Báo cáo thực tập tại công ty rượu Hà Nội

Mục lục

Mục đích của đợt thực tập 1
Phần: Công ty rươu Hà Nội 2
Chương I 2
Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty Rượu Hà Nội 2
Chương II: quy trình Công Nghệ sản xuất rượu tại công ty rượu Hà Nội5

A. Quy trình Công Nghệ sản xuất cồn 5
Sơ đồ dây chuyền Công Nghệ sản xuất cồn (hình 1) 5
I. Lò cung cấp hơi 6
I.1. Cấu tạo lò hơi 6
I.2. Sơ đồ, nguyên lý làm việc của hệ thống lò hơi 7
II. Nguyên liệu 8
III. Nấu nguyên liệu 9
III.1. Sơ đồ thiết bị và thao tác khi nấu 9
IV. Đường hoá dịch cháo 11
IV.1. Vai trò, chức năng tác dụng của hệ amylaza trong quá trình thuỷ phân tinh bột. 11
IV.2. Sự biến đổi của các chất khác trong quá trình đường hoá 12
IV. 3. Sơ đồ thiết bị và thao tác khi đường hoá 12
V. Lên men dịch đường 14
V.1. Nấm men trong sản xuất cồn etylic 14
V.2. Các yếu tố hoá lý học ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển nấm men 15
V.3. Sơ đồ thiết bị và thao tác gây men, lên men 16
VI. Chưng cất và tinh chế cồn 20
VI.1. Sơ đồ hệ thống tháp chưng cất 21
VI.2. Quy trình thao tác vận hành hệ thống tháp chưng cất 21
Phần B. Quy trình Công Nghệ sản xuất rượu mùi 26
I. Nguyên liệu 27
II. Các quá trình khi sản xuất rượu mùi 27
II.1. Pha chế rượu 28
II.1.2. Thao tác khi pha chế rượu 28
II.2. Tàng trữ rượu 32
II.3. Tách cặn, lọc 33
II.4. Rửa chai 34
Phần: Phân bón và thuốc trừ sâu 35


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại công ty rượu Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty rượu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.