Tên đề tài
Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ ở công ty xây lắp 524
PHẦN MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của một doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong nền kinh tế thị trường cũng tìm mọi cách để đạt được tối đa hoá lợi nhuận. Nhưng để đạt được tối đa hoá lợi nhuận mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm tốt, giá cả hợp lí, mở rộng được thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, .thì doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó quả lí và sử dụng vốn được đặt lên hàng đầu.


Việc đổi mới cơ chế quản lí đối với doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đã làm cho các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập, Nhà nước không bao cấp về vốn như trước kia nữa.Do đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra một cách liên tục, các doanh nghiệp phải bảo toàn và giữ gìn được số vốn bỏ ra để tái sản xuất giản đơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải kinh doanh không những để hàon vốn mà phải có lãi để tự tích luỹ, bổ sung vốn tạo vốn cho tái sản xuất mở rộng, việc sử dụng vốn hợp lí có hiệu quả cao là vấn đề ban đầu đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp.
Vốn nếu căn cứ vào công dụng kinh tế của nó thì bao gồm vốn cố định(VCĐ) và vốn lưu động(VLĐ) mà dưới hình thái biểu hiện vật chất nó biểu hiện là tài sản cố định (TSCĐ) và tài sản lưu động(TSLĐ). Thường thì trong doanh nghiệp, đặt biệt là trong các doanh nghiệp xây dựng VCĐ chiếm một tỷ trọng lớn nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này là cần thiết.


Từ tầm quan trọng của vốn nói chung và VCĐ nói riêng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là qua thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế ở công ty xây lắp 524 -Tổng cục Hậu Cần-Bộ Quốc Phòng đã thôi thúc em thực hiện đề tài : “Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ ở công ty xây lắp 524”.


Đề tài này chỉ đề cập đến một số biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ ở công ty xây lắp 524 chứ không đi sâu vào nghiên cứu về VCĐ. Ngoài phần mở đầu, chuyên đề gồm ba phần:
Phần một: Vốn cố định và hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ của doanh nghiệp.
Phần hai: Phân tích thực trạng hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ ở công ty xây lắp 524.
Phần ba: Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ ở công ty xây lắp 524.


Xem Thêm: Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ ở công ty xây lắp 524
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng VCĐ ở công ty xây lắp 524 sẽ giúp ích cho bạn.