Báo cáo thực tập tại Công ty dệt may Hà Nội

Mục lục
Mở đầu <1>
Chương I.Lịch sử hình thành và phát triển.Chức năng nhiệm vụ của công ty và các phòng ban
<2>
I.Lịch sử hình thành và phát triển. <2>
II.Cơ cấu tổ chức của công ty. Nhiệm vụ và chức năng của công ty và các phòng ban. <4>
1.Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của công ty. <4>
2. Chức năng nhiệm vụ <7>
a> Nhiệm vụ và chức năng của công ty. <7>
b> Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban. <8>
III.Đặc điểm Kinh Tế kỹ thuật của công ty dệt may Hà Nội. <9>
3.1 Đặc điểm tổ chúc sản xuất kinh doanh. <9>
3.2 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật <10>
3.3 Đặc điểm về lao động <10>
3.4 Đặc điểm về sản phẩm <10>
3.5 Đặc điểm về công tác quản lý chất lượng sản phẩm <12>
3.6 Đặc điểm nguyên vật liệu <15>
3.7 Đặc điểm thị trường, hình thức tiêu thụ sản phẩm của công ty <17>
3.8 Đặc điểm máy móc thiết bị. <20>
Chương II.Thực trạng hoạt động sản xuất của công ty. <21>
1.Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may ở Việt Nam.<21>
2Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty dệt may Hà Nội <27>
2.1 Những thuận lợi và khó khăn của công ty dệt may Hà Nội <27>
2.2 Kết quả hoạt động của công ty qua các năm <28>
a>Tình hình xuát khẩu theo thị truờng. <31>
b>Tình hình xuất khẩu theo sản phẩm. <33>
b.1> Tổng quan về sản phẩm <33>
b.2> Sản phẩm sợi <35>
b.3> Sản phẩm khăn <37>
b.4> Sản phẩm may <38>
2.3.Khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường <40>
2.4 Nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty <42>
3 Đánh giá <48>
3.1 Những thành tựu mà công ty đạt được <48>
3.2 Những mặt còn tồn tại. <48>
Chương III Đề xuất những giải pháp và kiến nghị để giải quyết những ách tác phát sinh. <50>
Kết luận.Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty dệt may Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty dệt may Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.