Tên đề tài:
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự CườngLỜI NÓI ĐẦU


Cùng với tốc phát triển của ngành điện lực, ngành sản xuất dây và cáp điện Việt Nam những năm gần đây cũng có bước phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu truyền tải, thông tin liên lạc, điện khí hóa nông thôn cũng như phục vụ cho các ngành khác trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước.


Hiên nay, do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng nên sức cạnh tranh trong ngành là rất cao, các công ty trong nước và nước ngoài tham gia cung cấp sản phẩm ngày càng nhiều với chất lượng tốt, bên cạnh đó doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Sự bất ổn này có nhiều nguyên nhân khác nhau, xuất phát từ nhiều phía. bất ổn chủ yếu là thuế nhập khẩu nguyên vật liệu của ngành tương đối cao và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài.


Đối với một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch là chức năng đầu tiên của quá trình quản lý, có vai trò rất quan trọng. Lập kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, là cơ sở để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra .Bởi vậy chất lượng của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh được nâng cao sẽ là điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trinh kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường ngày nay là sự kế thừa và phát triển từ HTX Công nghiệp Tự Cường được thành lập từ năm 1960, Công ty được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu về dây cáp điện trong công nghiệp, xây dựng và cả trong tiêu dùng, công ty đã tham gia cung cấp dây và cáp điện trong cả nước để cải tạo lưới điện nông thôn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chuyển đổi phương thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần đòi hỏi công ty phải thay đổi một số lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch nói chung và lập kế hoạch nói riêng, xuất phát từ vai trò quan trọng của việc lập kế hoạch và trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển của ngành, thực trạng hoạt động lập kế hoạch tại Công ty tôi thấy còn nhiều bất cập, các trở ngại rủi ro trong quá trình SX vẫn thường xảy ra, tạo ra nhiều lãng phí dẫn đến chi phí sản xuất cao, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ngân sách và tiến độ giao hàng, đây là vấn đề rất quan trọng hiện nay khi mà thuế NK nguyên vật liệu đang ở mức cao.Vì vậy vấn đề đặt ra là phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch của công ty vì thế tôi đã chọn đề tài " Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường " để có được bản kế hoạch mang tính khả thi và hiệu quả giúp công ty cạnh tranh được trên thị trường.

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương
Chương I: Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường
Chương II: Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường Chương III: Định hướng hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I 3
SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ CƯỜNG 3
I. Một số vấn đề cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiêp 3
1. Khái niệm về kế hoạch hóa và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3
1.1 Khái niệm kế hoạch hóa 3
1.2 Khái niệm kế hoạch 4
2. Hệ thống kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 5
2.1 Theo thời gian 5
2.2 Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ 5
3. Qui trình, nội dung và phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 6
3.1 Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 6
3.2 Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 9
3.2.1 Thực trạng về tiềm năng, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp 9
3.2.2 Xác đinh các mục tiêu chỉ tiêu 9
3.2.3 Các giải pháp thực hiện 10
3.3 Phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 11
3.3.1 Phân tích môi trường doanh nghiệp 11
3.3.2 Phương pháp xác định các mục tiêu chỉ tiêu 16
3.3.3 Cân đối ngân sách 18
4. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 19
4.1 Yếu tố ngoài doanh nghiệp 19
4.1.1 Yếu tố vĩ mô 19
4.1.2 Yếu tố thuộc môi trường ngành 20
4.2 Yếu tố thuộc doanh nghiệp 22
4.2.1 Nguồn nhân lực 22
4.2.2 Nguồn lực tài chính 22
4.2.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị 23
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty Tự Cường 23
1. Vai trò của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 23
1.1. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung 23
1.2 Trong nền kinh tế thị trường 24
2. Vai trò của kế hoạch sản xuất kinh doanh với công ty Tự Cường 25
2.1 Xây dựng được các mục tiêu cần thiết của công ty 25
2.2 Giúp công ty ứng phó với những thay đổi của thị trường 25
2.3 Tránh tình trạng lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp 25
3. Lý do cần hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Tự Cường 26
3.1 Chuyển đổi mô hình từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần 26
3.2 Yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế 26
3.3 Sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh 27


CHƯƠNG II 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANHCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ CƯỜNG 28
I. Giới thiệu tổng quan về công ty 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
1.1. Giới thiệu chung 28
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 29
2. Cơ cấu tổ chức của công ty 30
2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 30
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 32
Các bộ phận này có chức năng tham mưu, giúp việc cho GĐ, Phó GĐ trong quản lý và điều hành công việc. 32
3. Chức năng và ngành nghề kinh doanh 34
3.1 Đặc điểm về qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 34
3.2 Chức năng sản xuất kinh doanh 36
3.3 Ngành nghề kinh doanh và các loại sản phẩm chính 36
4. Kết quả hoạt động kinh doanh từ 2006 đến nay 37
II. Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây 39
1. Quy trình lập kế hoạch 39
1.1 Căn cứ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 40
1.2 Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 42
2. Nội dung của bản kế hoạch 44
2.1 Tiềm năng và thực trạng phát triển của ngành 44
2.2 Tình hình hiện tại của công ty 44
2.3 Hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch của công ty 45
3. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 47
4. Nguồn lực phục vụ công tác lập kế hoạch của công ty 48
4.1 Nguồn nhân lực 48
4.2 Nguồn lực tài chính 48
4.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị 50
III. Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty Tự Cường 51
1. Những mặt đã làm được 51
1.1 Về quy trình lập kế hoạch 51
1.2 Về nội dung bản kế hoạch 51
1.3 Về phương pháp lập kế hoạch 52
2. Những hạn chế và nguyên nhân 52
2.1 Về quy trình lập kế hoạch 52
2.2 Về nội dung bản kế hoạch 53
2.3 Về phương pháp lập kế hoạch 53


CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ CƯỜNG 54
I. Căn cứ hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Tự Cường 54
1. Căn cứ diễn biến của ngành 54
1.1 Môi trường cạnh tranh trong ngành 54
1.2 Giá cả nguyên vật liệu 55
1.3 Đặc điểm về thị trường cung ứng sản phẩm 55
2. Căn cứ vào thực trạng của công ty 56
2.1 Năng lực sản xuất hiện có 56
2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch những năm trước 56
II. Định hướng hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại công ty 57
III. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Tự Cường 58
1. Giải pháp hoàn thiện quy trình lập kế hoạch của công ty 58
2. Giải pháp hoàn thiện nội dung bản kế hoạch 61
3. Giải pháp hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch 61
3.2 Phương pháp phân tích thị trường 62
4. Các giải pháp về nguồn lực 63
4.1 Nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ kế hoạch trong công ty 63
4.2 Giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị 64
KẾT LUẬN 65


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường sẽ giúp ích cho bạn.