Phân tích tình hình thu chi ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU .4
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 4
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . .5
1.2.1. Mục tiêu chung .5
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 6
1.3.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu) .6
1.3.2. Thời gian (thời điểm thực hiện nghiên cứu) .6
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .6
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .8
2.1.1. Bản chất và vai trò của ngân sách Nhà nước 8
2.1.1.1. Khái niệm về ngân sách Nhà nước 8
2.1.1.2. Bản chất của ngân sách Nhà nước .8
2.1.1.3. Vai trò của ngân sách Nhà nước . .8
2.1.2. Thu ngân sách Nhà nước 9
2.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa về thu ngân sách Nhà nước 9
2.1.2.2. Phân loại 10
2.1.2.3. Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay 10
2.1.3. Chi ngân sách Nhà nước . 11
2.1.3.1. Khái niệm và ý nghĩa về chi ngân sách Nhà nước 11
2.1.3.2. Phân loại 12
2.1.3.3. Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay 13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .14
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 14
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ SỞ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
THU - CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN
2004 - 2006. 15
3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE .15
Luận văn tốt nghiệp
SVTH: Lê Duy Hiếu Trang 1 0 1 GVHD: Đàm Thị Phong Ba
3.1.1. Đặc điểm Kinh Tế - Xã Hội tỉnh Bến Tre 15
3.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên 15
3.1.1.2. Đặc điểm Kinh Tế - xã hội . 16
3.1.2. Giới thiệu chung về Sở Tài chính Bến Tre .17
3.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển .17
3.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn . 17
3.1.2.3. Cơ cấu tổ chức của Sở tài chính Bến Tre 19
3.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ TÌNH
HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN
TRE GIAI ĐOẠN 2004 - 2006 21
3.2.1. Khái quát tình hình thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn
2004 - 2006 .2 1
3.2.2. Phân tích tình hình thu ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn
2004 - 2006 .2 3
3.2.2.1. Đánh giá chung về tình hình thu ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2004 - 2006 .23
3.2.2.2. Phân tích tình hình thu ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn
2004-2006 .24
3.2.2.3. Đánh giá hiệu quả thực hiện thu ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2004 – 2006 .54
3.2.3. Phân tích tình hình chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn
2004 - 2006 .5 5
3.2.3.1. Đánh giá chung về tình hình chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2004 - 2006 .55
3.2.3.2. Phân tích tình hình chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn
2004 - 2006 .5 6
3.2.3.3. Đánh giá hiệu quả thực hiện chi ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2004 - 2006. 77
3.2.4. Những thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong công tác thu chi ngân
sách tại Sở tài chính Bến Tre trong giai đoạn 2004 - 2006 78
3.2.4.1. Thuận lợi . .78
3.2.4.2. Khó khăn và hạn chế . .80
Luận văn tốt nghiệp
SVTH: Lê Duy Hiếu Trang 1 0 2 GVHD: Đàm Thị Phong Ba
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI
NGÂN SÁCH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE 82
4.1. TỒN TẠI . .82
4.2. GIẢI PHÁP . .82
4.2.1. Hoàn thiện chính sách, chế độ 82
4.2.2. Hoàn thiện công tác quản lí ngân sách Nhà nước .83
4.2.3. Kiện toàn đội ngũ cán bộ thu chi ngân sách Nhà nước 84
4.2.4. Các giải pháp khác . .84
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86
5.1 KẾT LUẬN .86
5.2 KIẾN NGHỊ 86


Xem Thêm: Phân tích tình hình thu chi ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình thu chi ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh Bến Tre sẽ giúp ích cho bạn.