Thực trạng hoạt đông đầu tư phát triển tại công ty cổ phần thương mại - xuất nhập khẩu Hồng Hà

Phụ lục
Chương i : Quá trình hình thành, phát triển của công ty cổ phần Thương Mại - xuất nhập khẩu hồng hà

I -Tổng quan về Công ty cổ phần Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà.
1 . Lịch Sử hình thành phát triển của Công ty
2. Nhiệm vụ
chương II Thực trạng đầu tư, phát triển tại của công ty cổ phần tm – xnk hồng hà
I.Thực trạng Đầu Tư hiệu quả của công ty .
1. Nhân sự cho hoạt động Đầu Tư
2. Vốn Đầu Tư và nguồn vốn đầu tư qua các năm
3. Số dự án qua các năm mà công ty đã đầu tư .
4. Nội dung Đầu Tư của công ty
5. Hoạt động Đầu Tư công ty .
II. Kết quả và hiệu quả Đầu Tư của công ty cổ phần tm-xnk hồng hà
1. Kết quả của hoạt động Đầu Tư
2. Hiệu quả của hoạt động Đầu Tư
Chương III : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Đầu Tư của công ty cổ phần TM – XNK Hồng Hà
I - Định hướng Đầu Tư và SXKD của Công ty trong những năm tới
1. Mục tiêu và định hướng phát triển

2. Định hướng Đầu Tư phát triển .

II. Một số giải pháp Đầu Tư góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty cổ phần TM – XNK Hồng Hà
1. Đầu Tư vào máy móc thiết bị
2. Đầu Tư vào nguồn lao động
3. Đầu Tư vào chế biến nông sản
4. Đầu Tư vào nguyên vật liệu
III. Một số giải pháp Nâng cao hiệu quả Đầu Tư tại công ty cổ phần TM – XNK Hồng Hà
1. Tăng cường công tác
2. Đối với công tác lập dự án đầu tư .
3. Đối với công tác thẩm định dự án
IV. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả Đầu Tư của công ty cổ phần TM – XNK Hồng Hà
1 - Tìm kiếm và mở rộng thị trường: .
2 - Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng hoạt đông đầu tư phát triển tại công ty cổ phần thương mại - xuất nhập khẩu Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt đông đầu tư phát triển tại công ty cổ phần thương mại - xuất nhập khẩu Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.