CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.

.1 - Tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức phân phối thu nhập cá nhân trong thời kì quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam.1.1.1 - Khái niệm quan hệ phân phối và các khái niệm có liên quan.
Quan hệ phân phối, các hình thức thu nhập là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.
Phân phối thu nhập có ảnh hưởng lớn đến sản xuất. C.Mac đã từng nói tới vai trò phân phối trực tiếp các yếu tố cho quá trình sản xuất. Sự phân phối các nguồn lực thông suất sẽ đảm bảo quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục. Phân phối thu nhập quyết định sự tác động của chủ thể yếu tố sản xuất thông qua phân phối thu nhập các chủ thể yếu tố sản xuất có được để mua hàng tiêu ding và dịch vụ trên thị trường. Công cụ thực hiện phân phối thu nhập trong nền kinh tế thi trường là cung và cầu và giá cả trên thị trường. Phân phối thu nhập đảm bảo thực hiện sử dụng các quyền sở hữu về kinh tế các chủ thể yếu tố sản xuất góp phần vào việc tăng cường sở hữu.
Khác với các nền kinh tế trước đó là kiểu tập trung, quan liêu bao cấp, nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam có những đặc trưng, và bản chất riêng.
Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thi trường ở nước ta đó là giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dung cơ sở vật chất kĩ thuật của Chủ Nghĩa Xã Hội, nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội.
Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nền kinh tế có các thành phần là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế nhà nước gĩư vai trò chủ đạo.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối thu nhập theo lao động là chủ yếu. Mỗi chế độ xã hội có chế độ phân phối tương ứng với nó. Chế độ phân phối do quan hệ sản xuất thống trị, trước hết là quan hệ sở hữu quyết định.
Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự định hướng của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Sự quản lý đó nhằm mục đích sửa chữa một mức độ nào đó ” những thất bại của thị trường”. Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa theo nguyên tắc kêt hợp kế hoạch với thị trường.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định “ thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội”. Trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam có những hình thức phân phối thu nhập sau:
Trong thành phần kinh tế hợp tác: hợp tác xã là hình thức liên kết tự nguyện của những người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thanh viên với sức mạnh của tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời sống. Phân phối thu nhập trong hợp tác xã được thực hiện trên cơ sở kết quả lao động, đồng thời theo cổ phần của mỗi thành viên đã đóng góp vào hợp tác xã.
Trong thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ. ở đây, thu nhập cá nhân là phần còn lại của tổng giá trị sản phẩm đã thực hiện sau khi đã khấu trừ giá trị cần thiết để tái sản xuất giản đơn và sau khi đã làm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật pháp. Đặc điểm của hình thức phân phối thu nhập này là phụ thuộc vào sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư và tài năng sản xuất kinh doanh của chính những người lao động.
Trong thành phần kinh tế tư bản nhà nước. kinh tế tư bản nhà nước bao gồm các hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư nhân trong nước và ngoài nước. Và việc phân phối thu nhập ở đây dựa trên cơ sở vốn cổ phần dưới hình thức lợi tức cổ phần. Đó là phần còn lại của bộ phận giá trị mới (v m) sau khi đã khấu trừ khoản trả công cho công nhân và những người quản lý, khoản thuế nộp cho nhà nước.
Trong thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa. Việc phân phối được tiến hành theo số lượng tư bản và giá cả sức lao động. kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và thuê mướn công nhân, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu và chi phối của các nhà tư bản.
Ngoài ra còn phân phối thông qua phúc lợi tập thể, xã hội. Loại phân phối này nhằm nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân, dặc biệt là của tầng lớp nhân dân lao động, huy động tính tích cực lao động của mọi thành viên trong xã hội, nâng cao mức sống của toàn dân, đặc biệt là của những người có thu nhập thấp, và nó còn giáo dục ý thức cộng đồng.Xem Thêm: Cơ sở lí luận về phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lí luận về phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt sẽ giúp ích cho bạn.