THỰC TRẠNG VÀ VIỆC HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA QUAN HỆ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.

2.1 – Khái quát quá trình phát triển của quan hệ phân phối thu nhập.
Trong nền kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa: Chỉ có chế độ tư hữu và chưa có hình thức phân phối theo lao động. Vì dựa trên chế độ tư hữu nên chúng không thể thoát khỏi tính tự phát chạy theo lợi nhuận đơn thuần, nảy sinh những hiện tượng tiêu cực làm tổn hại đến lợi ích chung của toàn xã hội. Trong thời kỳ này kết cấu kinh tế còn nhiều thành phần, chúng ta chưa có điều kiện để thực hiện hình thức phân phối theo lao động trên quy mô toàn xã hội mà chỉ có thể thực hiện trong một bộ phận của nền kinh tế, coi hình thức phân phối đó là hình thức phân phối chủ yếu mà thôi.
Từ Chủ Nghĩa Tư Bản cho đến nay đã xuất hiện nhiều hình thức phân phối mới, đặc biệt là sự phát triển của phân phối theo lao động. Hình thức phân phối này là đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, nó là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của chế độ công hữu. Vì thế mà phân phối theo lao động được xác định là hình thức phân phối chủ yếu trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội.
2.2 – Những đánh giá về việc phân phối thu nhập và mối quan hệ giữa các hình thức phân phối.
ở nước ta trong những năm qua có nhiều cố gắng để giải quyết vấn đề phân phối thu nhập, đặc biệt từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường đến nay. Nếu như ở Chủ Nghĩa Tư Bản có sự phân phối thu nhập đồng đều giữa các cá nhân, làm giảm tính sáng tạo, thì hiện nay chúng ta phân phối theo lao động là chủ yếu, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít thì hưởng ít, ai không làm thì không hưởng, kích thích sáng tạo trong sản xuất.
Hiện nay trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở nước ta bên cạnh một bộ phận nhân dân giàu lên chính đáng, đã và đang xuất hiện sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng , giữa thành thị và nông thôn, giữa các tâng lớp dân cư. Tuy vậy cho đến nay vẫn chưa có quan điểm đúng đắn về tầm quan trọng của các hình thức phân phối ngoài hình thức phân phối theo lao động. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản xuất. Ví dụ trong hình thức sản xuất kinh doanh cá thể, mỗi hộ nông dân được coi là một đơn vị sản xuất cơ bản trong nông nghiệp, mỗi hộ tiến hành sản xuất trên diện tích đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân. Nhưng để nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của việc sử dụng đất đai, cần phải thực hiện chế độ trách nhiệm kinh tế, phát huy tính chủ động sáng tạo của người lao động. Vì vậy, trong chế độ “khoán hộ” mỗi hộ tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh của mình trên diện tích được giao phó. Do đó thu nhập của mỗi hộ tuỳ thuộc vào tinh thần lao động, vào mức huy động vốn, vào hình thức canh tác, kinh doanh. Thu nhập của mỗi hộ là phần còn lại sau khi đã trừ các khoản nghĩa vụ cần thiết. Do kết hợp được chặt chẽ giữa hiệu quả sản xuất với sự cống hiến lao động của những người lao động, cho nên hình thức phân phối này khắc phục được chủ nghĩa bình quân, kích thích tính sáng tạo của người lao động. Như vậy trong trường hợp này không nên sử dụng hình thức phân phối theo lao động mà nên sử dụng hình thức phân phối theo hình thức của nền kinh tế cá thể tiểu chủ
Một thưc trạng nữa ở nước ta hiện nay nữa đó là sự tồn tại biệt lập của các hình thức phân phối thu nhập. Trong nền sản xuất chủ yếu là phân phối thu nhập theo lao động, còn trong lĩnh vực xã hội hình thức phân phối thu nhập chủ yếu đó là hình thức phân phối thông qua phúc lợi tập thể, xã hội. Tuy thế, nhưng chúng vẫn tạo thành một thể thống nhất , mỗi hình thức một lĩnh vực và chúng đều phát huy hết tác dụng của mình để thực hiện được mục đích ban đầu.
Cùng vứi sự kích thích sản xuất, phát triển kinh tế thị trường còn là miếng đất tốt để nảy sinh và phát triển nhiều hiện tượng đó là tình trạng tham nhũng, buôn lậu Cùng với hiện tượng tiêu cực đó là tình trạng thương mại hoá tràn lan xâm nhập cả vào các lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục, làm cho đời sống xã hội có những biểu hiện xuống cấp đạo lý bị sa sút, tình cảm con người bị đồng tiền chi phối, lối sống ích kỷ, thực dụngXem Thêm: Thực trạng và việc hình thành, phát triển của quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trườn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và việc hình thành, phát triển của quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trườn sẽ giúp ích cho bạn.