Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP. HCM qua sản phẩm du lịch địa phương

MỤC LỤC
Mục lục . iii
Lời mở đầu .xii
Chương 1: Lý luận về Marketing địa phương – Những bài học kinh nghiệm xây
dựng và quảng bá thương hiệu địa phương trên thế giới .01
1.1 Lý luận về Marketing địa phương .01
1.1.1 Khái niệm một địa phương 01
1.1.2 Những quan điểm của Marketing địa phương .0 1
1.1.3 Thị trường mục tiêu của một địa phương 03
1.1.4 Cách thức marketing địa phương 04
1.1.5 Nhà marketing địa phương 05
1.1.6 Qui trình marketing địa phương 06
1.1.7 Thương hiệu và sản phẩm của địa phương .07
1.1.8 Sản phẩm du lịch của một địa phương 09
1.1.8.1 Khái niệm 09
1.1.8.2 Thành phần của sản phẩm du lịch .09
1.2 Kinh nghiệm xây dựng và quảng bá thương hiệu của các địa phương trên
thế giới .10
1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu du lịch của địa phương 10
1.2.2 Kinh nghiệm quảng bá hình ảnh địa phương qua sản phẩm du lịch .13
Tóm tắt chương 1 .1 5
Chương 2: Thực trạng xây dựng sản phẩm du lịch huyện Củ Chi TP Hồ Chí
Minh .17
2.1 Tổng quan đặc điểm tự nhiên – kinh tế – xã hội huyện Củ Chi 17
2.1.1 Nguồn tài nguyên tự nhiên .17
2.1.1.1 Vị trí địa lý .17
2.1.1.2 Khí hậu . 17
2.1.1.3 Hệ thống sông ngòi 18
2.1.2 Nguồn tài nguyên nhân văn . .19
Trang 2
2.1.2.1 Lịch sử hình thành . .19
2.1.2.2 Dân tộc . 20
2.1.2.3 Tôn giáo .20
2.1.2.4 Di tích lịch sử – văn hóa 20
2.1.2.5 Bảo tàng .21
2.1.2.6 Lễ hội . 21
2.1.3 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .21
2.1.3.1 Giao thông . .21
2.1.3.2 Khu du lịch .22
2.1.3.3 Khu mua sắm .22
2.1.3.4 Nguồn nhân lực cho du lịch .22
2.1.3.5 Các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến du lịch .23
2.2 Tình hình và chính sách phát triển du lịch của huyện Củ Chi .23
2.2.1 Tình hình phát triển du lịch của huyện Củ Chi .23
2.2.2 Tình hình du khách đến tham quan Củ Chi .25
2.3 Những định hướng phát triển Củ Chi từ nay đến năm 2010 26
3.3.1 Củ Chi trong chiến lược phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh .26
3.3.2 Một số định hướng lớn trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội đến
năm 2010 .26
3.3.2.1 Trong lĩnh vực kinh tế 26
3.3.2.2 Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội . .27
Tóm tắt chương 2 .2 8
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 29
3.1 Nghiên cứu định tính 29
3.1.1 Mẫu nghiên cứu định tính .29
3.1.2 Các bước nghiên cứu định tính 30
3.1.3 Kết quả nghiên cứu định tính 30
3.2 Nghiên cứu cứu định lượng . .31
3.2.1 Công cụ thu thập dữ liệu .32
3.2.2 Cách thức thu thập dữ liệu 33
Trang 3
3.2.3 Mẫu nghiên cứu định lượng 33
3.2.3.1 Mẫu nghiên cứu khách du lịch .33
3.2.3.2 Mẫu nghiên cứu lãnh đạo 35
3.2.4 Các bước nghiên cứu định lượng . 36
3.2.4.1 Mã hóa dữ liệu .36
3.2.4.2 Phân tích thống kê .37
Tóm tắt chương 3 .3 8
Chương 4: Kết quả nghiên cứu 39
4.1 Kết quả phân tích nhân tố 39
4.2 Kết quả nghiên cứu đối với khách du lịch 41
4.2.1 Tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch địa
phương theo quan điểm du khách . .41
4.2.2 Hiện trạng du lịch Củ Chi theo nhận thức của du khách 43
4.2.3 Ảnh hưởng đặc điểm cá nhân khách khi đánh giá tầm quan trọng của
các yếu tố trong sản phẩm du lịch địa phương 44
4.2.3.1 Ảnh hưởng của quốc tịch .44
4.2.3.2 Ảnh hưởng của độ tuổi .46
4.2.4 Quan hệ giữa các đặc điểm cá nhân của du khách .48
4.2.4.1 Mối quan hệ giữa quốc tịch và số lần đã đến Củ Chi .48
4.2.4.2 Mối quan hệ giữa số lần đã đến Củ Chi và lời hứa quay lại .48
4.2.4.3 Mối quan hệ giữa quốc tịch và lời hứa quay lại 49
4.2.5 So sánh hiện trạng du lịch Củ Chi với yêu cầu của du khách 49
4.3 Nhận thức của lãnh đạo địa phương và ngành du lịch thành phố Hố Chí
Minh .51
4.3.1 Tầm quan trọng của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch địa
phương theo quan điểm của nhà lãnh đạo . 51
4.3.2 Hiện trạng du lịch Củ Chi theo quan điểm lãnh đạo 52
4.3.3 Ảnh hưởng đăïc điểm cá nhân lãnh đạo khi đánh giá tầm quan trọng
các yếu tố của sản phẩm du lịch địa phương .5 3
Trang 4
4.3.3.1 Ảnh hưởng của trình độ văn hóa . .53
4.3.3.2 Ảnh hưởng của lĩnh vực công tác . 55
4.3.3.3 Ảnh hưởng của độ tuổi .57
4.3.4 So sánh hiện trạng du lịch Củ Chi với mong muốn của lãnh đạo .57
4.4 So sánh quan điểm của khách du lịch với lãnh đạo 59
4.4.1 So sánh quan điểm du khách với lãnh đạo trong đánh giá tầm quan
trọng của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm du lịch 59
4.4.2 So sánh quan điểm du khách với lãnh đạo trong đánh giá hiện trạng
du lịch Củ Chi 61
4.5 Kênh thông tin du khách biết về Củ Chi . 63
Tóm tắt chương 4 .6 5
Chương 5: Những giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu Củ Chi qua sản
phẩm du lịch 67
5.1 Quan điểm xây dựng thương hiệu Củ Chi qua sản phẩm du lịch .67
5.1.1 Phát triển du lịch Củ Chi trong tổng thể của ngành du lịch Thành phố
Hồ Chí Minh và Việt Nam 67
5.1.2 Xây dựng sản phẩm du lịch Củ Chi hướng về khách hàng .68
5.2 Những mục tiêu của du lịch Củ Chi đến năm 2010 69
5.3 Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Củ Chi . .70
5.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm du lịch Củ Chi .70
5.3.1.1 Xây dựng các điểm du lịch nhà vườn, làng nghề truyền thống .70
5.3.1.2 Xây dựng những tuyến du lịch trên sông .70
5.3.1.3 Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại khu địa đạo Củ Chi .71
5.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Củ Chi .71
5.3.2.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch 71
5.3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực cho du lịch .72
5.3.2.3 Phát triển bản sắc văn hóa – lịch sử, đặc trưng của Củ Chi 72
5.3.2.4 Xây dựng môi trường xã hội văn minh 73
5.4 Giải pháp quảng bá thương hiệu Củ Chi qua sản phẩm du lịch .74
5.4.1 Xác định thị trường mục tiêu của du lịch Củ Chi 74
Trang 5
5.4.2 Nội dung quảng bá 75
5.4.3 Phương tiện và kênh quảng bá với các thị trường mục tiêu .75
5.4.3.1 Đối với thị trường trong nước .76
5.4.1.2 Đối với thị trường ngoài nước 77
5.5 Kiến nghị 78
5.5.1 Đối với ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh .78
5.5.2 Đối với chính quyền huyện Củ Chi 78
5.5.3 Đối với các doanh nghiệp du lịch .79
5.5.4 Đối với người dân Củ Chi .79
Kết luận xviii
Tài liệu tham khảo .xix
Phụ lục xx
LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Ngày nay, trong điều kiện của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn
ra sâu rộng, để đạt đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững, giữa các địa
phương luôn có sự cạnh tranh với nhau trong các lĩnh vực thu hút nhân tài, thu
hút khách du lịch và thu hút các nhà đầu tư, kinh doanh đến với mình. Vấn đề
đặt ra là, tại sao có những địa phương luôn gặt hái được những thành công trong
những mục tiêu này, còn các địa phương khác thì không?
Để trả lời câu hỏi này, phải chăng những địa phương thành công đó, họ đã
biết xây dựng cho địa phương mình một chương trình marketing thương hiệu
thành công. Một điều chắc chắn rằng, những nhà marketing địa phương đã bắt
đầu qui trình marketing thương hiệu địa phương bằng việc đánh giá hiện trạng
của địa phương (giải phẫu địa phương), để xác định đâu là một sản phẩm đặc thù
Trang 6
như là một “năng lực cốt lõi” của địa phương mình. Để từ đó họ cùng các nhà
hoạch định xây dựng tầm nhìn và mục tiêu cho địa phương. Trên cơ sở đó, các
nhà marketing sẽ thiết kế những chiến lược tiếp thị cho địa phương mình.
Củ Chi là một huyện nằm ở vùng ngoại ô Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh,
cách trung tâm Thành phố hơn 30 km. Huyện Củ Chi nằm trên vùng chuyển tiếp
giữa khu vực đất cao miền Đông Nam Bộ với vùng đất thấp của đồng bằng sông
Cửu Long, là địa bàn tiếp giáp giữa hai con sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. Vị
trí này, đã tạo nên cho Củ Chi một hệ thống kênh rạch bao quanh chằng chịt với
vùng đất trù phú của những vườn cây ăn trái xum xuê, chủng loại phong phú, đa
dạng. Củ Chi là cửa ngõ Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh, nơi có tuyến
đường xuyên Á nối liền thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh và nước bạn
Campuchia.
Hơn thế nữa, trong hai cuộc chiến tranh chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ
xâm lược, Củ Chi đã được biết đến như một vùng đất huyền thoại với những con
người có tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Một bằng
chứng sống động đó chính là một hệ thống hơn 250km địa đạo nằm sâu trong
lòng đất, mà ngày nay còn lưu lại với hai khu di tích địa đạo Bến Dược, Bến
Đình. Đó là những công trình kiến trúc độc đáo, một di tích lịch sử cách mạng
nổi tiếng, nó không chỉ là niềm tự hào của người dân Củ Chi mà còn là niềm tự
hào chung của thành phố Hồ Chí Minh.
Với những nguồn tài nguyên được thiên nhiên ưu đãi và những bản sắc văn
hóa – lịch sử của mình, Củ Chi hoàn toàn có thể xây dựng một sản phẩm đặc
trưng cho địa phương mình đó là du lịch. Sản phẩm du lịch Củ Chi sẽ trở thành
một sản phẩm đặïc thù – một “ năng lực cốt lõi” để quảng bá cho thương hiệu địa
phương.
Trang 7
Tuy nhiên, “ Tương lai phát triển của các địa phương không chỉ tùy thuộc vào
vị trí địa, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên. Tương lai phát triển của địa phương
còn tùy thuộc vào chuyên môn, kỹ năng đóng góp, phẩm chất của con người và
tổ chức tại địa phương”2.
Do đó, việc xây dựng và quảng bá thương hiệu Củ Chi thông qua hình ảnh và
sản phẩm du lịch đặc trưng là hết sức cần thiết trong quá trình hoạch định chiến
lược marketing địa phương nhằm thu hút du khách. Điều này đã trở nên hết sức
cần thiết và bức bách đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Củ Chi,
cũng như góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nơi
đây.
Chia sẻ với những trăn trở của các cấp lãnh đạo địa phương, tác giả mong
muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thực hiện các mục tiêu nêu trên
bằng đề tài “Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh
qua sản phẩm du lịch địa phương”.
Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn theo đuổi các mục tiêu sau đây:
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của Marketing địa phương, xác định những yếu tố
cấu thành nên một sản phẩm du lịch đặc trưng của một địa phương.
- Phân tích, đánh giá hiện


Xem Thêm: Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP. HCM qua sản phẩm du lịch địa phương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng và quảng bá thương hiệu huyện Củ Chi TP. HCM qua sản phẩm du lịch địa phương sẽ giúp ích cho bạn.