Tên đề tài
Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng
MỤC LỤC

Lời nói đầu 2


Phần I: Những yêu cầu đặt ra đối với cơ cấu tổ chức quản lý và sự hình thành cơ cấu tổ chức theo sản phẩm, khách hàng, thị trường 3
I Những yêu cầu đặt ra đối với cơ cấu tổ chức quản lý 3
1 Yêu cầu chung 3
2 Tính hợp lý của cơ cấu tổ chức quản lý 3
II Sự hình thành cơ cấu TCQL theo sản phẩm, khách hàng, thị trường 5


Phần II: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường 6
I. Ưu điểm 6
1 Nhạy bén với thị trường 6
2 Tạo sự liên kết theo chiếu sâu qua chuyên môn hoá cao trong hệ thống thứ bậc của hệ thống quản lý 7
3 Tập trung vào sự thành công hay thất bại của những sản phẩm, dịch vụ, khách hàng hoặc thị trường đặc biệt 8
4 Công ty mẹ vừa quản lý bao quát, vừa trực tiếp kinh doanh một số mặt hàng chủ lực. Các chi nhánh có sự chủ động linh hoạt 10
II Nhược điểm 10
1 Sự phát triển không đồng đều giữa các chi nhánh, có thể gây khó khăn trong việc chia rẽ nguồn lực chung. 10
2 Dễ có xu hướng phân tán ( linh hoạt quá mức, làm yếu hiệu lực quản lý thống nhất ) 10
3 Việc đào tạo nhân viên có trình độ cao thiếu cơ sở chung 11
4 Việc giải quyết những vấn đề chung có thể bị trùng lặp giữa các chi nhánh 11


Phần III: Các loại hình cơ cấu tổ chức 12
I. Cơ cấu trực tuyến ( đường thằng theo chiều dọc ) 12
II Cơ cấu chức năng 12
III Cơ cấu kết hợp trực tuyến và chức năng 13
IV Cơ cấu ma trận 13
V Cơ cấu hỗn hợp và các loại hình cơ cấu 14
Kết luận 15


Tài liệu tham khảo 16


Xem Thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ cấu tổ chức quản lý theo sản phẩm, khách hàng, thị trường - Ưu điểm, nhược điểm, phạm vi áp dụng sẽ giúp ích cho bạn.