Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉn


  MỤC LỤC

  Trang
  MỞ ĐẦU 2
  1.Tính cấp thiết của đề tài 2
  2. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu. 2
  3. Phương pháp nghiên cứu. 3
  4. Ý nghĩa của đề tài: 3
  5. Kết cấu của đề tài. 3
  NỘI DUNG 4
  I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI: 4
  1. Khái niệm đảng viên: 4
  2. Vị trí, vai trò của đảng viên và công tác đảng viên. 4
  2. Nội dung công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng. 6
  II- THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ VĂN PHÒNG THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 9
  1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa - xã hôi, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng có tác động đến đội ngũ đảng viên ở Chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 9
  2. Thực trạng về chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm trong giai đoạn hiện nay. 12
  3. Một số kinh nghiệm chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố. huyện Pác Nặm 19
  III- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ VĂN PHÒNG THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PÁC NẶM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: 19
  1. Phương hướng đến năm 2015: 19
  2. Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm 20
  3. Kiến nghị, đề xuất 23
  KẾT LUẬN 24
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đội ngũ đảng viên là nhân tố chủ yếu cấu thành nên tổ chức của Đảng. Xây dựng được đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh sẽ là điều kiện, tiền đề đặc biệt quan trọng góp phần quyết định làm cho từng tổ chức Đảng vững mạnh. Theo đó, cả hệ thống tổ chức Đảng và toàn Đảng vững mạnh. Khẳng định nội dung tư tưởng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(1)
  Hiện nay, cả nước đang thực hiện “nhiệm vụ trọng tâm” là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Thời kỳ mới đang đặt ra hàng loạt các vấn đề rất mới mẻ, vừa có những thời cơ, thuận lợi lớn, đồng thời, cũng xuất hiện không ít những khó khăn và phức tạp, đòi hỏi đội ngũ đảng viên của Đảng phải được chỉnh đốn, nâng cao cả về phẩm chất, năng lực trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hoạt động thực tiễn. Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ đảng viên nói riêng, tuy có đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, song cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng kịp những yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.
  Chính vì thế để đảm bảo cho Đảng ta vững mạnh về mọi mặt, Đảng đã chỉ đạo một cách kiên quyết, phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa mang tính bức thiết, cấp bách đồng thời cũng vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
  Với nhận thức ý nghĩa của việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nói chung và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm nói riêng, là một đảng viên, là học viên của lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính được trang bị về lý luận chính trị, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng, Nhưng tôi tâm đắc nhất là vấn đề đảng viên. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay.”để làm tiểu luận cuối khóa. Mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
  2. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.

  (1)Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.166.

  a. Mục đích nghiên cứu của đề tài Góp phần làm rõ cơ sở lý luận, phân tích và đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên đang hoạt động ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, qua đó xác định phương hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ văn phòng thuộc đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm trong giai đoạn hiện nay.
  b. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
  Phân tích vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên hoạt động ở chi bộ văn phòng thuộc đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn hiện nay, đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố trong giai đoạn hiện nay.
  c. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu.
  Tiểu luận tập trung nghiên cứu chất lượng đội ngũ đảng viên hoạt động ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn thời gian từ 2008 đến năm 2010.
  3. Phương pháp nghiên cứu.
  - Khảo sát thực tế tại chi bộ, thống kê số liệu, phân tích tổng hợp, so sánh đánh giá để từ đó nêu ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế, rút ra một số kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng Đảng bộ xã Bốc Bố.
  4. Ý nghĩa của đề tài:
  Qua phân tích, đánh giá thực trạng về chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn hiện nay góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao cho. Đồng thời, xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
  5. Kết cấu của đề tài.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận có bố cục gồm 3 phần.
  I - Cơ sở lý luận của đề tài
  II - Thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
  III - Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố trong giai đoạn hiện nay.


  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

tieu luan nang cao chat luong doi ngu dang vien

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status