Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành Thủy sản Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành Thủy sản Việt Nam

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU:
  Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI -------------------------------------------- 01
  I.1. CÁC HỌC THUYẾT VỀ LỢI THẾ SO SÁNH--------------------------------------- 01
  I.1.1. Nội dung các lý thuyết--------------------------------------------------------- 01
  I.1.2. Ứng dụng cho ngành Thuỷ sản Việt Nam -------------------------------- 01
  1.2. LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG------------------------------------------------------- 01
  1.2.1. Khái niệm về thị trường------------------------------------------------------ 01
  1.2.2. Nghiên cứu thị trường để phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu,
  định vị thị trường----------------------------------------------------------------------- 02
  I.3. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHẬT BẢN--------------------------------------------- 02
  I.3.1.Vị trí địa lý Nhật Bản----------------------------------------------------------- 02
  I.3.2.Dân số và con người Nhật Bản----------------------------------------------- 02
  I.3.3.Kinh tế Nhật Bản---------------------------------------------------------------- 03
  I.3.4. quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản --------------------- 05
  I.4. VAI TRÒ CỦA NGÀNH THUỶ SẢN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  XÃ HỘI-------------------------------------------------------------------------------------------- 07
  I.4.1. Đóng góp của ngành trong Tổng sản phẩm quốc dân----------------- 07
  I.4.2.Đóng góp của ngành đối với hoạt động xuất khẩu ở nước ta -------- 07
  I.4.3. Vai trò của ngành thuỷ sản trong tạo công ăn việc làm-------------- 08

  Chương II : THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN------------------------------------------------------------------------- 09
  II.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN
  VIỆT NAM --------------------------------------------------------------------------------------- 09
  II.1.1. Đặc thù của ngành thuỷ sản Việt Nam ---------------------------------- 09
  II.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của ngành Thuỷ sản Việt Nam09
  II.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUA CỦA NGÀNH THUỶ
  SẢN VIỆT NAM -------------------------------------------------------------------------------- 11
  II.2.1. Về mặt chế biến và quản lý chất lượng sản phẩm-------------------- 11
  II.2.2. Về mặt hoạt động marketing ---------------------------------------------- 12
  II.2.2.1. Về sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản12
  II.2.2.2. Về giá cả sản phẩm xuất khẩu ---------------------------------- 17
  II.2.2.3. Về phân phối sản phẩm xuất khẩu----------------------------- 18
  II.2.2.4. Về xúc tiến thương mại ------------------------------------------- 19
  II.2.3. Về mặt Thông tin thương mại---------------------------------------------- 19
  II.2.4. Về tình hình lao động trong ngành thuỷ sản --------------------------- 20
  II.2.5. Về mặt tài chính -------------------------------------------------------------- 21
  II.2.6. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu ------------------------------------------- 21
  II.3.CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT
  KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN -------------------------------------- 22
  II.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô -------------------------------------- 22
  II.3.1.1. Về cơ chế quản lý --------------------------------------------------- 22
  II.3.1.2. Về bộ máy tổ chức ngành ---------------------------------------- 23
  II.3.1.3.Về các chính sách kinh tế vĩ mô hỗ trợ cho phát triển thủy
  sản --------------------------------------------------------------------------------- 23
  II.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô ------------------------------------- 24
  II.3.2.1.Vài nét về thị trường thủy sản Nhật Bản --------------------- 24
  II.3.2.2. Các đối thủ cạnh tranh-------------------------------------------- 33
  II.3.2.3. Đánh giá về nguồn cung cấp cho xuất khẩu thủy sản----- 37
  II.3.3. Đánh giá cơ hội và nguy cơ ------------------------------------------------- 42
  II.4. Đánh giá chung ---------------------------------------------------------------------------- 43
  II.4.1. Ưu điểm ------------------------------------------------------------------------- 43
  II.4.2. Nhược điểm --------------------------------------------------------------------- 43
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CHO NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 -------------------- 44
  III.1.MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH THUỶ SẢN ĐẾN NĂM 2010 ------ 44
  III.1.1. Những quan điểm về mục tiêu ,nhiệm vụ của ngành thủy sản
  Việt Nam --------------------------------------------------------------------------------- 44
  III.1.2. Những mục tiêu--------------------------------------------------------------- 45
  III.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP-------------------------------------------------------------------- 46
  III.2.1. Giải pháp phát huy những ưu điểm sẵn có ---------------------------- 46
  III.2.2. Giải pháp khắc phục nhược điểm tồn tại ------------------------------ 49
  III.2.3. Các giải pháp hỗ trợ khác ------------------------------------------------- 54
  III.3. KIẾN NGHỊ ------------------------------------------------------------------------------- 58

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  MỞ ĐẦU

  Trong những năn gần đây, thủy sản Việt Nan đã có những bước phát
  triển khả quan, kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng lên và từ chỗ đứng vị
  trí thứ ba sau dầu thô và dệt may, nay đã tiến lên đứng vị trí thứ hai chỉ sau
  dầu thô, đóng góp nhiều vào nguồn ngọai tệ cho đất nước và góp phần giải
  quyết việc làm cho hàng triệu lao động nghề cá trên cả nuớc, nhất là các vùng
  ven biển. Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản Việt Nam,
  có phần rất quan trọng của thủy sản xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.
  Tuy nhiên xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nhật Bản trong thời gian
  qua cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đó là mặt hàng xuất khẩu
  còn hạn chế, chất lượng sản phẩm chưa ổn định , giá trị gia tăng chưa cao, giá
  cả sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh còn thấp, các rào cản kỹ thuật và
  Thuế quan gia tăng, hiểu biết vềø khách hàng còn hạn chế, việc xúc tiến thương
  mại chưa được chú trọng làm cho thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản chưa tăng
  đúng với năng lực có thể.
  Để mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành thủy sản Việt Nam cần xây
  đựng một định hướng phát triển lâu dài có tính đến những lợi thế và bất lợi ,
  từ đó đưa ra những giải pháp có tính chất tòan diện, phát triển theo hướng
  bền vững và hiệu quả.
  Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu với mục đích nêu lên thực trạng và tồn tại của xuất
  khẩu thủy sản Việt Nam tại thị trường Nhật bản, từ đó đưa ra một số giải
  pháp nhằm mở rộng, phát triển hơn nữa sản phẩm thủy sản vào thị trường
  này đến năm 2010 .
  Đối tượng nghiên cứu :
  Trong khuôn khổ nghiên cứu, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu các
  vấn đề liên quan đến thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường
  Nhật Bản qua việc phân tích, đánh giá sự phát triển của chế biến thủy sản, về
  marketing, xúc tiến thương mại, thông tin thi trường, về tài chính, về khách
  hàng, về đối thủ cạnh tranh
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
  Phân tích thực trạng ngành thủy sản và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
  vào thị trường Nhật Bản.
  Đánh giá đúng và phân tích một cách khách quan những ưu điểm, nhược
  điểm của lĩnh vực xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Nhật bản.
  Xác định được một hệ thống những quan điểm, định hướng và mực tiêu
  nhằm phát triển ngành thủy sản Việt Nam nói chung, lĩnh vực xuất khẩu vào
  thị trường Nhật Bản nói riêng đến năm 2010.
  Đưa ra các giải pháp có tính chất toàn diện và đồng bộ để phát triển và
  mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành Thủy sản Việt Nam đến năm 2010.
  Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng,
  và các phương pháp cụ thể khác như: Điều tra phân tích kinh tế, phương pháp
  hệ thống, phương pháp tổng hợp, phương pháp đồ thị, phương pháp phân tích
  thống kê, nghiên cứu thị trường, marketing Mix .
  Kết cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liêu tham khảo, đề tài có kết
  cấu như sau:
  Chương I : Cơ sở lý luận của đề tài
  Chương II: Thực trạng của thủy sản Việt Nam tại thị trường Nhật Bản.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản cho
  ngành Thủy sản Việt Nam.

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành Thủy sản Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành Thủy sản Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status