Tên đề tài:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ ĐƯỜNG KÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG CONPhần mở đầu


Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng và không thể thiếu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có tiêu thụ đuợc sản phẩm thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển trên thị truờng. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mọi nỗ lực của doanh nghiệp đều vì một mục đích chung duy nhất là bán được hàng, bán được sản phẩm trên thị trường. Có như vậy họ mới có thể tiếp tục quá trình kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế cạnh tranh như hiện nay thì tiêu thụ sản phẩm là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp. Là một vấn đề không hề mới nhưng một khi đã giải quyết tốt thì mới giải quyết đuợc các vấn đề khác trong doanh nghiệp. Chính vì thế cùng với việc đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào , sản xuất sản phẩm thì tiêu thụ sản phẩm luôn chiếm giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp.


Trước tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm em đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là : “ Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ đường kính ở công ty cổ phần mía đuờng Sông Con’


Mục đích chọn đề tài:
- Củng cố và hoàn thiện kiến thức về hoạt động tiêu thụ ở doanh gnhiệp sản xuất
- Đưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ nơi công ty em thực tập.
Phạm vi nghiên cứu:
- Về lí thuyết: lí thuyết chung về tiêu thụ sản phẩm
- Về thực tiễn: những hoạt động trong quá trình tiêu thụ đường kính ở công ty cổ phần mía đường Sông Con
Phương pháp nghiên cứu:
- phương pháp điều tra tại bàn
- phương pháp thực nghiệm


Chuyên đề gồm ba phần chính như sau:
Chương I : Lí luận chung về tiêu thụ trong nền kinh tế thị trường 3
1.1 kinh doanh trong cơ chế thị trường và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1 Kinh doanh trong cơ chế thị trường 3
1.1.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất 4
1.2. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 6
1.2.1. Nghiên cứu thị trường 6
1.2.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 8
1.2.3 Xác định giá bán 10
1.2.4 Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 12
1.2.5 Lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm 13
1.2.6 Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 17
1.2.7 Tổ chức hoạt động bán hàng: 21
1.2.8 Đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm và điều chỉnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm: 22
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 24
1.3.1. Môi trường quốc tế 24
1.3.2 Môi trường nền kinh tế 25
1.3.3 Môi trường tác nghiệp 27
1.3.4 Môi truờng bên trong doanh nghiệp: 28


Chương II : Thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần mía đường Sông Con 30
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần mía đường Sông Con 30
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần mía đường 30
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty cổ phần mía đường Sông Con 31
1.2.2. Nhiệm vụ: 32
Sơ đồ các phòng ban 33
2.2. Đặc điểm các yếu tố nguồn lực của công ty cổ phần mía đường Sông Con. 39
2.2.1 Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần mía đường Sông Con 39
2.2.2 Đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ của công ty cổ phần mía đường Sông Con 40
2.2.3 Đặc điểm về tài sản và nguồn vốn của công ty cổ phần mía đường Sông Con 41
2.2.4 Đặc điểm về nhà cung ứng và công tác đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào 44
2.2.5 Đặc điểm về máy móc thiết bị của công ty cổ phần mía đường Sông Con 45
2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần mía đường Sông Con 46
2.3.1 Đánh giá các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí 46
2.3.3 Tình hình thực hiện kế hoạch của công ty cổ phần mía đường Sông Con 51
2.3.3 Thành tích mà công ty cổ phần mía đường Sông Con đã đạt được trong thời gian qua 54
2.4 Phân tích thực trạng tiêu thụ đường kính ở công ty cổ phần mía đường Sông Con 55
2.4.1 Tình hình tiêu thụ đường kính của công ty cổ phần mía đường Sông Con 55
2.4.2 Tình hình tiêu thụ đường kính 57
2.5 Đánh giá hoạt động tiêu thụ đường kính tại công ty cổ phần mía đường Sông Con 58
2.5.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường của công ty cổ phần mía đường Sông Con 58
2.5.2 Hoạt động lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần mía đường Sông Con 62
2.5.3 Công tác xác định giá bán 63
2.5.4 Công tác chuẩn bị hàng hóa để xuất bán 64
2.5.5 Lựa chọn kênh phân phối 65
2.5.6 Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán 65
2.5.7 Tổ chức hoạt động bán hàng 66
2.5.8. Đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm và điều chỉnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm 67


Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ đường kính ở công ty cổ phàn mía đường Sông Con 70
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần mía đường Sông Con 70
3.1.1. Tiềm năng thị trường của công ty 70
3.1.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh chung của công ty cổ phần mía đường Sông Con 71
3.2. Sự biến động của thị trường trong nước với sản phẩm đường kính 72
3.3. Một só giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ Đường Kính ở công ty cổ phần mía đường Sông Con 73
3.3.1. Nhóm giải pháp về công nghệ 73
3.3.2. Nhóm giải pháp bán hàng 74
3.3.3. Giải pháp khắc phục khó khăn đến từ bên ngoài 77
3.3.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện kỹ năng quản trị 78
Kết Luận 81


Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ đường kính ở công ty cổ phần mía đường Sông Con
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ đường kính ở công ty cổ phần mía đường Sông Con sẽ giúp ích cho bạn.