Tiểu luận"Kinh tế nông hộ với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn"

I. MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Nông nghiệp nông thôn luôn là vấn đề trọng yếu của mỗi quốc gia, kể cả những nước đã đạt đến trình độ phát triển cao. Nó là khu vực sản xuất chủ yếu, đảm bảo việc làm và đời sống cho xã hội, là thị trường rộng lớn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nền kinh tế, nguồn nhân lực và nguồn tích luỹ cho công nghiệp hoá, phát triển kinh tế
Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Cơ chế mới đã tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nền kinh tế nông nghiệp đã có những bước nhảy vượt bậc mà kinh tế hộ nông dân đóng vai trò quyết định.
Thực tế những năm qua cho thấy, với các chính sách và chế độ quản lý mới, hộ nông dân được xác định là đơn vị kinh tế tự chủ đã góp phần to lớn vào việc huy động các nguồn lực để phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, kinh tế hộ nông dân cũng có sự phát triển nhanh chóng, chuyển từ sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá. Nhiều hộ nông dân với kinh nghiệm làm ăn giỏi, tích luỹ được đất đai, vốn sản xuất đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và vươn lên làm giàu. Đồng thời khẳng định vị trí, đóng góp của mình trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Tuy nhiên, nền kinh tế nông hộ của nước ta so với các nước khác vẫn chưa phát huy hết tiềm lực vốn có của mình. Vì vậy, áp dụng công nghiệp hóa hiện đại hóa vào kinh tế nông hộ là một quy luật kinh tế phổ biến, là một tất yếu khách quan đối với các nước kinh tế lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội và là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Mục tiêu:
- Đánh giá thực trạng kinh tế nông hộ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đối với kinh tế hộ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của kinh tế nông hộ . Từ đó, đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp với thực tế của nước ta hiện nay.


Xem Thêm: Tiểu luận"Kinh tế nông hộ với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn"
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiểu luận"Kinh tế nông hộ với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn" sẽ giúp ích cho bạn.