THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
1. Thực trạng nền kinh tế VIệt Nam
1.1. kinh tế thị trường ở vIệt nam ở trình độ thấp kém
Chúng ta tiến hành chuyển nền kinh tế từ nền kinh tế tập trung sang nền KTTT định hướng XHCN bắt đầu vào năm 1989 như nền KTTT định hướng XHCN ở VIệt nam mới vận hành được 15 năm. Mười năm năm qua chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn song nền kinh tế của chúng ta vẫn ở trình độ thấp kém biểu hiện ở các mặt sau :
Cơ sở vật chất kỹ thuật còn ở trình độ thấp kém. Một phần do chúng ta trảI qua một thời kỳ dài kháng chiến do đó cơ sở vật chất kỹ thuật bị tàn phá bởI chiến tranh. Mặt khác chúng ta xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu cộng thêm những khó khăn trong thời gian qua đã làm cho việc xây dựng còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay bên cạnh một số lĩnh vực một số cơ sở đã được trang bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong nhiều ngành kinh tế máy móc cũ kỹ công nghệ lạc hậu. Theo UNDP Việt Nam ở trình độ công nghệ lạc hậu 2/7 của thế giới , thiết bị máy móc lạc hậu 2-3 thế hệ (có lĩnh vực 4-5 thế hệ ). Lao động thủ công vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động xã hội . Do đó năng suất ,chất lượng, hiệu quả sản xuất của nước ta còn rất thấp so với khu vực và thế giới
- Kết cấu hạ tầng như hệ thống đường giao thông , hệ thống thôn tin lIên lạc , hê thống các công trình xây dựng . còn rất lạc hậu kém phát triển .Mật độ đường giao thông km bằng 1% so với mức trung bình của thế giới ;tốc độ truyền thông trung bình cả nước chậm hơn thế giới 30 lần. Hiện nay hệ thống giao thông của chúng ta chủ yếu phát triển ở những vùng đồng bằng còn những vùng núi và trung du thì còn rất hạn chế . Chính điều này đã làm cho các địa phương các vùng bị chIa cắt tách biệt nhau do đó đã làm cho việc khai thác các tiềm năng ở các địa phương chưa đạt hiệu quả cao nhiều tiềm năng bị bỏ phí
- Do sự phân công lao động thấp kém kết hợp với cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng chưa phát triển đã làm cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra chậm. Nhìn chung nền kinh tế nước ta chưa thoát khỏi nền kinh tế nông nghiệp sản xuất nhỏ. nông nghiệp vẫn thu hút tới 70% lực lượng lao động nhưng chỉ chiếm 26% trong tông GDP. Trong công nghiệp thì các nghành công nghiệp hiện đại, công nghiệp công nghệ cao còn chiếm tỷ lệ nhỏ. Các ngành công nghiệp truyền thống do công nghệ lạc hậu cũng không đáp ứng được nhu cầu trong nước nhiều mặt hàng quan trọng vẫn phải nhập khẩu hoạc sản xuất trong nước thì cũng là những đơn vị liên doanh hoặc doanh nghiệp nước ngoài.
Xem Thêm: Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển kttt định hướng xhcn ở việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển kttt định hướng xhcn ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.