Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Lê

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Lê


  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 3 1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp 3
  1.1.1. Khái niệm và phân loại chất lượng sản phẩm 3
  1.1.1.1. Khái niệm 3 1.1.1.2. Phân loại chất lượng sản phẩm . 5
  1.1.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm . 6
  1.2. Đặc điểm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm 7
  1.2.1. Đặc điểm của chất lượng sản phẩm 7
  1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm 8
  1.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp cơ bản để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 10
  1.3.1. Các nhân tố tác động đến chất lượng sản phẩm . 10
  1.3.1.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 11
  1.3.1.2. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 13
  1.3.2. Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 15
  1.3.2.1. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất .
  15 1.3.2.2. Phát huy ý thức, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân
  16 1.3.2.3. Nâng cao trình độ quản lý, đặc biệt là quản lý kỹ thuật 17
  1.3.2.4. Nghiên cứu thị trường để định hướng chất lượng sản phẩm 17
  1.3.2.5. Các chính sách của Nhà nước 17
  1.3.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 18
  1.4. Quản trị chất lượng sản phẩm là một lĩnh vực quan trọng để đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm 20
  1.4.1. Khái niệm, bản chất và nhiệm vụ của quản trị CLSP . 20
  1.4.1.1. Khái niệm về QTCL . 20
  1.4.1.2. Bản chất của QTCL . 21
  1.4.1.3. Nhiệm vụ của quản trị chất lượng 22
  1.4.2. Những yêu cầu chủ yếu trong QTCL 23
  1.4.3. Các chức năng cơ bản của quản trị chất lượng 24
  1.4.3.1. Chức năng hoạch định chất lượng (P - Plan) 24
  1.4.3.2. Chức năng tổ chức thực hiện (D - Do) 25
  1.4.3.3. Chức năng kiểm tra, kiểm soát (C - Check) 25
  1.4.3.4. Chức năng điều chỉnh và cải tiến (A - Action) 26
  1.4.4. Nội dung của quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp . 27
  1.4.4.1. Quản trị chất lượng trong khâu thiết kế . 27
  1.4.4.2. Quản trị chất lượng trong khâu cung ứng . 28
  1.4.4.3. Quản trị chất lượng trong khâu sản xuất 28
  1.4.4. Quản trị chất lượng trong và sau khi bán hàng . 28
  1.4.5. Vai trò của QTCL với việc nâng cao chất lượng sản phẩm 29
  1.5. Sự cần thiết phải quản trị định hướng chất lượng ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay . 30
  1.5.1. Sự cần thiết QTCL định hướng theo ISO - 9000 . 30
  1.5.2. Quản trị định hướng chất lượng sản phẩm là điều kiện thiết yếu để các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động có hiệu quả trong cơ chế kinh tế hiện nay 31
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC . 33
  2.1. Giới thiệu tổng quát về công ty Cổ phần may Lê Trực 33
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần may Lê Trực . 33
  2.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Lê Trực trong một số năm gần đây 34
  2.1.3. Kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Lê Trực 35
  2.1.4. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm của công ty 39 2.1.4.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 39
  2.1.4.2. Đặc điểm về sản phẩm . 44
  2.1.4.3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 44
  2.1.4.4. Đặc điểm về nguyên vật liệu 46
  2.1.4.5. Đặc điểm về máy móc thiết bị và quy trình công nghệ của công ty Cổ phần may Lê Trực 48
  2.1.4.6. Đặc điểm về lao động 52
  2.1.4.7. Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh 54
  2.2. Thực trạng chất lượng sản phẩm và QTCLSP tại công ty Cổ phần may Lê Trực 56
  2.2.1. Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm tại công ty Cổ phần may Lê Trực trong thời gian qua 56
  2.2.1.1. Tình hình chất lượng bán thành phẩm ở phân xưởng cắt . 57
  2.2.1.2. Tình hình chất lượng bán thành phẩm ở phân xưởng thêu, in . 59
  2.2.1.3. Tình hình chất lượng sản phẩm ở phân xưởng may . 60
  2.2.1.4. Hệ số chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của công ty Cổ phần may Lê Trực 60
  2.2.2. Thực trạng chất lượng một số sản phẩm của công ty 64
  2.2.2.1. Sản phẩm áo Jacket . 64
  2.2.2.2. Sản phẩm áo sơ mi 65
  2.2.3. Phân tích công tác quản trị chất lượng sản phẩm của công ty Cổ phần may Lê Trực trong thời gian qua 66
  2.2.3.1. Quản trị chất lượng nguyên vật liệu . 67
  2.2.3.2. Quản trị chất lượng trong sản xuất . 67
  2.2.3.3. Công tác quản trị nhân lực . 68
  2.2.3.4. Công tác quản lý và đổi mới công nghệ . 68
  2.2.3.5. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm 69
  2.3. Quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản trị chất lượng tại công ty Cổ phần may Lê Trực . 72
  2.3.1. Hành trình đến với ISO - 9000 của công ty Cổ phần may Lê Trực . 72
  2.3.2. Những nội dung chính của quá trình xây dựng và triển khai hệ thống QTCL 73
  2.3.3. Tình hình thực hiện . 74
  2.3.4. Những nội dung chính đã thực hiện 74
  2.3.5. Những khó khăn khi áp dụng ISO - 9002 . 79
  2.4. Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm và công tác QTCL ở công ty Cổ phần may Lê Trực 79
  2.4.1. Về ưu điểm 80
  2.4.1.1. Chất lượng sản phẩm 80
  2.4.1.2. Về công tác quản lý chất lượng 81
  2.4.2. Về nhược điểm 82
  2.4.2.1. Về chất lượng sản phẩm . 82
  2.4.2.2. Về công tác quản lý chất lượng 83
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC . 85
  3.1. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới . 85
  3.1.1. Mục tiêu chiến lược . 85
  3.1.1.1. Mục tiêu chất lượng . 85
  3.1.1.2. Mục tiêu kinh doanh 85
  3.1.2. Kế hoạch hành động của công ty năm 2005 . 86
  3.2. Một số biện pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Cổ phần may Lê Trực . 87
  3.2.1. Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Cổ phần may Lê Trực 87
  3.2.1.1. Cơ cấu lại bộ máy quản lý chất lượng 87
  3.2.1.2. Tiếp tục đào tạo các kiến thức về QTCL cho cán bộ công nhân viên trong công ty 88
  3.2.1.3. Thực hiện chính sách khuyến khích vật chất, tinh thần nhân viên 90
  3.2.1.4. Đổi mới trang thiết bị, đồng bộ hoá dây truyền sản xuất 92
  3.2.1.5. Tìm kiếm các nguồn có thể cung cấp nguyên phụ liệu ổn định, có uy tín 93
  3.2.1.6. Thành lập phòng marketing . 94
  3.2.1.7. Xây dựng chuyển tiếp hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO - 9000:2000 . 96
  3.2.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước . 102
  3.2.2.1. Đầu tư phát triển ngành dệt, có sự cân đối giữa ngành dệt và may . 102
  3.2.2.2. Cải cách các thủ tục hành chính 102
  3.2.2.3. Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy các hoạt động gia công 103
  3.2.2.4. Tăng cường cung cấp thông tin khoa học công nghệ về ngành dệt may
  3.2.2.5. Thành lập tổ chức xúc tiến thương mại 104
  KẾT LUẬN 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Lê
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Lê sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status