu muối, sản lượng muối của Việt Nam hiện chưa lớn (mỗi năm sản lượng đạt khoảng 0,7 triệu tấn chiếm 0,3% sản lượng muối thế giới sản xuất mỗi năm) những triển vọng và tiềm năng không nhỏ, đặc biệt là chất lượng muối ăn của Việt Nam được rất nhiều nước ưa chuộng
Sau gần 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã thu được những kết quả tích cực rõ ràng, trong đó, nổi bật là việc chuyển đổi thành công cơ chế kinh tế. Quá trình cải biến cơ cấu sở hữu, xác định lại chức năng của Nhà nước về kinh tế, hình thành và phát triển các hình thức tổ chức và kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường - đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo và tăng thu nhập cho người lao động.
Hiện nay, như các văn kiện của Đảng và Nhà nước đã khẳng định, nền kinh tế nước ta đang bước vào một thời kỳ mới của quá trình đổi mới và phát triển. Bước chuyển này gắn với sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, của sự gia tăng áp lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình này tạo ra cho nền kinh tế những cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt ra những nhiệm vụ khó khăn và thách thức to lớn mới.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, các tài liệu tham khảo, các phụ lục, luận án gồm 3 chương:
Chương 1: Ngành công nghiệp muối với sự phát triển của xã hội
Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp muối Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc sẽ giúp ích cho bạn.