Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6 thuộc công ty cổ phần du lịch Kim Liên.
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
Chương I: Chất lượng lao động và nhân lực trong khách sạn nhà hàng 3
1. Chất lượng lao động 3
1.1. Thế nào là chất lượng lao động 3
1.2. Vai trò của lao động trong kinh doanh khách sạn nhà hàng. 4
1.3. Nhũng công việc phổ biến trong khách sạn 4
1.3.1. Giám đốc khách sạn 4
1.3.2. Thư ký khách sạn 5
1.3.3 Người trực tầng khách sạn 5
1.3.4. Người tổ chức các cuộc hội thảo 5
1.3.5. Người chuyên hỗ trợ thực hiện mọi yêu cầu của khách 5
1.3.6. Trưởng bộ phận bồi bàn 5
1.3.7. Trưởng bộ phận bếp 5
1.3.8. Bộ phận tiếp nhận đặt vé/ 5
1.3.9 Nhân viên bộ phận vệ sinh 6
2. Nhân lực trong khách sạn nhà hàng. 6
2.1 Đặc điểm của đội ngũ lao động trong kinh doanh khách sạn nhà hàng 6
2.1.1 Lao động của khách sạn nhà hàng phải sử dụng nhiều lao động trực tiếp 6
2.1.2 Độ tuổi trung bình thấp 6
2.1.3 Lao động được sử dụng theo hướng chuyên môn hóa sâu 7
2.1.4 Thời gian làm việc của nhân viên tùy thuộc vào thời gian tiêu dùng của khách. 7
2.1.5 Chịu sức ép về mặt tâm lý cao 7
2.1.6 Hệ số luân chuyển lao động của ngành cao 9
2.2 Những yêu cầu đối với đội ngũ lao động của ngành khách sạn- nhà hàng. 9
2.2.1 Yêu cầu về ngoại hình 9
2.2. 2 Yêu cầu về trình độ và nghiệp vụ 10
2.2.3 Yêu cầu về trang phục 10
3. Giới thiệu về bộ phận bàn trong khách sạn nhà hàng. 11
3.1 Vị trí, chức năng và nhiệm vụ chung của bộ phận bàn 11
3.1.1 Vị trí chức năng của bộ phận bàn 11
3.1.2 Nhiệm vụ chung của bộ phận bàn 12
3.2 Tổ chức lao động trong nhà hàng 12
3.2.1 . Trưởng bộ phận nhà hàng 12
3.2.2 Trưởng bộ phận bàn 13
Chương II: Thực trạng chất lượng đội ngũ lao động bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6 thuộc công ty CPDLKL 14
1. Giới thiệu tổng quan về công ty CPDLKL 14
1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 14
1.2 Cơ cấu tổ chức lao động 15
1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Du Lịch Kim Liên. 18
1.4 Thị trường khách 21
1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty Du Lịch Kim Liên. 22
2. Tổng quan về nhà hàng Hoa Sen 6 24
2.1. Giới thiệu tổng quan về nhà hàng. 24
2.2 Cơ cấu lao động trong nhà hàng Hoa Sen 6 24
2.3 Thị trường khách 26
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng. 27
3. Thực trạng chất lượng đội ngũ nhân viên của bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6. 30
3.1 Trình độ chuyên môn nghệp vụ 30
3.2 Ý thức thái độ đối với công việc. 31
4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng của bộ phận bàn. 31
4.1 Chỉ tiêu năng suất lao động 31
4.2 Chỉ tiêu về lợi nhuận bình quân trên một lao động. 31
4.3 Chỉ tiêu sử dụng lực lượng lao động theo trình độ chuyên môn. 32
4.4 Chỉ tiêu sử dụng thời gian lao động. 32
Chương III : Các nhân tố tác động và nguyên nhân gây nên những tồn tại yếu kém của chất lượng đội ngũ lao động ở bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6 33
1. Các nhân tố tác động đến chất lượng đội ngũ lao động 33
1.1 Lập kế hoạch tuyển chọn. 33
1.2 Tuyển dụng lựa chọn nhân viên. 33
1.3 Đào tạo và huấn luyện nhân viên. 37
1.4 Phân công công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. 37
1.5 Phân phối thu nhập và công tác khen thưởng, kỷ luật 38
1.6 Các yếu tố từ Môi Trường bên ngoài. 39
1.6.1 Thị trường lao động. 39
1.6.2 Đối thủ cạnh tranh. 39
2. Những nguyên nhân chủ yếu tạo nên những yếu kém của chất lượng đội ngũ lao động ở bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6. 40
2.1 Do việc tuyển dụng. 40
2.2 Việc đào tạo và huấn luyện nhân viên. 40
2.3 Việc đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên. 41
2.4 Ý thức của nhân viên. 41
Chương IV: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở nhà hàng Hoa Sen 6 42
1. Mục tiêu và phương hướng phát triển: 42
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6. 42
2.1 Giải pháp cho công tác tuyển chọn lao động 42
2.2 Đào tạo phát triển và nâng cao kỹ năng cho nhân viên 44
2.3 Công tác đánh giá năng suất lao động của nhân viên. 44
2.4 Xây Dựng bầu không khí làm việc thân thiện trong nhà hàng 45
2.5 Xây Dựng hình ảnh nhân viên thật tốt 46
2.6 Công tác khen thưởng và kỷ luật. 47
3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nhà hàng Hoa Sen 6 48
Kết luận 50
Tài liệu tham khảo 51
I. Giáo trình: 51
II. Websites: 51Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6 thuộc công ty cổ phần du
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6 thuộc công ty cổ phần du sẽ giúp ích cho bạn.