Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tác động của một số sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tác động của một số sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi


  MỤC LỤC
  h & g

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1
  1.1 Lý do chọn đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1
  1.3 Phạm vi nghiên cứu . 1
  1.4 Phương pháp nghiên cứu 2
  1.5 Ý nghĩa nghiên cứu . 2
  CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM
  CỦA NGÂN HÀNG 3
  2.1 Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn 3
  2.1.1 Đối với ngân hàng thương mại . 3
  2.1.2 Đối với khách hàng . 3
  2.2 Các loại huy động vốn . 3
  2.2.1 Tiền gửi thanh toán . 4
  2.2.2 Tiết kiệm không kỳ hạn . 4
  2.2.3 Tiết kiệm định kỳ 4
  2.2.4 Các loại tiết kiệm khác 5
  2.3 Sản phẩm ngân hàng . 5
  2.1.1 Đưa sản phẩm ra thị trường . 5
  2.1.2 Giai đoạn phát triển . 6
  2.1.3 Giai đoạn chín muồi 6
  2.1.4 Giai đoạn thoái trào 6
  2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn tại ngân hàng . 8
  2.4.1 Vốn huy động / Tổng nguồn vốn 8
  2.4.2 Vốn huy động không kỳ hạn / Tổng vốn huy động . 8
  2.4.3 Vốn huy động có kỳ hạn / Vốn huy động . 8
  2.4.4 Đánh giá tình hình hiệu quả 8
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- CNAG 9
  3.1 Giới thiệu tổng quát 9
  3.1.1 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – Hội sở . 9
  3.1.2 Sản phẩm dịch vụ chính . 9

  3.1.3 Mạng lưới hoạt động . 9
  3.1.4 Định hướng của SCB 9
  3.1.5 Mục tiêu của SCB 9
  3.2 Quá trình hình thành và phát triển 9
  3.3 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang . 10
  3.4 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang . 10
  3.4.1 Sơ đồ tổ chức 10
  3.4.2 Chức năng các phòng ban . 10
  3.5 Giới thiệu quy trình huy động vốn tại NHTM Cổ Phần Sài Gòn 11
  3.5.1 Tiếp quỹ đầu ngày 11
  3.5.2 Hướng dẫn khách hàng . 11
  3.5.3 Mở tài khoản 11
  3.5.4 Giao dịch gửi tiền tiết kiệm 11
  3.5.5 Giao dịch rút tiền tiết kiệm . 12
  3.5.6 Tái tục thẻ tiết kiệm . 13
  3.5.7 Ủy quyền, thay đổi ủy quyền, hủy bỏ ủy quyền 13
  3.5.8 Chuyển quyền sở hữu thẻ tiết kiệm 13
  3.5.9 Các qui định khác . 13
  3.5.10 Cuối ngày giao dịch 14
  3.5.11 Lưu trữ bảo quản hồ sơ chứng từ 15
  3.6 Những thuận lợi, khó khăn của ngân hàng trong công tác HĐV 16
  3.6.1 Thuận lợi 16
  3.6.2 Khó khăn . 16
  3.7 KQHĐKD của ngân hàng TMCP Sài GònCN An Giang qua các quý . 16
  3.7.1 Những sự kiện nổi bật 16
  3.7.2 Kết quả kinh doanh của ngân hàng 16
  3.8 Kế hoạch kinh doanh của ngân hàng vào năm 2008 . 18
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HĐVCỦA NGÂN HÀNG
  TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH AN GIANG 19
  4.1 Cơ cấu nguồn vốn và thực trạng tình hình huy động vốn hiện nay
  của ngân hàng . 19
  4.1.1 Tình hình nguồn vốn 19
  4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn 21

  4.1.2.1. Đối với loại tiền gửi tiết kiệm . 23
  4.1.2.2 Tiền gửi thanh toán 25
  4.2 Giới thiệu các sản phẩm tiền gửi của ngân hàng TMCP Sài Gòn 26
  4.2.1 Tích lũy hưu trí 26
  4.2.2 TKTT tặng thêm LS đối với chủ thẻ tiết kiệm từ 50 tuổi trở lên 30
  4.2.3 Sản phẩm tiền gửi rút gốc từng phần hưởng lãi suất bậc thang 34
  4.2.4 Gửi tiền nhận lãi ngay 37

  4.3 Đánh giá tác động của các SPNH đối với tình hình HĐV
  tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh An Giang 39
  4.3.1 Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn 40
  4.3.2 Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động . 40
  4.3.3 Tỷ số vốn huy động không kỳ hạn / Tổng vốn huy động . 41
  4.3.4 Đánh giá hiệu quả của một số SPNH đối với tình hình HĐV 41
  4.4 Giải pháp và kiến nghị 42
  4.4.1 Giải pháp 42
  4.4.2 Kiến nghị 44
  4.4.2.1 Kiến nghị đối với ngân hàng 44
  4.4.2.2 Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan hữu quan 45
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 46
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  DANH MỤC BẢNG
  h & g

  Bảng 3.1: Báo cáo KQHĐKD của SCB năm 2006 – 2007 17
  Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn 22
  Bảng 4.2: Biểu lãi suất tiền gửi tích lũy hưu trí . 28
  Bảng 4.3: Tình hình HĐV tiền gửi TLHT của SCB An Giang trong quý IV 29
  Bảng 4.4: Tình hình huy động của TG TKTT tặng thêm LS cho chủ thẻ từ
  50 tuổi trở lên . 31
  Bảng 4.5: Tỷ trọng về TGTK tặng thêm LS cho chủ STK từ 50 tuổi trở lên . 33
  Bảng 4.6: Tình hình HĐV của SP TGRGTPHLSBT qua 3 quý của năm 2007 . 36
  Bảng 4.7: Vốn huy động của từng sản phẩm trong tổng VHĐ 38
  Bảng 4.8: Tình hình HĐV của các sản phẩm tích lũy đến cuối năm 2007 39
  Bảng 4.9: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động tại chi nhánh . 39


  DANH MỤC HÌNH
  h & g
  Hình 2.1: Các loại tiền gửi quan trọng nhất 4
  Hình 2.2: Phân loại dịch vụ ngân hàng . 5
  Hình 2.3: Các nguồn cấu thành vốn bằng tiền của ngân hàng 5
  Hình 2.4: Các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng . 7
  Hình 2.5 Các giai đoạn tạo ra sản phẩm mới . 7
  Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức của ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN An Giang 10
  Hình 3.2: Quy trình nghiệp vụ giao dịch TGTK tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn . 15
  Hình 3.3: Biểu đồ thể hiện KQHĐKD của SCB An Giang năm 2006 – 2007 17
  Hình 4.1: Cơ cấu nguồn vốn của SCB An Giang . 19
  Hình 4.2: Cơ cấu nguồn vốn năm 2006 – 2007 . 21
  Hình 4.3: Biểu đồ thể hiện tỷ trọng nguồn vốn của từng hình thức HĐV trong
  tổng tiền gửi tiết kiệm . 23
  Hình 4.4: Biểu đồ thề hiện tình hình HĐV của tiền gửi tích lũy hưu trí 29
  Hình 4.5: Biểu đồ thể hiện tình hình HĐV của TG TKTT tặng thêm LS cho
  chủ thẻ từ 50 tuổi trở lên . 32
  Hình 4.6: Biểu đồ thể hiện tỷ trọng về TGTK tặng thêm LS cho chủ STK từ 50
  tuổi trở lên . 34
  Hình 4.7: Biểu đồ thể hiện tình hình HĐV của SP TGRGTPHLSBT qua 3 quý 36
  Hình 4.8: Biểu đồ thể hiện vốn huy động của từng sản phẩm qua 3 thời kỳ . 38
  Hình 4.9: Biểu đồ thể hiện tình hình HĐV của các sản phẩm vào cuối năm 2007 39
  Hình 4.10: Biểu đồ thể hiện tỷ số VHĐ/TNV qua các thời kỳ so sánh . 40
  Hình 4.11: Tỷ số VHĐCKH/TNV . 41
  Hình 4.12: Biểu đồ thể hiện tình hình hiệu quả của SCB An Giang trong 3 TKSS . 42

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  h & g

  CBNH Cán bộ ngân hàng
  CMND . Chứng minh nhân dân
  CNAG Chi nhánh An Giang
  CP Chi phí
  GDV . Giao dịch viên
  HĐQT Hội đồng quản trị
  HĐV . Huy động vốn
  LS . Lãi suất
  NHNN . Ngân hàng nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NV . Nguồn vốn
  KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh
  RGTPHLSBT . Rút gốc từng phần hưởng ls bậc thang
  SCB Ngân hàng thương mại cổ phần SàiGòn
  SPNH . Sản phẩm ngân hàng
  SPTG Sản phẩm tiền gửi
  STK Sổ tiết kiệm
  TCKT . Tổ chức kinh tế
  TG Tiền gửi
  TGĐ . Tổng giám đốc
  TGTK . Tiền gửi tiết kiệm
  TGTT Tiền gửi thanh toán
  TKSS . Thời kỳ so sánh
  TKTT . Tiết kiện thông thường
  TLHT Tích lũy hưu trí
  TMCP Thương mại cổ phần
  TN Thu nhập
  VHĐCKH Vốn huy động có kỳ hạn


  Xem Thêm: Phân tích tác động của một số sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tác động của một số sản phẩm huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status