Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam

MỤC LỤC
Trang
Mục lục i
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt iii
Danh mục các bảng iv
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ v
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 4
1.1 Tiêu thụ sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4
1.1.1 Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp 4
1.1.2 Khái niệm và phân loại thị trường tiêu thụ sản phẩm 6
1.1.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm sữa 8
1.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11
1.2.1 Quan điểm về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11
1.2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 15
1.2.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 19
1.3. Kinh nghiệm mở rộng thị trường của Công ty Sữa Dutch Lady Việt Nam 27
Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 32
2.1 Khái quát về Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk 32
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 32
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 32
2.1.3 Đặc điểm kinh doanh của Công ty 36
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 41
2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm qua 44
2.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thị trường 44
2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo kết cấu mặt hàng 49
2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thời gian 51
2.3 Phân tích thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm gần đây 51
2.3.1 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 51
2.3.2 Các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 56
2.4 Nhận xét chung về thành công và tồn tại trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 65
2.4.1 Những thành công chủ yếu và nguyên nhân 65
2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân 67
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK TRONG THỜI GIAN TỚI 70
3.1 Dự báo nhu cầu các sản phẩm sữa của thị trường sữa Việt Nam và phân tích môi trường 70
3.1.1 Triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam 70
3.1.2 Triển vọng mở cửa thị trường cho xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam 71
3.1.3 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa từ năm 2005 đến 2010 72
3.1.4 Phân tích môi trường cạnh tranh 73
3.2 Những đề xuất mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Vinamilk 76
3.2.1 Các giải pháp về sản phẩm 76
3.2.2. Các giải pháp về giá cả 79
3.2.3. Các giải pháp về kênh phân phối 81
3.2.4. Các giải pháp về marketing 91
3.2.5 Các giải pháp khác 102
3.3. Các kiến nghị với nhà nước 107
KẾT LUẬN 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO 110
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sữa Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.