Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá bến tre
CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU . 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . . 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 1
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 1
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . . 1
1.3.1. Không gian . 1
1.3.2. Thời gian . 2
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 2
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3
2.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm . 3
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
2.1.3. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành . 7
2.1.4. Quy trình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
trong doanh nghiệp 22
2.1.5. Các khoản thiệt hại trong sản xuất 22
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . 25
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 25
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 26
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 26
8
CHƯƠNG 3
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM 27
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE 27
3.1.1. Lịch Sử hình thành và phát triển . 27
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động và quy trình Công Nghệ . 27
3.1.3. Cơ cấu tổ chức – quản lý của Công ty 29
3.1.4. Khái quát kết quả sản xuất kinh của công ty
trong 3 năm qua 2004, 2005, 2006 . 33
3.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 35
3.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 36
3.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE . . 37
3.2.1. Đặc điểm tổ chức kế toán và tính giá thành sản phẩm 37
3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 38
3.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM 57
4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THỰC TẾ VÀ SO SÁNH CÁC QUÝ 57
4.1.1. Sự biến động của Z đơn vị 57
4.1.2. Sự biến động tổng sản lượng 58
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
GIÁ THÀNH THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ 60
4.2.1. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp . 60
4.2.2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp 63
4.2.3. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí sản xuất chung . 63
4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH . 65
4.3.1. Phân tích chung . 65
9
4.3.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình hạ thấp giá
thành . 67
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 69
5.1. Đối với khối lượng sản phẩm sản xuất 69
5.2. Về cơ cấu sản phẩm . 69
5.3. Về chi phí nguyên vật liệu 70
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72
6.1. KẾT LUẬN . 72
6.1.1. Nhận xét chung về công ty . 72
6.1.2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty . 72
6.2. KIẾN NGHỊ 73
6.2.1. Về phía công ty . 73
6.1.2. Về phía nhà nước 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty thu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty thu sẽ giúp ích cho bạn.