Công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp Và Nông Sản

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường điều kiện tiền đề để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả là phải bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Nếu không có vốn thì không thể nói đến bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Hơn nữa, mục đích của sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận cao. Do vậy nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sơ tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính và chính sách, chế độ của nhà nước. Từ đó viếc nâng cao hiệu quả sư dụng vốn kinh doanh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Tổ chức huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện tiền đề để các doanh nghiệp khẳng định vị trí của mình và tìm được chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường. Chính vì thế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là vấn đề xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng.
Trong điều kiện kinh tế hiện nay, để có được các yếu tố cần thiết cho quá trình hoạt đông sản xuất kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng tiền vốn nhất định. Có được tiền vốn doanh nghiệp mới có thể đầu tư sản xuất kinh doanh, cũng như trả lương cho người lao động. Sau khi tiêu thụ sản phẩm, thu được tiền coi như kết thúc một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Để tổ chức huy động và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp có hiệu quả là vấn đề hết sức cần thiết, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
Từ những biến động và kiến thức đã học ở nhà trường đồng thời qua thời gian đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế tại Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp Và Nông Sản, em đã nghiên cứu về “ Công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp Và Nông Sản “.
Trong quá trình viết báo cáo, em đã được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong Khoa. Vì vậy, em xin chân thành cám ơn Thầy cô giáo trong Khoa cùng ban lãnh đạo và tất ca? các cán bộ CNV của Công ty CP XNK Vật tư Nông nghiệp và Nông sản đã giúp đỡ em hoàn thành Báo cáo này.

39
KẾT LUẬN
Tổ chức vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh đã trở thành một đòi hỏi tất yếu và có iis nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.
Thông qua việc phân tích tình hình sử dụng vốn các nhà quản trị có thể nắm được thông tin khái quát, cần thiết về tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp, xác định đúng đắn tiềm năng, hiệu quả cũng như rủi ro trong tương lai của daonh nhiệp và từ đó các nhà quản trị có thể đề ra các chính sách, biên pháp đổi mới chiến lược kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Qua quá trình phân tích tình hình quản lí và sử dụng vốn của công ty CP xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản cho thấy trong những năm gần đây công ty đã hoạt động kinh doanh có lãi. Nhưng đòi hỏi công ty phải tích cực chủ động phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vón sản xuất kinh doanh, bảo roàn và phát triển đồng vốn làm cho đồng vốn không ngừng sinh sôi nảy nở, duy trì năng lực xuất nhập khẩu, đông thời nâng cao đời sống công nhân viên của công ty. Mặc dù doanh nghiệp đã phân đấu trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu có hiệu quả nhưng việc tổ chức sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp còn một số tồn tại vì thế có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp và Nông Sản, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn, ban lãnh đạo công ty, các cô chú anh chị phòng kế toán cùng với sự nỗ lực của bản thân. Em đã mạnh dạn nêu ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Do trình độ và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên báo cáo này còn nhiều thiếu sót. Em muốn nhận nhiều ý kiến đóng gopy ý chân thành của thầy cô, ban lãnh đạo của công ty, các cô chú anh chị ở phòng kế toán để báo cáo của em được hoàn thiện.


Xem Thêm: Công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.