Báo cáo thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp

Mục lục

I. Công ty tư vấn Đầu Tư mỏ và công nghiệp 1

1.Sự hình thành và phát triển của công ty 1
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1
II. Các phòng ban chức năng và nhiệm vụ cụ thể 3
1.Phòng kỹ thuật 3
2.Phòng kế hoạch 4
3.Phòng tổ chức lao động 6
4.Phòng tài chính kế toán 7
5.Văn phòng công ty 8
6.Phòng Kinh Tế mỏ 9
7.Phòng hầm lò 10
8.Phòng lộ thiên 10
9.Phòng cơ tuyển 10
10.Phòng mặt bằng 10
11.Phòng Xây Dựng 10
12.Phòng điện 10
13.Phòng địa chất- Môi Trường 10
14.Phòng tin học 11
15.Tổ can vẽ và xuất bản 11
16.Ban giám sát thiết kế 11
I.Khái quát chung 12
II. Hoạt động công ty qua một số chỉ tiêu tài chính 13
1.Năm 2000 13
2.Năm 2001 15
3.Năm 2002 17
4.Năm 2003 19
iii.Nguồn lao động của công ty 20
IV. Đánh giá chung về hoạt động của công ty các năm qua 22
1.Công tác quản lý kỹ thuật của phòng kỹ thuật 23
2.Công tác kế hoạch của phòng kế hoạch 24
3.Công tác tính chỉ tiêu định mức của phòng Kinh Tế mỏ 24
4.Công tác tổ chức lao động tiền lương của phòng tổ chức lao động 25
5.Phòng tài chính với công tác kiểm toán 26
6.Công tác quản lý điều hành của văn phòng công ty 26
V.Định hướng phát triển công ty năm 2004 27


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.