Báo cáo thực tập tại Công ty du lịch Hà Nội

Mục lục

Lời nói đầu
Nội dung
1. Khái quát về Công ty Du Lịch Hà Nội 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1
1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty 2
1.3. Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận trong Trung tâm Du Lịch 4
1.4. Số lượng và cơ cấu của các bộ phận nhân sự của Công ty DLHN 7
2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Trung tâm 10
2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty 10
2.2. Thị trường chính của Trung tâm 12
2.3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm DLHN 13
2.4. Đánh giá chung 15
3. Mục tiêu và những biện pháp phát triển Trung tâm Du Lịch - Công ty DLHN 17
3.1. Mục tiêu 17
3.2. Biện pháp để phát triển 17
Kết luận 21


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty du lịch Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty du lịch Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.