Tên đề tài
Vận dụng phương pháp chỉ số phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cao su đồng phú giai đoạn 2008-2009

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 2


CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1 Khái niệm kết quả sản xuất kinh doanh 3
2. Nguyên tắc xác định các chỉ tiêu 3
3.Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh 3
3.1.Các chỉ tiêu tính bằng đơn vị hiện vật : 4
3.2.Các chỉ tiêu tính bằng đơn vị tiền tệ. 4


CHƯƠNG II LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ
1. Khái niệm và phân loại chỉ số 10
1.1 Khái niệm 10
1.2 Phân loại 10
1.3 Đặc điểm của phương pháp chỉ số 11
2. Tác dụng của phương pháp chỉ số 12


CHƯƠNG III VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ GIAI ĐOẠN 2008-2009
1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần cao su Đồng Phú 13
2. Vận dụng phương pháp chỉ số phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2008-2009 14
2.1. Phân tích biến động của GO và Doanh thu do ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân và số lao động bình quân 15
2.1.1 Phân tích biến động của GO do ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân và số lao động bình quân 15
2.1.2. Phân tích biến động của Doanh thu do ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân và số lao động bình quân 16
2.2. Phân tích biến động của tổng quỹ lương do ảnh hưởng của tiền lương bình quân tháng và số lao động bình quân 18
KẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Vận dụng phương pháp chỉ số phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cao su đồng phú giai đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng phương pháp chỉ số phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cao su đồng phú giai đ sẽ giúp ích cho bạn.