Tên đề tài
Công tác quản lý chi phí sản xuất tạI Công ty Xây dựng số I Hà Tĩnh
Mục lục


Lời mở đầu 1


Chương I Những lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp.
I. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 3
1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh 3
2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 5
3. Giá thành sản phẩm 8
3.1. Khái niệm 8
3.2. Nội dung 8
3.3. Phân loại giá thành sản phẩm 9
3.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 10
II. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm và các biện pháp phấn đâú giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm 11
1. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 11
1.1 Những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 11
1.2. Tổ chức sản xuất và sử dụng con người 11
1.3. Nhân tố tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp 12
2. Các phương hướng biện pháp giảm chi phí hạ giá thành 12
2.1 Giảm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng trong giá thành sản phẩm 12
2.2. Giảm chi phí tiền lương và tiền công trong giá thành sản phẩm 13
2.3. Giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm 13


Chương II
Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất tạI CÔNG TY Xây dựng số I hà tĩnh
I. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 12
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số I_Hà Tĩnh 12
II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng số I _Hà Tĩnh 15
III. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 20
1. Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 20
2.Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng 21
chương III
Hướng hoàn thiện công tác quản lý tại công ty xây dựng số I_Hà Tĩnh
I. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong công tác quản lý chi phí 37
1. Những ưu điểm chính của công ty trong công tác quản lý chi phí 37
1.1 Về công tác tổ chức hạch toán CP tính giá thành 37
1.2 Về cơ cấu tổ chức bộ máy 37
1.3 Trong việc hạch toán chi phí tính gía thành. 37
1.4 NVL trực tiếp: 38
1.5 Chi phí nhân công trực tiếp: 38
1.6 Chi phí máy thi công: 39
1.7 Chi phí sản xuất chung: 39
2. Những mặt còn hạn chế của công ty 40
2.1 Về chi phí NVL trực tiếp và chi phí máy thi công 40
2.2 Chi phí chung 40
3. Những yếu tố có tác động lớn tới quá trình hoạt động của công ty 42
3.1 Về chính sách kinh tế vĩ mô, môi trường xã hội bên ngoài: 42
3.2 Về phía bản thân công ty: 43
3.3 Về sổ sách chứng từ 44
II. Một số ý kiến đóng góp 44
1. Với công tác hạch toán chi phí NVL trực tiếp 44
2. Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 45
3. Chi phí máy thi công 46
4. Về sổ sách chứng từ 46
Kết luận


Xem Thêm: Công tác quản lý chi phí sản xuất tạI Công ty Xây dựng số I Hà Tĩnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý chi phí sản xuất tạI Công ty Xây dựng số I Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.