Quản lý nhà nước cho thị trường bất động sản Tp. HCM từ năm 2003 cho đến nay

MỤC LỤC
Mở đầu 01
1. Lý do chọn đề tài 01
2. Đối tượng nghiên cứu 01
3. Mục đích nghiên cứu 01
4. Phạm vi nghiên cứu 01
5. Phương pháp nghiên cứu 01

Nội dung 02
Chương I. Cơ sở lý luận về quản lí nhà nước cho thị thường bất động sản 02
1.1 Khái niệm thị trường 02
1.2 Khái niệm về thị trường bất động sản 03
1.3 Đặc điểm, vai trò và vị trí của thi trường bất động sản 03
1.3.1 Đặc điểm của thị trường bất động sản 03
1.3.2 Vai trò và vị trí của thị trường bất động sản 04
1.4 Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản 04
1.4.1 Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển của thị trường bất động sản 04
1.4.2 Nội dung của quản lí nhà nước về thị trường bất động sản 05

Chương II. Quản lí nhà nước về thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 tới nay 07
2.1 Tổng quan thị trường bất động sản (BĐS) Tp. Hồ Chí Minh 07
2.2 Thực trạng thị trường BĐS Tp. HCM từ năm 2003 tới nay 08
2.2.1 Giai đoạn thị trường BĐS đóng băng (2003-2006) 08
2.2.2 Giai đoạn phục hồi và phát triển mới (2007-2008) 09
2.2.3 Giai đoạn đóng băng thị trường từ cuối năm 2008 đến nay 10
2.3 Quản lý nhà nước về TTBĐS Tp. HCM trong những năm 2003-nay 11
2.3.1 Những quy định, nội dung và phương thức thực hiện 11
2.3.1.1 Những quy định 11
2.3.1.2 Nội dung phương thức thực hiện 12
2.3.2 Kết quả đạt được và hạn chế 13
2.3.2.1 Thành tựu đạt được 13
2.3.2.2 Những hạn chế 14
2.4 Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm 16
2.4.1 Nguyên nhân 16
2.4.2 Bài học kinh nghiệm 18

Chương III. Định hướng và kiến nghị cho sự phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới 19
3.1 Định hướng phát triển 19
3.1.1 Các nhóm giải pháp trực tiếp 19
3.1.2 Các nhóm giải pháp gián tiếp 21
3.2 Kiến nghị 23
3.2.1 Kiến nghị của UBND Tp.HCM 23
3.2.2 Kiến nghị của nhóm 24
Kết luận 25
Tài liệu tham khảo 26Xem Thêm: Quản lý nhà nước cho thị trường bất động sản Tp. HCM từ năm 2003 cho đến nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước cho thị trường bất động sản Tp. HCM từ năm 2003 cho đến nay sẽ giúp ích cho bạn.