Tên đề tài:
HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN MINH TRONG THỜI GIAN TỚI
LỜI NÓI ĐẦU


Trong hoạt động của các doanh nghiệp nói chung vấn đề hiệu quả được coi là thước đo đánh giá sự thành công. Hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp đạt được có thể bằng nhiều con đường: Thông qua doanh số bán hàng, yếu tố kỹ thuật . hoặc có thể đạt được thông qua một cơ cấu tổ chức hợp lý nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của các thành viên nhằm phục vụ cho sự phát triển của tổ chức theo thời gian. Đặc biệt trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO thì các doanh nghiệp của chúng ta không chỉ phải cạnh tranh trong nước mà còn phải chịu sức ép rất lớn từ phía các doanh nghiệp nước ngoài với trình độ tổ chức chuyên nghiệp. Vì vậy, cơ cấu tổ chức lại các doanh nghiệp của chúng ta vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan do cạnh tranh và sự lớn mạnh không ngừng của các tổ chức và các doanh nghiệp.


Cơ cấu tổ chức không chỉ là vấn đề đối với các doanh nghiệp xét trên góc độ vi mô mà còn là vấn đề quản lý của nhà nước xét trên góc độ vĩ mô. Một cơ cấu tổ chức tốt tiết kiệm nguồn lực, nâng cao khả năng hoạt động của không chỉ doanh nghiệp mà của cả nền kinh tế.


Công ty TNHH Tiến Minh là một doanh nghiệp mới thành lập đang phát triển không ngừng nên trong cơ cấu tổ chức của nó vẫn còn có những bất cập cần được khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chính vì vậy trong thời gian thực tập ở Công ty TNHH Tiến Minh em đã cho em cơ hội nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết và thực tế để chọn ra chuyên đề thực tập là: “ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tiến Minh trong thời gian tới ”.


Do khả năng nhận thức và hạn chế về kiến thức nên chuyên đề thực tập chắc chắn còn nhiều thiếu sót mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của thầy.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1


NỘI DUNG 6
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 6
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 6
1. Cơ cấu. 6
2. Tổ chức. 6
3. Cơ cấu tổ chức. 7
4. Quản lý. 7
5. Bộ máy quản lý. 8
6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 8
II. CÁC LOẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 8
1. Cơ cấu trực tuyến. 8
2. Cơ cấu theo chức năng. 9
3. Cơ cấu trực tuyến – chức năng. 10
4. Cơ cấu trực tuyến – tham mưu. 12
III CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 13
1. Phân công lao động (chuyên môn hóa công việc) . 13
2. Phạm vi kiểm soát của bộ máy quản lý (phạm vi quản lý) . 13
3. Hệ thống điều hành. 14
4. Bộ phận hóa. 14
5. Tập quyền và phân quyền. 15
6. Chính thức hóa. 15
IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ. 16
V. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG. 17
1. Những nhân tố chủ quan. 17
2. Những yếu tố khách quan. 17
VI. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC. 18
1. Tính tất yếu khách quan và phương hướng hoàn thiện. 18
2. Quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tổ chức. 18


CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN MINH 21
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY. 21
1. Quá trình hình thành và phát triển. 21
2. Chức năng, nhiệm vụ. 22
3. Quy trình sản xuất của các phân xưởng. 23
4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 26
II. ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN MINH. 27
1. Đánh giá ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức tới hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Tiến Minh. 27
1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 27
1.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 28
2. Phân tích và đánh giá các hoạt động chức năng. 31
2.1. Ban giám đốc. 31
2.2 Phòng Tài chính – Kế toán. 32
2.3 Phòng Kinh doanh. 33
2.4 Phân xưởng sản xuất. 34
2.5. Tổ kỹ thuật. 35
2.6. Phòng Bảo vệ. 36
2.7. Bộ phận chuyên trách Nhân sự. 36
2.8. Bộ phận nhà bếp. 38
3. Đánh giá cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH Tiến Minh theo các yếu tố cấu thành. 38
3.1. Phân công lao động (chuyên môn hóa) . 38
3.2. Phạm vi kiểm soát của bộ máy quản lý (Phạm vi quản lý) . 39
3.3. Hệ thống điều hành. 40
3.4. Bộ phận hóa. 41
3.5. Tập quyền và phân quyền. 41
3.6. Tính chính thức hóa. 42
4. Phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa các bộ phận. 43
4.1. Mối quan hệ hàng ngang. 43
4.2. Mối quan hệ hàng dọc. 44
5. Đánh giá về nhân sự. 45
5.1. Theo tuổi 45
5.2. Theo giới tính 46
5.3. Theo trình độ chuyên môn 46
5.4. Tỷ lệ lao động không sản xuất trên tổng số lao động của công ty 47
6. Các yếu tố ảnh hưởng. 48


CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 50
I SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN MINH. 50
1. Những đổi mới của công ty trong tương lai. 50
2 Hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 51
II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ QUAN ĐIỂM VỀ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN MINH. 52
1. Mục tiêu của hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 52
2. Phương hướng hoàn thiện. 52
3. Quan điểm về hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 53
3.1 Đảm bảo tính tối ưu, linh hoạt, tin cậy và kinh tế. 53
3.2 Hoàn thiện phải gắn liền với việc phân cấp, phân quyền, và chỉ huy tập trung thống nhất. 54
3.3 Hoàn thiện phải đi đôi với việc khuyến khích tính độc lập và sáng tạo của nhân viên, đề cao vai trò của bộ phận quản lý. 54
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH TIẾN MINH. 55
1. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đề xuất. 55
2. Xây dựng bộ phận chuyên trách nhân sự thành phòng nhân sự. 56
3. Bổ sung thêm phòng điều độ và kế hoạch vật tư. 58
4. Hoàn thiện các yếu tố cấu thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 59
4.1. Tính bộ phận hóa của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 59
4.2. Hoàn thiện tính chuyên môn hóa của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 60
4.3. Hoàn thiện hệ thống điều hành 64
4.4. Hoàn thiện tính chính thức hóa 65
5. Định biên lại lao động của các phòng ban. 66
6. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho cán bộ quản lý. 71
7. Đánh giá thực hiện công việc của cán bộ quản lý. 72
KẾT LUẬN 73


Xem Thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tiến Minh trong thời gian tới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tiến Minh trong thời gian tới sẽ giúp ích cho bạn.