Tên đề tài:
NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
MỞ ĐẦU


Trong suốt những năm qua, đặc biệt là từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Vận tải biển Việt Nam nói riêng đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ. Chính sách mở cửa gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã làm cho khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng, kéo theo đó là sự phát triển của thị trường Hàng hải Việt Nam.


Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tạo điều kiện cho các hãng tàu lớn trên thế giới thâm nhập vào thị trường Hàng hải Việt Nam làm cho mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Vận tải container là một lĩnh vực kinh doanh mang tính toàn cầu cao vì vậy chiến lược cạnh tranh lâu dài và toàn diện để giành thị phần về cho mình ngày càng quyết liệt. Trong bối cảnh ngành hàng hải Việt Nam còn nhỏ yếu, khả năng đánh mất thị trường vào tay các đối thủ nước ngoài là rất lớn thì việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các hãng tàu Việt Nam là vấn đề hết sức quan trọng.


Trong thời gian thực tập vừa qua tại công ty cổ phần Gemadept, em nhận thấy rằng, hãng tàu Gemadept phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn đến từ các hãng tàu trong nước và quốc tế. Mặc dù Gemadept vẫn đạt được sự tăng trưởng cao so với mặt bằng ngành Hàng hải Việt Nam nhưng đã có sự chững lại so với sự tăng trưởng trong những năm trước đó. Hãng tàu lớn trên thế giới với đội tàu trẻ, chất lượng dịch vụ luôn ở mức rất cao, cùng với các hãng tàu trong nước luôn tìm mọi cách mở rộng thị phần, điều đó gây rất nhiều khó khăn cho công ty Gemadept và dường như công ty chưa có biện pháp gì hữu hiệu để có thể cạnh tranh lại được. Nếu không có những biện pháp thích hợp và kịp thời thì khả năng Gemadept đánh mất dần thị phần và thua ngay tại sân nhà là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Chính vì vậy mà em lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: “Nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container tại công ty cổ phần Gemadept” nhằm đưa ra được những giải pháp giúp công ty Gemadept đứng vững ngày càng phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay.


CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER 4
1.1 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER 4
1.1.1. Khái niệm và phân loại container 4
1.1.1.1. Khái niệm container 4
1.1.1.2. Phân loại container 5
1.1.2. Dịch vụ vận tải container 7
1.1.2.1. Khái niệm về dịch vụ vận tải container 7
1.1.2.2. Các loại hình dịch vụ vận tải container 7
1.1.2.2.1 Sự ra đời và phát triển của hệ thống vận tải container 7
1.1.2.2.2 Sự phát triển của hệ thống vận tải container 8
1.1.2.3 Ý nghĩa kinh tế - xã hội của quá trình container hóa trong vận tải. 12
1.1.2.3.1 Ý nghĩa về mặt kinh tế 12
1.1.2.3.2 Ý nghĩa về mặt xã hội 14
1.2 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER 15
1.2.1. Khái niệm về sức cạnh tranh của dịch vụ 15
1.2.2. Các yếu tố tác động tới sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container 16
1.2.2.1 Vị trí địa lý 16
1.2.2.2 Chính trị và luật pháp 17
1.2.2.3 Sự phát triển kinh tế và trình độ khoa học công nghệ 18
1.2.2.4 Nguồn nhân lực và trình độ quản lý 18
1.2.2.5. Cơ sở vật chất của vận tải container 19
1.2.2.5.1 Công cụ vận chuyển container 19
1.2.2.5.2 Cảng, bến bãi container 22
1.2.2.5.3 Công cụ xếp dỡ container 24
1.2.3. Các công cụ để nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container 24
1.2.3.1. Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ vận tải container 24
1.2.3.2 Cạnh tranh bằng giá cả dịch vụ vận tải container 25
1.2.3.3 Cạnh tranh thông qua các hình thức xúc tiến bán và quảng cáo 27
1.2.3.4 Cạnh tranh thông qua việc rút ngắn thời gian vận tải 28
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container 29
1.2.4.1 Các chỉ tiêu định lượng 29
1.2.4.1.1 Thị phần của dịch vụ trên thị trường vận tải container 29
1.2.4.1.2 Sản lượng vận chuyển container 29
1.2.4.1.3 Mức chênh lệch về giá cả của dịch vụ vận tải container so với đối thủ cạnh tranh 30
1.2.4.1.4 Mức độ đa dạng về các loại hình dịch vụ vận tải container so với đối thủ cạnh tranh 30
1.2.4.2 Các chỉ tiêu định tính 31
1.2.4.2.1 Chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách hàng 31
1.2.4.2.2 Mức chênh lệch về chất lượng dịch vụ vận tải container của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh 32
1.2.4.2.3 Mức độ hấp dẫn của dịch vụ vận tải container về sự đa dạng so với các đối thủ cạnh tranh 32
1.2.4.2.4 Uy tín thương hiệu dịch vụ vận tải container của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh 33
1.3 – SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN GEMADEPT 34
1.3.1 Cạnh tranh là vấn đề tất yếu trên thị trường 34
1.3.2 Mức độ cạnh tranh trên thị trường dịch vụ vận tải container tại Việt Nam ngày càng gay gắt 34
1.3.3 Yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ vận tải container ngày càng cao 35
1.3.4 Thị trường Việt Nam là một thị trường có tiềm năng 35


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT 36
2.1 – KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT 36
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Gemadept 36
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty cổ phần Gemadept 38
2.1.3. Mô hình bộ máy quản trị và chức năng các bộ phận quản trị, các phòng ban của công ty cổ phần Gemadept 42
2.1.3.1 Mô hình bộ máy quản trị 42
2.1.3.2 Chức năng của các bộ phận quản trị, các phòng ban trong công ty cổ phần Gemadept 42
2.1.4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container 48
2.1.4.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất của vận tải container 48
2.1.4.2. Đặc điểm về nguồn vốn 49
2.1.4.3. Đặc điểm về nguồn nhân lực 49
2.1.4.4. Đặc điểm về công nghệ 50
2.2 – THỰC TRẠNG SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT 50
2.2.1. Khái quát về dịch vụ vận tải container của Gemadept 50
2.2.1.1. Về sản lượng vận tải container 52
2.2.1.2. Về doanh thu vận tải container 54
2.2.1.3. Về chất lượng và giá cả dịch vụ vận tải container 56
2.2.2. Các biện pháp mà công ty cổ phần Gemadept áp dụng để nâng cao sức cạnh tranh cho dịch vụ vận tải container 57
2.2.2.1. Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ vận tải container 57
2.2.2.2. Cạnh tranh bằng việc rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ vận tải container 59
2.2.2.3. Cạnh tranh bằng giá cả dịch vụ vận tải container 59
2.2.2.4. Cạnh tranh bằng hình thức xúc tiến bán hàng 61
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đo lường sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container tại công ty cổ phần Gemadept 61
2.2.3.1 Các chỉ tiêu định lượng 61
2.2.3.1.1. Thị phần dịch vụ vận tải container của Gemadept trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh 61
2.2.3.1.2. Sản lượng vận tải container các tuyến Đông Nam Á của Gemadept so với các đối thủ cạnh tranh 65
2.2.3.1.3. Mức chênh lệch về giá cả dịch vụ vận tải container của Gemadept so với các đối thủ cạnh tranh 66
2.2.3.1.4. Sự đa dạng về các loại hình dịch vụ vận tải container so với các đối thủ cạnh tranh 68
2.2.3.2. Các chỉ tiêu định tính 69
2.2.3.2.1. Mức chênh lệch về chất lượng dịch vụ vận tải container của Gemadept so với các đối thủ cạnh tranh 69
2.2.3.2.2. Uy tín thương hiệu Gemadept trên thị trường so với đối thủ cạnh tranh 70
2.2.3.2.3. Mức độ hài lòng của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh 70
2.2.3.2.4. Các dịch vụ đi kèm với dịch vụ vận tải container của Gemadept so với các đối thủ cạnh tranh 71
2.3 – ĐÁNH GIÁ VIỆC NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT 72
2.3.1. Những mặt đạt được 72
2.3.1.1 Tạo được uy tín cũng như vị thế nhất định trên thị trường 72
2.3.1.2 Sản lượng vận tải container ngày càng lớn 72
2.3.1.3 Chất lượng dịch vụ vận tải container luôn được chú trọng cải thiện 72
2.3.1.4 Doanh thu từ dịch vụ vận tải container ngày càng tăng 73
2.3.1.5 Công ty luôn có được một số lượng khách hàng trung thành lớn 73
2.3.2. Những mặt hạn chế 73
2.3.2.1 Mức giá cước dịch vụ còn cao ở một số tuyến, sự điều chỉnh về giá chưa kịp thời so với thị trường 73
2.3.2.2 Tuyến vận tải container quốc tế còn hạn chế 74
2.3.2.3 Đội tàu còn ít và tải trọng ở mức thấp 74
2.3.2.4 Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình cung ứng dịch vụ vận tải container chưa theo kịp đối thủ cạnh tranh 74
2.3.2.5 Phân bổ nhân lực không hợp lý 75
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 75
2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 75
2.3.3.1.1 Chưa có những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát chi phí, cắt giảm chi phí bất hợp lý, qua đó tạo điều kiện giảm giá thành dịch vụ vận tải container. 75
2.3.3.1.2 Hạn chế về nguồn vốn để đầu tư phát triển đội tàu, ứng dụng công nghệ hiện đại 76
2.3.3.1.3 Sự san sẻ nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh khác 76
2.3.3.1.4 Chưa có một chính sách về nguồn nhân lực hợp lý và nhất quán 76
2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 77
2.3.3.2.1 Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho dịch vụ vận tải container còn lạc hậu 77
2.3.3.2.2 Nguyên nhân về cơ chế chính sách 77


CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT 79
3.1 – XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VẬN TẢI CONTAINER TRÊN THẾ GIỚI 79
3.1.1. Xu hướng phát triển của nền công nghiệp vận tải container 79
3.1.2. Xu hướng phát triển của thị trường dịch vụ vận tải container trong thời gian tới 81
3.2 – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT ĐẾN NĂM 2012 83
3.3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN GEMADEPT 84
3.3.1. Giải pháp về phía công ty cổ phần Gemadept 84
3.3.1.1. Đẩy mạnh đầu tư phát triển đội tàu vận tải container chuyên dụng 84
3.3.1.2. Kiểm soát chi phí chặt chẽ, cắt giảm chi phí không hợp lý 88
3.3.1.3. Mở rộng thêm tuyến vận tải container mới 92
3.3.1.4. Các biện pháp đối với nguồn lực con người 95
3.3.1.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình cung ứng dịch vụ vận tải container 97
3.3.2. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 100
3.3.3. Những kiến nghị về phía Nhà nước 101
3.3.3.1 Một số kiến nghị về cơ chế chính sách 101
3.3.3.1.1. Các chính sách nhằm tăng cường năng lực kinh doanh cho đội tàu biển quốc gia 101
3.3.3.1.2. Các chính sách nhằm dành thị phần vận tải cho đội tàu biển quốc gia 102
3.3.3.1.3. Các chính sách nhằm đào tạo và sử dụng con người cho vận tải biển 102
3.3.3.1.4. Các chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển 102
3.3.3.2. Nhà nước cần tiến hành gia nhập các công ước quốc tế quan trọng 103
KẾT LUẬN 104


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106


Xem Thêm: Nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container tại công ty cổ phần Gemadept
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ vận tải container tại công ty cổ phần Gemadept sẽ giúp ích cho bạn.