Tên đề tài:
VẤN ĐỀ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÚ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ 2
1.1. Khái niệm - đặc điểm - yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 2
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL. 2
1.1.1.1. Khái niệm 2
1.1.1.2. Đặc điểm 2
1.1.13. Yêu cầu quản lý. 2
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ. 2
1.1.2.1. Khái niệm 2
1.1.2.2. Đặc điểm 2
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 3
1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ. 3
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 3
1.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu. 3
1.2.1.2. Phân loại công cụ dụng cụ. 5
1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 5
1.2.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ nhập kho. 5
1.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho. 7
1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ. 8
1.3.1. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 8
1.3.1.1. Chứng từ. 8
1.3.1.2. Sổ kế toán sử dụng. 8
1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 9
1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song. 9
1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư. 10
1.4. Kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 11
1.4.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên. 11
1.4.1.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên. 11
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng. 12
14.1.3. Phương pháp hạch toán. 14
1.4.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18
1.4.2.1. Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ. 18
1.4.2.2. Tài khoản sử dụng: TK 611, Tk 511, 152, 111, 112, 131, 331, . 18
1.4.2.3. Phương pháp hạch toán. 19
1.5. Một số trường hợp khác về nguyên, vật liệu - công cụ, dụng cụ. 20
1.5.1. Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. 20
1.5.2. Kế toán nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ thừa thiếu khi kiểm kê. 20
1.5.3. Kế toán cho thuê công cụ dụng cụ. 21
1.5.4. Kế toán chuyển công cụ dụng cụ thành TSCĐ và ngược lại 22
1.5.5. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho: 22


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TÚ 24
2.1. Khái quát sơ lược về Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Tú 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 24
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 24
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú 26
2.1.1.2.1. Chức năng của Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú. 26
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty. 27
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú 27
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty. 28
2.1.2.2.1. Đặc điểm chung. 28
2.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú 29
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHHXDTM và DV Thành Tú 30
2.1.2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 30
2.1.2.2.2 Hình thức sổ kế toán tại công ty TNHH TM và DV Thành Tú: 32
2.1.3. Một số chỉ tiêu khác. 33
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú 33
2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. 33
2.1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 33
2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty và vấn đề quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú. 33
2.2.1. Nguồn nguyên vật liệu của Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú. 33
2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu của công ty. 33
2.2.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu tại công ty: 34
2.2.1.3 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu: 35
2.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu tại công ty TNHHXDTM và DV Thành Tú: 35
2.2.2.1 Tính giá vật liệu nhập kho: 35
2.2.2.2 Tính giá vật liệu xuất kho: 35
2.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XDTM và DV Thanh Tú 35
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng. 35
2.2.3.2. Sổ kế toán chi tiết nguyên, vật liệu. 35
2.2.3.3. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu. 36
2.2.4 Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu tại công ty TNHH XDTM&DV Thành Tú 38
2.2.4.1 Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 38


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XDTM VÀ DV THÀNH TÚ 67
3.1. Biện pháp khắc phục hoạt động đang nghiên cứu. 67
3.1.1. Đánh giá thực trạng. 67
3.1.1.1. Nhận xét chung về kế toán nguyên vật liệu. 67
3.2.2. Kiến nghị 70
LỜI KẾT. 71


Xem Thêm: Vấn đề nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty TNHH XDTM và DV Thành Tú sẽ giúp ích cho bạn.