PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

I-/ MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010.

- phát triển công nghiệp chế biến nông sản.
- phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
- phát triển vật liệu xây dựng cấu trúc hạ tầng.
- phát triển các ngành dịch vụ.
- phát triển các ngành nghề thu hút nhiều lao động, mang lại hiệu quả thu nhập cho người lao động.
- Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển Công nghiệp nông thôn .
- Tạo các điều kiện thuận lợi cho Công nghiệp nông thôn phát triển.
- Cần phải hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trong Công nghiệp nông thôn .

II-/ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM NĂM 2010

Mục tiêu trước mắt: tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo và giảm các tệ nạn xã hội trong nông thôn hiện nay.

- Mục tiêu lâu dài: tạo chuyên dịch cơ cấu một cách tích cực, xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ, từng bước hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” đi lên CNXH.

- Cơ cấu kinh té nông thôn: nông nghiệp 40% (trồng trọt 20%, chăn nuôi 20%). Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 30%, DịCH Vụ 30%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 500- 600 USD/ năm (2010)và 1400 USD/ năm (2020).
- Tăng cường đầu tư phát triển cơ khí phục vụ các ngành sản xuất, chế biến nông , lâm sản, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn . Tỷ lệ cơ giới hoá chung tàon ngành đạt 40- 50D% (d2005).
- Đổi mới cơ bản công nghệ lạc hậu, nâng cao các lĩnh vực trọng điểm ngang tầm khu vực và thế giới. Tỷ lệ đổi mới công nghệ hàng năm là 10- 12%.
- Tốc độ tăng trưởng Công nghiệp nông thôn đạt 9- 10%/ năm.
- Lao động dự kiến trông Công nghiệp nông thôn đạt 5 triệu (2010).
- Tạo 180.000- 200.000 việc làm từ tiểu thủ công nghiệp (2020)
- Tăng thu nhập ngành tiểu thủ công nghiệp từ 20% lên 70% GDP nông thôn
- Mở rộng thêm 1000 làng nghề mới.
- Kim ngạch xuất khẩu từ tiểu thủ công nghiệp đạt (2010) 1 tỷ.

III-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐẾN 2010
- Hình thành mạng lưới dịch vụ, thông tin tư vấn hỗ trợ phát triển Công nghiệp nông thôn từ tỉnh đến huyện, xã, với các hoạt động: tuyên truyền chủ trương chính sách phát triển Công nghiệp nông thôn.
- Tăng cường đầu tư của nông nghiệp cho các nghiên cứu ứng dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ mới vào phát triển Công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hoá
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triẻn mạng lưới giao thông vận tải, thông tin liên lạc, giáo dục y tế phù hợp với điều kiện sinh thái.
- Xây dựng các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển Công nghiệp nông thôn.


Xem Thêm: Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn việt nam đến năm 2010
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn việt nam đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.