Sự cần thiết khách quan phát triển KTTT định hướng XHCN

SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA
1.Quan nIệm về KTTT
Lịch sử phát triển của sản xuất và đời sống xã hội của nhân loại đã và đang trải qua hai kIểu tổ chức kinh tế thích ứng với trình độ phát triển của LLSX và phân công lao động xã hội .Hai thời đại kinh tế khác hẳn nhau về chất .Đó là thời đại kinh tế tự nhiên tự cung , tự cấp và thời đại kinh tế hàng hóa mà giai đoạn cao của nó là kinh tế thị trường . Vậy vấn đề đặt ra là kinh tế thị trường là gì ? Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về kinh tế thị trường nhưng có thể tựu trung lại chúng ta có thể khẳng định rằng KTTT là hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hóa trong đó từ sản xuất đến tiêu dùng đều thông qua thị trường .Nói cách khác KTTT là hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hóa trong đó các quan hệ kinh tế đều được tiền tệ hóa kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường gọi là kinh tế thị trường
Sự hình thành phát triển KTTT gắn liền với sự phát triển của CNTB như vậy một câu hỏi lớn được đặt ra là KTHH hay KTTT có phải riêng cuả chủ nghĩa tư bản?
Theo lối tư duy cũ , đã có không ít ý kiến đã đem đối lập lý luận kinh tế Mac-Lênin với lý thuyết kinh tế thị trường .Theo họ thì KTTT được xây dựng trên cơ sở các học thuyết tư sản coi KTTT đồng nhất với kinh tế tư bản chủ nghĩa và là sản phẩm riêng của CNTB.Theo ý kiến của em thì các quan trên hoàn toàn sai lầm .Chúng ta không thể đồng nhất giữa hai phạm trù tiến trình phát triển của các kiểu tổ chức xã hội và tiến trình phát triển của các hình thái kinh tế xã hội .Trong chủ nghĩa duy vật lịch sử Mac đã chỉ ra loài người phát triển từ thấp đến cao trải qua các hình thái kinh tế xã hội:Cộng sản nguyên thủy , chiêm hữu nô lệ ,phong kiến , tư bản chủ nghĩa ,cộng sản chủ nghĩa với hình thức ban đầu là CNXH còn tiến trình lịch sử phát triển của các kiểu tổ chức có hai hình thức cơ bản đó là kinh tế tự cấp tự túc kinh tế hàng hóa mà giai đọan cao của nó là KTTT.Một kiểu sản xuất xã hội có thể tồn tại và phát triển trong nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau ví dư kiểu tổ chức tự túc tự cấp đã thống lĩnh trong suốt giai đoạn nền kinh tế ở trình độ thấp ban đầu như xã hội cộng sản nguyên thủy chiếm hữu nô lệ ,phong kiến và hiện nay nó vẫn còn tồn tại trong những vùng những nơi kém phát triển. Như vậy có thể nói phương thưc sản xuất như là một công nghệ mà các xã hội khác nhau sử dụng công nghệ đó như thế nào phục vụ lợi ích của ai.Theo lý luận như trên thì KTTT cũng là công nghệ tổ chức kinh tế nhằm phát triển kinh tế có hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay. Nhưng việc áp dụng công nghệ đó ở mỗi nước do điều kiện kinh tế thị trường cũng như những mô hình cụ thể khác nhau như nến kinh tế của Đức , Nhật Bản hay của Trung Quốc .Hiện nay KTTT là kiểu tổ sản xuất xã hội đạt hiệu qủa cao nhất và chưa có kiểu nào tốt hơn do đó KTTT sẽ tồn tại lâu dài trên con đường xây dựng một xã hội có trình độ văn minh hơn có nghĩa là KTTT tồn tại dưới chủ nghĩa tư bản và cũng tồn tại dưới CNXH.
2. Sự cần thiết khách quan phát triển KTTT định hướng XHCN
2.1 phát triển KTTT là sự lựa chọn đúng đắn
Như trên đã trình bày KTTT không riêng là của CNTB.Trước đây đã có quan điểm đem đối lập KTTT với CNXH và cho rằng KTTT và CNXH không thể dung hợp với nhau.Quan điểm này thuộc lối tư duy cũ đã tồn tại hơn 70 năm của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô. Nó không chỉ tồn tại ở mặt lý luận và nhận thức mà đã trở thành thực tiễn của đời sống xã hội .Nó thể hiện ở chỗ các nhà nước XHCN áp dụng mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp một mô hình kinh tế trong đó các quy luật phát triển khách quan của kinh tế bị xóa bỏ.Và thực tIễn đã chỉ ra rằng mô hình đó là không phù hợp và hậu quả của nó là sự sụp đổ của hệ thống XHCN .Qua đó cho ta thấy KTTT không chỉ tồn trong CNTB mà còn tồn tại trong quá trình xây dựng CNXH cũng như khi CNXH được xây dựng xong .Sở dĩ nó tồn tại bởi vì nó có những cơ sở khách quan cho sự tồn tại và phát triển .
Trước tiên về mặt lý luận Mac đã chỉ ra rằng sản xuất và lưu thông là hình thức vốn có của hình thái kinh tế xã hội. Những điều kiện ra đời và tồn tại kinh tế hàng hóa cũng như các trình độ phát triển của nó do sự phát triển của LLSX tạo ra .Và Lênin đã khẳng định sự tồn tại của KTTT không chỉ bằng lý luận mà bằng thực tiễn đó là mô hình kinh tế mới NEP mà nội dung của nó còn mang nguyên giá trị mà chúng ta đang thực hiện trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta trong Đại hội VIII cũng đã khẳng định: “sản xuất hàng hóa không đối lập với CNXH mà là thành tựu của nền văn minh nhân loại tồn tại khách quan cho công cuộc xây dựng CNXH và cả khi CNXH đã được xây dựng”
Xem Thêm: Sự cần thiết khách quan phát triển Kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự cần thiết khách quan phát triển Kinh tế thị trường định hướng XHCN sẽ giúp ích cho bạn.