Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty sông Đà 60.6

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty sông Đà 60.6


  MỤC LỤC

  Trang

  LỜI MỞ ĐẦU 7

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 10

  1.1. Khái quát chung . 10

  1.1.1. Khái niệm về vốn 10

  1.1.2. Nguồn vốn kinh doanh 10

  1.1.2.1. Nguồn hình thành vốn kinh doanh . 10

  1.1.2.2. Phân loại nguồn vốn . 11

  1.1.3. Vai trò của vốn 12

  1.1.4. Nội dung của vốn 13

  1.1.4.1. Vốn kinh doanh 13

  1.1.4.2. Đầu tư vốn kinh doanh . 13

  1.1.4.3. Bảo toàn vốn kinh doanh 14

  1.2. Phương pháp phân tích . 15

  1.3. Hệ thống các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả sử dụng vốn 16

  1.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định . 16

  1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 17

  1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 18

  1.3.4. Phân tích Dupont . 19


  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 21

  2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 21

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 21

  2.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty 22

  2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty 22

  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 22

  2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty 24

  2.1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh . 24

  2.1.4.1. Nhân tố thuộc về lao động 24

  2.1.4.2. Nhân tố thuộc về vật liệu sử dụng . 25

  2.1.4.3. Nhân tố thuộc về máy móc thiết bị . 25

  2.1.4.4. Nhân tố thuộc về trình độ quản lý . 26

  2.1.4.5. Nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh 26

  2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 26

  2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động SXKD . 27

  2.1.6.1. Thuận lợi 27

  2.1.6.2. Khó khăn 28

  2.1.7. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới 28

  2.1.7.1 Mục tiêu phấn đấu: 28

  2.1.7.2. Một số biện pháp để thực hiện các mục tiêu trên: . 29

  2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 30

  2.2.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty 30

  2.2.1.1. Cơ cấu vốn của Công ty . 30

  2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty 32

  2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 33

  2.2.2.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn cố định 33

  2.2.2.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định . 34

  2.2.2.3. Tình hình sử dụng tài sản cố định 35

  2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty . 35

  2.2.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định . 37

  2.2.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 38

  2.2.3.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn lưu động . 38

  2.2.3.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty . 40

  2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 40

  2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 42

  2.2.4.1. Hệ số quay vòng vốn 42

  2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh 43

  2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu . 43

  2.2.5. Phân tích Dupont . 45

  2.2.5.1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 45

  2.2.5.2. Phương pháp Dupont mở rộng với tỷ số nợ . 46

  2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty . 48

  2.3.1. Những kết quả đạt được 48

  2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 48


  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 49

  3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung 49

  3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 49

  3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 50

  KẾT LUẬN 52

  LỜI MỞ ĐẦU

  Giới thiệu đề tài.

  Trong mỗi Doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết để quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Đồng thời là điều kiện tiền đề để đưa nền kinh tế quốc dân đi lên và phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả nền kinh tế là thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh, phản ánh khả năng phát triển của Công ty. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị là rất cần thiết và quan trọng. Nó đòi hỏi phải đánh giá một cách toàn diện, để từ đó tìm ra những nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.

  Nước ta đang trong thời kỳ xây dựng và mở rộng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với công cuộc cải cách mậu dịch, tự do hóa trong thương mại đòi hỏi nhu cầu về vốn cho nền kinh tế và cho từng Doanh nghiệp đang là vấn đề lớn. Thực tiễn cho thấy, các Doanh nghiệp của nước ta hiện đang phải cạnh tranh khốc liệt để có thể tồn tại và có được chỗ đứng vững chắc trên thương trường, mà một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công đó là tình hình sử dụng vốn có hiệu quả, làm thế nào để huy động nguồn ngân quỹ với chi phí thấp và phương thức thanh toán nhanh nhất. Tóm lại, doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thì mới có thể đứng vững được trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

  Như chúng ta đã biết, một nền kinh tế được coi là phát triển thì phải có một kết cấu cơ sở hạ tầng vững chắc. Từ đó, đòi hỏi việc xây dựng các công trình, hạng mục hạ tầng ngày càng cao. Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Vì thế, ngành xây dựng hiện nay là ngành được Đảng và Nhà nước xem là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, để duy trì được thành quả này các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp phải hoạt động thật sự có hiệu quả, phải sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có, cải tiến máy móc thiết bị. Những vấn đề cần quan tâm giải quyết trên hết là hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn, góp phần ổn định tình hình tài chính của Doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế địa phương và nền kinh tế quốc dân.

  Xuất phát từ thực tiễn trên, được sự đồng tình của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06, Trường đại học Thủy sản - Khoa Kinh tế-Tài chính và được sự chỉ dẫn nhiệt tình của Cô Đặng Thị Tâm Ngọc nên em quyết định chọn chuyên đề:

  “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.06”


  Mục tiêu nghiên cứu.

  Để thấy được hiệu quả sử dụng vốn, đề tài đặt ra những mục tiêu cần nghiên cứu sau:

  - Thực trạng tình hình sử dụng vốn của Công ty.

  - Thông qua kết quả kinh doanh để thấy được tình hình sử dụng vốn có hiệu quả hay không ?

  - Một số đề xuất nhằm nâng cao tình hình sử dụng vốn.

  Quá trình tiếp xúc tại Công ty cho chúng ta cái nhìn tổng quát về Công ty, đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, thấy được cách sử dụng vốn của Công ty. Nguồn vốn đó được huy động ra sao, được sử dụng như thế nào trong những năm qua, có mang lại hiệu quả như mong đợi hay không ? Và hiệu quả mang lại cao hay thấp ? Tóm lại, mục tiêu nghiên cứu là tình hình sử dụng vốn tại Công ty. Từ đó, đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo.


  Nội dung nghiên cứu.

  Hiệu quả sử dụng vốn trong Doanh nghiệp có thể rõ hơn thông qua hiệu quả sản xuất kinh doanh, như chúng ta đã biết hoạt động kinh doanh chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan như: chính sách, pháp luật của nhà nước, áp lực cạnh tranh, thị trường . Nhân tố chủ quan như: chi phí, giá cả, lợi nhuận, . Nhưng trong chừng mực nào đó, đề tài chỉ đi sâu phân tích những nội dung sau:

  - Cơ cấu vốn trong công ty.

  - Tình hình sử dụng vốn của Công ty.

  - Khả năng bảo toàn vốn.

  - Hiệu quả sử dụng vốn.


  Phạm vi nghiên cứu.

  Kinh doanh là một quá trình phức tạp, diễn ra liên tục và lâu dài. Muốn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của một Doanh nghiệp cần phải có thời gian nghiên cứu, đi sâu vào từng lĩnh vực họat động kinh doanh của Doanh nghiệp. Nhưng do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên em chỉ nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn cố định, vốn lưu động và kết quả họat động sản xuất kinh doanh trong 2 năm, từ đó cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.


  Phương pháp nghiên cứu.

  Có nhiều phương pháp để phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đề tài đã chọn những phương pháp sau:

  Thu thập số liệu: khi thực tập tại Công ty, để có được những thông tin sơ cấp em thường tiếp xúc với nhân viên, quan sát cách làm việc của họ tại Công ty. Liên hệ với các phòng, ban để có báo cáo tài chính, đồng thời tìm thêm trên sách, báo tài chính. Tham dự các buổi họp thu vốn hàng kỳ cùng với Ban thu vốn và thu hồi công nợ.

  Cách xử lý số liệu:

  - Phương pháp thống kê: Chỉ tiêu thống kê là sự biểu hiện một cách tổng hợp đầy đủ về mặt lượng trong sự thống nhất về mặt chất của tổng thể hiện tượng trong điều kiện thời gian và đặc điểm cụ thể. Phương pháp thống kê được sử dụng chủ yếu là thu thập số liệu từ báo cáo tài chính, tổng hợp lại theo trình tự để thuận lợi cho quá trình phân tích.

  - Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp được áp dụng rất phổ biến, so sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu các hiện tượng kinh tế được lượng hóa có cùng một nội dung, có tính chất tương tự để xác định xu hướng biến động của các chỉ tiêu. Nó cho ta tổng hợp được những cái chung, tách ra được những nét riêng của chỉ tiêu được so sánh. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể đánh giá được một cách khách quan về tình hình của Công ty, những mặt phát triển hay chưa phát triển, hiệu quả hay không hiệu quả để từ đó đưa ra cách giải quyết nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty sông Đà 60.6
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty sông Đà 60.6 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status