Tên đề tài
Quản lý nhân sự tại công ty TNHH phần mêm trí tuệ ISOFTCO
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHẦN MÊM TRÍ TUỆ ISOFTCO VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRÍ TUỆ ISOFTCO
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của cơ sở thực tập 3
1.1.1.1. Sơ lược về công ty. 3
1.1.1.2. Quá trình phát triển. 4
1.1.2. Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý tại cơ sở thực tập. 5
1.1.3. Thực trạng, kết quả hoạt động đã đạt được trong những năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của cơ sở thực tập. 6
1.1.3.1. Kết quả hoạt động đã đạt được trong những năm qua. 6
1.1.3.2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 11
1.1.4. Thực trạng ứng dụng tin học hỗ trợ hoạt động quản lý và nghiệp vụ tại cơ sở thực tập. 11
1.1.4.1. Tình hình trang thiết bị tin học tại công ty. 11
1.1.4.2. Ứng dụng các phần mềm quản lý hiện thời tại công ty. 13
1.2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH SẼ CHỌN, TÊN ĐỀ TÀI CỦA CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 13
1.2.1. Tổng quan về vấn đề dự định sẽ chọn. 13
1.2.2 Nghiên cứu tổng quan về đề tài 13


CHƯƠNG II: MỘT SỐ CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ 18
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN VỀ PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 18
2.1.1.Khái niệm phần mềm. 18
2.1.2 Công nghệ phần mềm. 18
2.1.3 . Lịch sử phát triển của phần mềm. 20
2.1.4. Các đặc trưng của phần mềm và phân loại phần mềm. 21
2.1.5 Vòng đời phát triển của phần mềm. 24
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ PHẦN MỀM 25
2.3. CÁC QUY TRÌNH TRONG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 28
2.3.1 Quy trình 1: Xây dựng hợp đồng phần mềm 29
2.3.2. Quy trình 2: Xác định yêu cầu phần mềm 30
2.3.3 Quy trình thiết kế phần mềm 31
2.3.4 Quy trình lập trình 33
2.3.5 Quy trinh test 34
2.3.6 Quy trình triển khai 36
2.4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HTTT 38
2.4.1. Các Phương pháp thu thập thông tin. 38
2.4.2. Các công cụ mô mình hóa HTTT. 38
2.5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ THIẾT KẾ HTTT 42
2.5.1. Nguyên tắc thiết kế vật lý ngoài. 42
2.5.2. Nguyên tắc trình bày thông tin trên màn hình. 43
2.5.3. Nguyên tắc thiết kế màn hình nhập liệu. 44
2.5.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa. 44
2.6. CÔNG CỤ XÂY DỰNG 44
2.6.1. Cơ sở dữ liệu Microsoft Access( MS Access) 44
2.6.2. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 45
2.6.2.1 Khái niệm về ngôn ngữ lập trình ViusualBasic 45
2.6.2.2. Các tính năng của Visual Basic 46


CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRÍ TUỆ ISOFTCO 47
3.1. Khảo sát sơ bộ 47
3.2. Mô hình hóa các yêu cầu 48
3.2.1 Sơ đồ luồng thông tin (IDF) 48
3.2.2. Sơ đồ chức năng kinh doanh BFD 49
3.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD 50
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 55
3.3.1. Cấu trúc các thực thể: 55
3.3.2 Mô hình quan hệ 62
3.4. Thiết kế giải thuật 62
3.4.1 Định nghĩa 62
3.4.2. Các phương pháp thiết kế giải thuật 62
3.4.3. Vai trò của thiết kế giải thuật 63
3.4.4. Nguyên tắc thiết kế giải thuật 63
3.4.5. Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối 64
3.4.6 Các thuật toán điển hình
3.5 Thiết kế giao diện
KẾT LUẬN


Phụ lục


Xem Thêm: Quản lý nhân sự tại công ty TNHH phần mêm trí tuệ ISOFTCO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhân sự tại công ty TNHH phần mêm trí tuệ ISOFTCO sẽ giúp ích cho bạn.