Một số giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường .

3.1.Giải pháp chung.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường ,đoạn tuyệt hoàn toàn với cơ chế bao cấp .Tạo môi trường thuận lợi về pháp luật và kinh tế để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với các hình thức sở hữu khác nhau.
Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để nó thực sự giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.Đặc biệt ,cần tập trung giảI quyết những vướng mắc về cơ chế ,chính sách ,những yếu kém hiện nay của kinh tế tư nhân để hỗ trợ ,khuyến khích khu vực kinh tế này phát triển và khắc phục những sơ hở ,buông lỏng trong quản lý nhà nước.
Về lâu dài,nên giảm sự can thiệp của nhà nước đối với các loại thị trường nói chung,nhưng trong giai đoạn trước mắt ,trong một số trường hợp,các biện pháp can thiệp của nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng .
Mặt khác ,nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ chế hoạt động khách quan của thị trường ,tạo điều kiện đẩy nhanh việc hình thành các loại thị trường một cách đồng bộ ,nhất là thị trường vốn ,thị trường lao động ,thị trường bất động sản, để sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội .
3.2.Giải pháp cụ thể cho từng loại thị trường.
3.2.1.Thị trường hàng hoá và dịch vụ.
Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hoá.Đây là biện pháp rất cơ bản để thúc đẩy phát triển thị trường .Phải đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hoá theo hướng tập trung ,chuyên môn hoá cao và các ngành có lợi thế so sánh.Bố trí cơ cấu sản xuất hàng hóa phải xuất phát từ nghiên cứu các thông tin về thị trường đầu ra,khả năng cạnh tranh .Tránh tình trạng làm phong trào ,tràn lan như thời gian qua.
Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng vật chất ,pháp lý và tri thức khoa học công nghệ cho thương mại và dịch vụ.Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông vận tải,thông tin liên lạc ,trung tâm thương mại .Bảo đảm cơ sở hạ tầng tốt cho lưu thông hàng hoá thông suốt ,thuận lợi và nhanh chóng.Để phát triển kết cấu hạ tầng phải có chính sách hợp lý để thu hút đầu t cả trong và ngoàI nớc.
Nâng cao chất lượng công tác thông tin,dự báo thị trường và các hoạt động xúc tiến thương mại .Cần xác định rõ trách nhiệm và phối hợp giữa Nhà nước với các doanh nghiệp ,nhà kinh doanh trong công tác thị trờng.
Hoàn chỉnh cơ sở pháp lý cho tự do hoá kinh doanh,tự do hoá thơng mại .Triệt để tuân thủ nguyên tắc thương nhân được kinh doanh những thứ mà pháp luật cho phép và luật pháp không cấm.Thường xuyên rà soát hệ thống luật pháp hiện hành để đảm bảo tính hệ thống tính pháp lý và môi trường thông thoáng cho các chủ thể kinh doanh.
Tổ chức hệ thống kinh doanh thơng mại hợp lý trên cơ sở đa thành phần kinh tế và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.
Chủ động và đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế thwơng mại khu vực và quốc tế.Tiếp tục chính sách đa phương hóa ,đa dạng hóa trong quan hệ kinh tế quốc tế.Thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam.Tạo lập môi trường và điều kiện để sớm gia nhập tổ chức thơng mại quốc tế WTO.
Nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống quản lý Nhà nớc đối với thị trường và thơng mại .Đẩy mạnh cải cách hành chính quốc gia .Coi trọng khâu đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài trong kinh doanh và quản lý thị trường thương mại .Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nứơc đối với thương mại và dịch vụ.
Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường .
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường . sẽ giúp ích cho bạn.