Tên đề tài
Vận dụng 1 số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH mây tre Hoa Nam
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1. Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ hàng hóa doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp 3
1.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm 3
1.1.2. Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ 3
1.1.4. Một số phương pháp thống kê vận dụng để phân tích tình hình tiêu thụ 5
1.2. Khái quát chung về công ty 7
1.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 7
1.2.2. Cơ cấu, bộ máy tổ chức của công ty 8
1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây 9
1.3. Phân tích thống kê tình hình tiêu thụ hàng hóa tại doanh nghiệp 12
1.3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hóa theo nhóm hàng 12
1.3.2. Sự biến động của doanh thu tiêu thụ hàng hóa qua các năm gần đây 15


CHƯƠNG II: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI DOANH NGHIỆP 17
2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của công ty TNHH mây tre Hoa Nam 17
2.1.1. Ưu điểm 17
2.1.2. Tồn tại và nguyên nhân 18
2.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH mây tre Hoa Nam 19
2.3. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại doanh nghiệp 20
2.3.1. Biện pháp đổi mới phương thức thâm nhập thị trường 20
2.3.2. Biện pháp tăng cường cạnh tranh quốc tế 21
2.3.3. Tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thị trường mới 22
2.3.4. Tăng cường năng lực của phòng Marketting trong công ty 23
2.3.5. Biện pháp bảo đảm nguồn hàng xuất khẩu 24
2.3.6. Biện pháp nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu 25
2.3.7. Biện pháp tăng cường nghiệp vụ xuất khẩu 27
2.4. Một số ý kiến đề xuất 29
2.4.1. Trong nội bộ xí nghiệp 29
2.4.2. Đối với nhà nước 30
KẾT LUẬN 32


TÀI LIỆU THAM KHẢO 33


Xem Thêm: Vận dụng 1 số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH mây tre Ho
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng 1 số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH mây tre Ho sẽ giúp ích cho bạn.