Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Lương thực TP.HCM chi nhánh tại Hà Nội

MụC LụC
Lời mở đầu

Chương 1 Một số vấn đề lý luận về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của hàng hoá trong nền kinh tế thị trường.
1.1 Cạnh tranh - đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường.
1.1.1 Thị trường - Kinh tế thị trường - Cơ chế thị trường
1.1.2 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trưòng.
1.2. Các yếu tố quyết định đến khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp.
1.2.1. Khái niệm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.2.2. Các yếu tố trong doanh nghiệp phản ánh đến khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.2.3 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp tác động đến khả năng
cạnh tranh của doanh nghiệp.Chương 2 Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty lương thực Tp Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại Hà Nội
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty lương thực
Tp Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại Hà Nội .
2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty lương thực Tp Hồ Chí Minh


2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty lương thực
Tp Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại Hà Nội
2.2 Tình hình cạnh tranh của Công ty lương thực Tp Hồ Chí Minh
- Chi nhánh tại Hà Nội


2.2.1 Khái quát về thị trường lương thực hiện nay ở Việt Nam.


2.2.2 Những yếu tố phản ánh khả năng cạnh tranh của Công ty
lương thực Tp Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại Hà Nội
2.3 Đánh giá chung


2.3.1 Về tình hình cạnh trạnh của Chi nhánh


2.3.2 Những thành tựu đã đạt được
2.3.3 Những mặt chưa đạt được trong cạnh tranh


2.3.4. Những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranhChương 3 Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty lương thực Tp Hồ Chí Minh chi nhánh tại Hà Nội
3.1 Xu hướng phát triển thị trường mì ăn liền ở Việt Nam
3.2. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh về mặt hàng lương thực thực phẩm tại miền bắc


3.3. Những biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty lương thực TPHCM chi nhánh tại Hà Nội


3.3.1. thực hiện đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh


3.3.2. Thực hiện chiến lược giá cả hợp lý trong cạnh tranh


3.3.3. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường và hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm

Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Lương thực TP.HCM chi nhánh tại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Lương thực TP.HCM chi nhánh tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.