Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua các doanh nghiệp khi chuyển sang kinh tế thị trường ở nước ta

Từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Đảng ta đã thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, coi đây là một giải pháp chiến lược nhằm giải phóng và khai thác tối đa các tiềm năng hiện có để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý đồng thời luôn khẳng định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đại hội IX khẳng định thêm “các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” và “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp Nhà nước để doanh nghiệp Nhà nước cạnh tranh bình đẳng trên thị trường ”. Nói đến các doanh nghiệp trong bất cứ một hình thái kinh tế xã hội nào thì vốn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Mọi nguồn lực của doanh nghiệp chung quy lại đều do nguồn lực tài chính quyết định luôn phải có những bước đi vững chắc trong mọi hoạt động phải tạo được sự tăng trưởng hiện tại và những tiền đề quan trọng đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tìm cách huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được.
Xuất phát từ đó, em chọn đề tài “Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua các doanh nghiệp khi chuyển sang kinh tế thị trường ở nước ta”
Tiểu luận bố cục gồm 3 phần lớn:
A. Phần mở đầu
B. Nội dung
Phần I: Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng về vốn và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Phần III: Giải pháp để tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.
C. Kết luận
Xem Thêm: Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua các doanh nghiệp khi chuyển sang kinh tế thị trường ở nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua các doanh nghiệp khi chuyển sang kinh tế thị trường ở nước sẽ giúp ích cho bạn.