Đầu tư phát triển tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2008I. Tổng quan về Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty PVC1.1 Lịch sử hình thành Tổng công ty PVC1.2 Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty PVC1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty PVC
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Tổng công ty PVC
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PVC trong giai đoạn 2005 – 20082.1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PVC2.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PVC giai đoạn 2005 – 2008II. Tình hình hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) giai đoạn 2005 -2008
1. Tình hình về vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty PVC giai đoạn 2005 - 20081.1 Quy mô vốn đầu tư của Tổng công ty PVC giai đoạn 2005 - 20081.2 Nguồn hình thành vốn đầu tư của Tổng công ty PVC2. Thực trạng đầu tư phát triển của Tổng công ty PVC giai đoạn
2005 - 20082.1 Đầu tư xây dựng cơ bản .2.2 Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị2.3. Đầu tư nâng cao chất lượng lao động2.3.1 Công tác tuyển dụng
2.3.2 Công tác đào tạo
2.3.3 Đầu tư phát triển năng lực quản lý
2.4. Đầu tư cho hoạt động Marketing2.5 Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệIII. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty PVC
1. Kết quả của hoạt động đầu tư phát triển1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực hiện1.2. Tài sản cố định huy động1.3 Đầu tư đã làm tăng năng lực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PVC2. Hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển2.1. Hiệu quả tài chính2.1.1 So sánh Doanh thu tăng thêm / Vốn đầu tư
2.1.2 Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư
2.2. Hiệu quả xã hội2.2.1 Mức đóng góp cho ngân sách tăng
2.2.2 Số chỗ làm việc tăng thêm
2.2.3 Tiền lương của người lao động tăng thêm
3. Đánh giá chung về hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Xem Thêm: Đầu tư phát triển tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 sẽ giúp ích cho bạn.