Tên đề tài
Tổng quan về đặc điểm kinh tế- kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất cũng như bộ máy kế toán của Công Ty Cổ Phần ENDOMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU


PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ENDO
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP ENDO
1.1.1. Giới thiệu chung về Công Ty 3
1.1.2. Lịch sử hình thành 3
1.1.3. Quá trình phát triển 4
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ENDO
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty CP ENDO 6
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty CP ENDO 7
1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty CP ENDO 7
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CTY CP ENDO
1.3.1. Cơ cấu tổ chức 9
1.3.2. Bộ máy quản trị của Công ty 9
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ENDO
1.4.1. Tình hình Tài Sản và Nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2007-2009. 11
1.4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số năm gần đây 13
1.4.3. Thành tựu khác 15


PHẦN 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ENDO
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP ENDO.
2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty CP ENDO
2.2.1. Các chính sách kế toán chung 20
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ kế toán. 21
2.2.2.1.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 21
2.2.2.2. Chu trình luân chuyển một số chứng từ chủ yếu 23
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 25
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 26
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 27
2.2.5.1. Báo cáo tài chính 27
2.2.5.2. Báo cáo nội bộ 28
2.2.5.3. Báo cáo thuế 30


PHẦN 3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ENDO
3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán Công ty CP ENDO
3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP ENDO
3.2.1. Ưu Điểm 32
3.2.2. Những tồn tại và một số kiến nghị hoàn thiện công tác Tổ chức kế toán tại Công ty. 33


LỜI KẾT LUẬN


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tổng quan về đặc điểm kinh tế- kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất cũng như bộ máy kế toán c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về đặc điểm kinh tế- kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất cũng như bộ máy kế toán c sẽ giúp ích cho bạn.