Phân tích và ứng dụng Holistic Marketing vào môi trường kinh doanh

CHAPTERS
1. Introduction

2. Definition of Holistic Marketing
3. Relationship of Marketing

3.1 Customers
3.2 Employees
3.3 Marketing Partners
3.4 Members of Marketing Community
4. Integrated Marketing
4.1 Marketing Mix
4.2 Buyer’s Point of View
5. Internal Marketing
5.1 Marketing Functions
5.2 Other Departments
6. Social Responsibility in Marketing
6.1 Profit Responsibility
6.2 Stakeholder Responsibility
6.3 Societal Responsibility
7. Conclusion
8. ReferencesXem Thêm: Phân tích và ứng dụng Holistic Marketing vào môi trường kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và ứng dụng Holistic Marketing vào môi trường kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.