Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của Công ty Dệt may Hà Nội trên thị trường EU


Lời mở đầu

Kể từ khi chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường đến nay đã được hơn 15 năm. Trong khoảng thời gian đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, trong đó có hoạt động xuất khẩu. Từ chỗ chỉ đơn thuần xuất khẩu một vài loại nguyên liệu thô chưa qua chế biến như than đá, thiếc, gỗ tròn và một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ đơn giản, chủng loại hàng hoá xuất khẩu tới nay đã đa dạng hơn, trong đó có những mặt hàng đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu cao vào hàng thứ hai, thứ ba trên thế giới như gạo và cà phê. Cơ cấu hàng xuất khẩu và cơ cấu thị trường xuất khẩu cũng có những thay đổi tích cực. Tỷ trọng hàng đã qua chế biến tăng khá nhanh, thị trường xuất khẩu được mở rộng và đa dạng hơn. Đặc biệt, trong nhiều năm liền, xuất khẩu trở thành động lực chính của tăng trưởng GDP và góp phần không nhỏ vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH.


Tuy đạt được những thành tựu nổi bật nhưng cho đến nay xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn khá nhỏ bé so với các nước trong khu vực. Nguyên nhân chính là sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam còn yếu, chưa tạo được niềm tin đối với khách hàng, thị trường không ổn định (trừ một số mặt hàng chủ lực), chất lượng không cao, giá cả thấp.
Công ty dệt may Hà Nội là một trong những công ty đầu đàn của Tổng công ty dệt may Việt Nam, được thành lập từ năm 1978 có nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may. Đến nay, Công ty đã hoạt động được hơn hai chục năm và trong khoảng thời gian này công ty đã đạt được rất nhiều thành tựu trong hoạt động xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng và phong phú, thị trường xuất khẩu đã được mở rộng, công ty đã có quan hệ bạn hàng với hơn hai chục nước, trong đó chủ yếu là EU, Nhật Bản.
Tuy nhiên, cũng giống như các doanh nghiệp Việt Nam khác, hoạt động xuất khẩu của công ty có một vấn đề nổi cộm đó là sức cạnh tranh các mặt hàng kém, nhất là trên thị trường EU- thị trường chính của công ty. Từ thực tế này, sau một thời gian thực tập ở công ty Hanoisimex, em đã quyết định lựa chọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của công ty Dệt may Hà Nội trên thị trường may mặc EU.
Mục đích nghiên cứu: Luận giải cơ sở của sức cạnh tranh, phân tích sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường EU của công ty, đánh giá tồn tại và đề ra một số giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của công ty trên thị trường EU trong thời gian tới. Qua đó, đề xuất mốt số ý kiến để công ty có thể tham khảo trong quá trình hoạt động.
Phương pháp nghiên cứu: Để có thể thu thập thông tin làm cơ sở đưa ra những giải pháp, em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp đọc tài liệu, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích kinh doanh, phương pháp dự báo.
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này nghiên cứu về thực trạng sức cạnh tranh hàng may mặc cuả Công ty Hanosimex trên thị trường EU trong thời gian qua và một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường may mặc EU trong thời gian tới.
Nội dung của chuyên đề gồm có ba phần chính sau:


Chương I: Lý luận về cạnh tranh và sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng may mặc Việt Nam trên thị trường EU.
Chương II: Thực trạng sức cạnh tranh hàng may mặc của công ty Hanoisimex trên thị trường EU.
Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho hàng dệt may xuất khẩu của công ty Hanoisimex vào thị trường EU.
mục lục
Lời mở đầu . 1


Chương I: Lý luận cơ bản về sức cạnh tranh 3


I. Cạnh tranh 3


1. Khái niệm cạnh tranh . 3


2. Phân loại cạnh tranh 4


2.1. Căn cứ vào mức độ, tính chất của cạnh tranh trên thị trường 4


2.2. Căn cứ vào các chủ thể kinh tế tham gia vào thị trường: 7


3. Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp . 8


3.1. Cạnh tranh bằng giá cả . 8


3.2. Cạnh tranh bằng chất lượng 8


3.3. Cạnh tranh bằng dịch vụ . 9


4. Mô hình cạnh tranh của M. Porter . 9


4.1. Sự đe doạ của các đối thủ cạnh tranh trong nội bộ ngành 10


4.2. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 11


4.3. Khách hàng .12


4.4. Người cung ứng 13


4.5. Sản phẩm thay thế 14


II. Sức cạnh tranh của hàng hoá .15


1. Khái niệm sức cạnh tranh . 15


2. Các chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh của hàng hoá 15


2.1. Các chỉ tiêu định lượng 15


2.2 Các chỉ tiêu định tính 18


3. Các nhân tố tác động đến sức cạnh tranh của hàng hoá 21


3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 21


3.2. Các nhân tố bên ngoài tác động đến sức cạnh tranh


của hàng hoá 23


4. Vai trò của việc nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá . .26


4.1. Vai trò của cạnh tranh trong kinh doanh quốc tế . 26


4.2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế quốc dân .27


4.3. Vai trò của việc nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của hàng hoá 29


III. Sự cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam trên thị trường EU 30


1. Vị trí của thị trường may mặc EU trên thị trường may mặc Thế giới . 30


2. Việt Nam có nhiều lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may nhưng chưa được khai thác tốt 31


Kết luận chương I . 33


Chương II: Thực trạng sức cạnh tranh của công ty Hanosimex trên thị trường may mặc EU . 34


I. Khái quát chung về công ty Hanosimex . 34


1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 34


2. Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của công ty 35


2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 35


2.2. Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 36


2.3. Bộ máy tổ chức của công ty: 36


3.Tình hình kinh doanh của công ty những năm gần đây 39


3.1. Kết quả kinh doanh của công ty những năm gần đây . 39


3.2. Tình hình tiêu thụ các sản phẩm của công ty 41


3.3. Các thị trường xuất khẩu chính của công ty . 43


4. Các nhân tố bên trong của công ty 45


4.1. Tình hình sử dụng lao động của công ty . 45


4.2. Tình hình nguồn vật chất kỹ thuật của công ty . 48


4.3. Nguồn tài chính của công ty . 49


5. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường EU .51


II. Thực trạng sức cạnh tranh hàng của công ty trên thị trường


may mặc EU . 53


1. Phân tích việc thực hiện các chỉ tiêu đo lường sức cạnh tranh . 54


1.1. Thị phần của công ty trên thị trường EU . 54


1.2. Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm . 55


1.3. Chất lượng sản phẩm của công ty trên EU 56


1.4. Giá cả sản phẩm của công ty trên EU 58


1.5. Số lượng khách hàng của công ty theo nước . 60


1.6. Các dịch vụ bán hàng của công ty trên EU .61


1.7. Uy tín của công ty 62


1.8. Hình ảnh của công ty trên thị trường EU 62


2. Phân tích tình hình cạnh tranhcủa công ty trên thị trường


may mặc EU . 63


2.1.Những đối thủ tiềm tàng của công ty trên thị trường EU 63


2.2 Các khách hàng của công ty trên thị trường EU 64


2.3 Người cung ứng đầu vào của công ty 65


2.4. Các sản phẩm thay thế sản phẩm của công ty . 65


2.5. Các đối thủ cạnh tranh của công ty trên thị trường EU . 66


3. Những biện pháp công ty đã áp dụng để nâng cao sức cạnh tranh


tại thị trường EU . 69


III. Đánh giá sức cạnh tranh hàng may mặc của công ty tại thị trường EU. 72


1. Những ưu điểm trong việc nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá 72


2. Những tồn tại trong việc nâng cao sức cạnh tranh 73


3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế . 74


3.1. Nguyên nhân chủ quan: 75


3.2. Nguyên nhân khách quan . 77


Kết luận Chương II 78


Chương III : Các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh


tranh cho hàng may mặc của công ty Hanoisimex 79


I. Triển vọng xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Hanosimex sang EU. 79


1. Dự báo về thị trường xuất khẩu hàng dệt may vào EU 79


2. Dự báo về khả năng xuất khẩu của cua Công ty sang EU . 81


II. Các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của Công ty trên thị trường EU 82


1. Những giải pháp từ phía công ty . 82


1.1 Nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu của Công ty . 82


1.2. Đa dạng hoá sản phẩm đi đôi với tập trung khác biệt


hoá sản phẩm 85


1.3 Giảm chi phí sản phẩm xuất khẩu 88


1.4. Nâng cao năng lực thiết kế, nghiên cứu mấu mốt 89


1.5.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường EU 91


1.6.Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường may mặc EU. 93


1.7. Nâng cao năng lực sản xuất để tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh 95


1.8. Chăm hơn tới công tác đào tạo nguồn nhân lực .97


1.9. Tạo dựng thương hiệu quốc tế cho hàng hoá của Công ty trên thị trường may mặc EU 98


2. Các kiến nghị với Nhà nước 99


2.1. Phát triển nguồn nguyên liệu trong nước .100


2.2. Cải thiện chính công nghệ nhằm nâng cao khả năng công nghệ


cho các doanh nghiệp xuất khẩu .101


2.3. Hỗ trợ hơn nữa các cho các doanh nghiệp xuất khẩu 102


2.4. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và cung cấp thông tin


về thị trường EU 103


2.5. Tăng cường hơn nữa quan hệ Thương mại với EU và các tổ chức kinh tế Thế giới. 104


Kết luận.


Danh sách các tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của Công ty Dệt may Hà Nội trên thị trường EU
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của Công ty Dệt may Hà Nội trên thị trường EU sẽ giúp ích cho bạn.