Tên đề tài:
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty xăng dầu khu vực III
LỜI MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài:


Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển dần từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Trước tình hình đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của nghành xăng dầu Việt Nam cũng bắt đầu chuyển dần từ chế độ bao cấp (phân phối xăng dầu theo chỉ tiêu hạn mức đã được Nhà nước ấn định) sang sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.


Cùng với sự đổi mới đó, từ năm 1991 đến nay Công ty xăng dầu khu vực III là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu phục vụ các ngành kinh tế, xã hội, quốc phòng và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã từng bước chuyển mình, hoà nhập vào xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh từ cơ chế quản lý bao cấp sang kinh doanh theo cơ chế thị trường. Lúc này hoạt động tiêu thụ chiếm vị trí trọng yếu trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty.


Trong quá trình thực tập tại công ty em thấy tình hình tiêu thụ của công ty còn nhiều hạn chế, vướng mắc và để nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ thì công tác quản lý hoạt động tiêu thụ của công ty cần được quan tâm đúng mức, để củng cố hơn nữa vị trí của công ty trên thị trường em xin đưa ra đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty xăng dầu khu vực III.”


MỤC LỤC 1


LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 6
I .Khái quát về tiêu thụ sản phẩm. 6
1.Khái niệm. 6
2. Hình thức. 7
II. Quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp hiện nay. 8
1. Khái niệm. 8
2.Vai trò. 8
3. Nguyên tắc. 9
4. Nhân tố ảnh hưởng. 11
III. Nội dung công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 12
1. Quản lý hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường. 12
1.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường. 12
1.2.Quản lý hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường. 15
2. Quản lý việc tổ chức hoạt động hỗ trợ, xúc tiến bán sản phẩm 17
2.1. Quản lý hoạt động quảng cáo 17
a) Hoạt động quảng cáo 17
b) Quản lý hoạt động quảng cáo. 18
2.2. Quản lý hoạt động xúc tiến bán. 20
a) Hoạt động xúc tiến bán. 20
b) Quản lý hoạt động xúc tiến bán 22
3. Quản lý hệ thống kênh phân phối 23
3.1 Hệ thống kênh phân phối. 23
3.2 Quản lý hệ thống kênh phân phối. 26
4. Quản lý hoạt động bán hàng. 27
4.1 Hoạt động bán hàng. 27
4.2 Quản lý hoạt động bán hàng. 29
5. Quản lý việc thực hiện các dịch vụ hậu mãi. 30
5.1 Việc thực hiện các dịch vụ hậu mãi. 30
5.2 Quản lý việc thực hiện các dịch vụ hậu mãi. 32


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III 33
I. Tổng quan về công ty. 33
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 33
2.Chức năng nhiệm vụ của công ty. 35
3. Cơ cấu tổ chức. 38
4. Một số đặc điểm công ty. 43
4.1 Đặc điểm hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có. 43
4.2 Đặc điểm lao động của công ty. 47
4.3 Đặc điểm tài chính công ty 49
II. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty. 51
1. Thực trạng tiêu thụ. 51
2. Thị trường tiêu thụ của công ty. 55
3. Đối thủ cạnh tranh của công ty. 59
III.Thực trạng công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty. 61
1. Hoạt động nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường. 61
2. Quản lý quá trình lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 63
3. Quản lý các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến bán sản phẩm. 64
3.1 Hoạt động quảng cáo
3.2 Hoạt động xúc tiến bán
4. Quản lý hệ thống kênh tiêu thụ. 69
5. Quản lý hoạt động bán hàng. 71
6. Quản lý thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hậu mãi cho khách hàng. 75
IV. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty. 76
1. Kết quả đạt được. 76
2. Tồn tại. 78
3. Nguyên nhân của tồn tại. 80


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III. 81
I. Phương hướng chung về phát triển kinh doanh của công xăng dầu khu vực III đến năm 2010. 81
1. Phương hướng chung của toàn nghành đến năm 2010. 81
2. Định hướng cụ thể của công ty xăng dầu khu vực III 82
II. Các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty. 83
1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và nhân viên làm công tác tiêu thụ sản phẩm. 83
1.1 Cơ sở: 83
1.2 Nội dung 84
1.3 Điều kiện thực hiện 84
2.Quản lý chặt chẽ công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường và mở rộng thị trường. 85
2.1 Cơ sở. 85
2.2 Nội dung. 86
2.3 Điều kiện thực hiện. 87
3. Quản lý chặt chẽ công tác lập kế hoạch tiêu thụ. 87
3.1 Cơ sở. 87
3.2 Nội dung. 88
3.3 Điều kiện thực hiện 88
4.Quản lý chặt chẽ công tác tuyển chọn, khuyến khích, đánh giá hệ thống kênh phân phối. 88
4.1 Cơ sở 88
4.2 Nội dung. 89
4.3 Điều kiện thực hiện. 90
5. Quan tâm đổi mới hoạt động quảng cáo, xúc tiên bán. 90
5.1 Cơ sở. 90
5.2 Nội dung. 90
5.3 Điều kiện thực hiện. 93
6. Quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng. 94
6.1 Cơ sở. 94
6.2 Nội dung. 94
6.3 Điều kiện thực hiện. 95
7.Quan tâm, đổi mới tổ chức tốt hơn hoạt động dịch vụ hậu mãi. 95
7.1 Cơ sở. 95
7.2 Nội dung. 96
7.3 Điều kiện thực hiện giải pháp. 96
8. Đầu tư công nghệ, hoàn thiện cơ sở vật chất, kĩ thuật. 96
8.1 Cơ sở 96
8.2 Nội dung. 96
8.3 Điều kiện thực hiện. 97
KẾT LUẬN 98


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty xăng dầu k
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty xăng dầu k sẽ giúp ích cho bạn.