Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

Mục lục
A phần 1 : tổng quan về cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của chi nhánh đnd bảo long

1 . Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ĐND Bảo Long
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.2 Các lĩnh vực kinh doanh
1.3 Tình hình về vốn và tài sản
1.4 Một số chỉ tiêu Kinh Tế tổng hợp
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tại chi nhánh
2.1 Đặc điểm của qui trình sản xuất
2.2 Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh
2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán
2.5 Một số phần hành kế toán tại chi nhánh
B . phần 2 : tình hình thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở chi nhánh
1.Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở chi nhánh
1.1 Phương pháp kế toán
1.2 Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1 Chi phí NVL trực tiếp
1.2.2 Chi phí NC trực tiếp
1.2.3 Chi phí SXC trực tiếp
2.Kế toán tính giá thành sản phẩm ở chi nhánh
2.1 Phương pháp hạch toán kế toán
2.2 Tình hình chi phí tại chi nhánh
3. Hệ thống tài khoản kế toán
4. Mẫu sổ báo cáo
5. Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở chi nhánh
5.1 ý kiến hoàn thiện bộ máy kế toán
5.2 ý kiến hoàn thiện kế toán tính giá thành


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long sẽ giúp ích cho bạn.