Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  TRẦN PHƯỚC
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC SỬ DỤNG
  PHẦN MỀM KẾ TOÁN
  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  Chuyên ngành: kế toán – tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
  Mã số: 5.02.11
  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các sơ đồ, hình
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN, HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
  1.1 Tổng quan về kế toán 4
  1.1.1 Bản chất của kế toán 4
  1.1.2 Đối tượng của kế toán . 6
  1.1.3 Vai trò, yêu cầu nguyên tắc của kế toán 10
  1.2 Hệ thống kế toán doanh nghiệp 18
  1.2.1 Chứng từ kế toán 18
  1.2.2 Tài khoản kế toán . 20
  1.2.3 Sổ kế toán . 20
  1.2.4 Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị . 21
  1.3 Hệ thống thông tin kế toán 23
  1.3.1 Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán . 23
  1.3.2 Cấu trúc hệ thống thông tin kế toán . 27
  1.3.3 Phần mềm kế toán 34
  1.3.4 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp 39
  1.4 Các yếu tố chi phối đến hệ thống thông tin kế toán . 46
  1.4.1 Môi trường pháp lý 46
  53
  1.4.2 Môi trường kinh doanh 48
  Chương 2 - THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SỬ DỤNG PHẦN MỀM
  KẾ TOÁN Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  2.1 Lược sử sự hình thành và phát triển của hệ thống thông tin kế toán
  ở Việt Nam 51
  2.2 Các quy định của pháp luật về việc ứng dụng Công nghệ thông tin
  vào công tác kế toán 57
  2.3 Thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kế toán ở
  các doanh nghiệp . 64
  2.3.1 Thực trạng ứng dụng sản phẩm công nghệ phần cứng . 64
  2.3.2 Thực trạng về ứng dụng sản phẩm công nghệ phần mềm . 66
  2.3.3 Thực trạng về tổ chức kế toán trong điều kiện ứng dụng công
  nghệ thông tin . 68
  2.3.4 Đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin 72
  2.4 Đánh giá về phần mềm kế toán và tổ chức sử dụng phần mềm kế
  toán ở các doanh nghiệp tại VN 76
  2.4.1 Đánh giá các phần mềm kế toán 76
  2.4.2 Đánh giá tổ chức sử dụng phần mềm kế toán 102
  Chương 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC SỬ
  DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
  3.1 Các quan điểm làm căn cứ cho các giải pháp được đề xuất . 117
  3.1.1 Quan điểm về tổ chức hệ thống thông tin kế toán . 117
  3.1.2 Quan điểm về cung ứng và tổ chức sử dụng phần mềm kế
  toán . 118
  3.2 Các giải pháp tổ chức sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán 121
  54
  3.2.1
  Giải pháp về tổ chức khảo sát để xây dựng hệ thống thông
  tin kế toán trong doanh nghiệp . 121
  3.2.2 Giải pháp về quy trình lựa chọn phần mềm kế toán 132
  3.2.3 Giải pháp thiết kế bộ mã hóa thông tin kế toán . 138
  3.2.4 Giải pháp tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi
  trường tin học 146
  3.3 Các giải pháp về tổ chức thiết kế phần mềm kế toán 148
  3.3.1
  Giải pháp về tổ chức thiết kế phần mềm kế toán dành cho
  các doanh nghiệp nhỏ và vừa 148
  3.3.2
  Giải pháp về tổ chức thiết kế phần mềm kế toán dành cho
  các doanh nghiệp có quy mô lớn 166
  3.4 Các kiến nghị hỗ trợ để nâng cao chất lượng sử dụng phần mềm
  kế toán . 183
  3.4.1 Đối với Nhà nước 183
  3.4.2 Đối với doanh nghiệp 189
  3.4.3 Đối với công tác đào tạo . 191
  KẾT LUẬN . 194
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 196
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 197
  PHỤ LỤC
  55
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1 Các bộ phận trong doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ thông tin . 69
  Bảng 2.2 Khả năng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của phần mềm
  kế toán 80
  Bảng 2.3 Phương pháp kết chuyển dữ liệu 83
  Bảng 2.4 Dấu vết kiểm soát trong các phần mềm . 85
  Bảng 2.5 Bảo mật dữ liệu kế toán . 87
  Bảng 2.6 Kiểm soát xử lý dữ liệu kế toán 91
  Bảng 2.7 Các báo cáo về doanh thu bán hàng . 94
  Bảng 2.8 Các báo cáo về mua hàng . 95
  Bảng 2.9 Các báo cáo về hàng tồn kho 97
  Bảng 2.10 Phần mềm kế toán đang sử dụng . 105
  Bảng 2.11 Mức độ thỏa mãn tổ chức sử dụng của phần mềm kế toán 108
  Bảng 2.12 Mức độ thỏa mãn yêu cầu công việc của phần mềm . 112
  56
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Tiếng Việt
  - CSDL Cơ sở dữ liệu
  - CNTT Công nghệ thông tin
  - CLTG Chênh lệch tỷ giá
  - DN Doanh nghiệp
  - GTGT Giá trị gia tăng
  - HTTT Hệ thống thông tin
  - Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  - VN Việt Nam
  tiếng Anh
  - ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
  - AIS Accounting Information System
  - ERP Enterprise Resource Management
  - GAAP General Accepted Accounting Practices
  - MIS Management Information Systems
  - LAN Local Area Network
  - N/A Not Applicable
  - WAN Wide Area Network
  57
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ – HÌNH
  Trang
  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 Hệ thống thông tin kế toán . 26
  Sơ đồ 1.2 Quy trình xử lý hệ thống thông tin kế toán . 27
  Sơ đồ 1.3 Các giai đoạn tổ chức triển khai hệ thống thông tin kế toán 40
  Sơ đồ 2.1 Sự phát triển hệ thống thông tin kế toán 51
  Sơ đồ 3.1 Sơ đồ dòng dữ liệu của quy trình bán hàng Phụ lục 6
  Sơ đồ 3.2 Quy trình xử lý bán hàng thông qua Internet . Phụ lục 7
  Sơ đồ 3.3 Sơ đồ dòng dữ liệu của quy trình mua hàng Phụ lục 8
  Sơ đồ 3.4 Quy trình xử lý mua hàng qua Internet Phụ lục 9
  Sơ đồ 3.5 Quy trình quản lý nhân sự và tiền lương Phụ lục 10
  Sơ đồ 3.6 Quy trình quản lý tài sản cố định . Phụ lục 11
  Sơ đồ 3.7 Quy trình sản xuất Phụ lục 12
  HÌNH
  Hình 2.1 Tổng máy tính và thiết bị ngoại vi trong doanh nghiệp . 64
  Hình 2.2 Số máy tính sử dụng trong doanh nghiệp . 65
  Hình 2.3 Số lượng máy tính (bộ) trung bình trên một doanh nghiệp 66
  Hình 2.4 Tình hình ứng dụng phần mềm . 66
  Hình 2.5 Hình thức kết nối Internet trong doanh nghiệp 67
  Hình 2.6 Hình thức kết nối mạng nội bộ trong doanh nghiệp . 68
  58
  SƠ ĐỒ - BẢNG - HÌNH
  Trang
  SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 Hệ thống thông tin kế toán . 26
  Sơ đồ 1.2 Quy trình xử lý hệ thống thông tin kế toán . 27
  Sơ đồ 1.3 Các giai đoạn tổ chức triển khai hệ thống thông tin kế toán 41
  Sơ đồ 2.1 Sự phát triển hệ thống thông tin kế toán . 48
  Sơ đồ 3.1 Sơ đồ dòng dữ liệu của quy trình bán hàng Phụ lục 6
  Sơ đồ 3.2 Quy trình xử lý bán hàng thông qua Internet . Phụ lục 7
  Sơ đồ 3.3 Sơ đồ dòng dữ liệu của quy trình mua hàng Phụ lục 8
  Sơ đồ 3.4 Quy trình xử lý mua hàng qua Internet Phụ lục 9
  Sơ đồ 3.5 Quy trình quản lý nhân sự và tiền lương Phụ lục 10
  Sơ đồ 3.6 Quy trình quản lý tài sản cố định . Phụ lục 11
  Sơ đồ 3.7 Quy trình sản xuất . Phụ lục 12
  BẢNG
  Bảng 2.1 Các bộ phận trong doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ thông tin . 67
  Bảng 2.2 Khả năng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của phần mềm
  kế toán 78
  Bảng 2.3 Phương pháp kết chuyển dữ liệu 81
  Bảng 2.4 Dấu vết kiểm soát trong các phần mềm . 83
  Bảng 2.5 Bảo mật dữ liệu kế toán . 85
  Bảng 2.6 Kiểm soát xử lý dữ liệu kế toán 88
  Bảng 2.7 Các báo cáo về doanh thu bán hàng . 91
  Bảng 2.8 Các báo cáo về mua hàng . 92
  Bảng 2.9 Các báo cáo về hàng tồn kho 94
  Bảng 2.10 Phần mềm kế toán đang sử dụng . 102
  59
  Bảng 2.11 Mức độ thỏa mãn tổ chức sử dụng của phần mềm kế toán 105
  Bảng 2.12 Mức độ thỏa mãn yêu cầu công việc của phần mềm . 109
  HÌNH
  Hình 2.1 Tổng máy tính và thiết bị ngoại vi trong doanh nghiệp . 62
  Hình 2.2 Số máy tính sử dụng trong doanh nghiệp . 63
  Hình 2.3 Số máy tính trung bình trên một doanh nghiệp 64
  Hình 2.4 Tình hình ứng dụng phần mềm . 64
  Hình 2.5 Hình thức kết nối Internet trong doanh nghiệp . 65
  Hình 2.6 Hình thức kết nối mạng nội bộ trong doanh nghiệp . 66
  60
  MỞ ĐẦU
  1.
  SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Ngay từ những năm 1990, khi tin học bắt đầu phổ biến rộng rãi tại nước
  ta, việc cơ giới hóa công tác kế toán tại các doanh nghiệp cũng bắt đầu được
  thực hiện. Một trong những thành phần căn bản để cơ giới hóa công tác kế toán
  chính là phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán là một sản phẩm cụ thể nhưng
  về mặt lý luận nó là phần giao thoa của nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Đứng dưới
  góc độ công nghệ thông tin, phần mềm kế toán là một phần mềm ứng dụng tin
  học nhằm xử lý các công việc của kế toán từ đó đưa ra các báo cáo kế toán cần
  thiết phục vụ cho nhà quản lý. Do vậy ở góc độ này là những công việc như
  khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, cài đặt, bảo trì và phát triển, . Đứng dưới
  góc độ kế toán, phần mềm kế toán không chỉ giải quyết về mặt phương pháp kế
  toán mà còn giải quyết liên quan hàng loạt vấn đề như thu thập, xử lý, kiểm
  soát, bảo mật, tuân thủ các quy định Nhà nước, xây dựng doanh nghiệp điện tử
  nền tảng của một chính phủ điện tử . Đứng dưới góc độ kinh tế, phần mềm kế
  toán là một sản phẩm cụ thể chịu sự tác động của các quy luật thị trường.
  Điều lý thú và cũng là thử thách lớn đối với phần mềm kế toán là tất
  cả lĩnh vực trên không tách rời được mà tương tác lẫn nhau. Có những vấn đề
  không phải là khó về mặt kỹ thuật nhưng không thể thực hiện được khi công
  việc chưa chín muồi. Nhưng ngược lại, có những nhu cầu đã xuất hiện trên thị
  trường nhưng do thiếu định hướng nên các nhà sản xuất phần mềm lúng túng
  không chọn lựa được chiến lược phát triển phù hợp, doanh nghiệp sử dụng phần
  mềm không tìm được phần mềm thích hợp phục vụ cho nhu cầu thông tin quản
  lý. Có thể lấy một phần mềm danh tiếng của nước ngoài nhưng lại không hữu
  ích lắm khi nó không phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán Việt Nam.
  Do đó, một nghiên cứu về phần mềm kế toán để nâng cao chất lượng tổ chức sử
  61
  dụng phần mềm kế toán để làm rõ và định hướng về mối quan hệ đa lĩnh vực
  nói trên, đồng thời cung cấp một cơ sở lý luận cơ bản, thực tiễn quan trọng cho
  việc phát triển và tổ chức sử dụng phần mềm kế toán, đáp ứng nhu cầu của
  doanh nghiệp trong quá trình phát triển nền kinh tế là vấn đề cần thiết.
  Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là sự phát triển quá nhanh của
  Công nghệ thông tin làm cho những quan điểm truyền thống về kế toán luôn bị
  thách thức. Sự phát triển của internet (email, web, ) và đường truyền tốc độ cao
  (ADSL), tốc độ xử lý nhanh chóng của máy tính (chip của Intel, ) làm thay đổi
  các quan điểm về tổ chức công tác kế toán (tập trung, phân tán, .) là một ví dụ.
  Đặc điểm của quá trình phát triển này là cơ hội rất lớn cho các quốc gia đang
  phát triển trong việc tiếp cận với công nghệ hiện đại. Trong khi đó, nhiều khái
  niệm này còn mới mẻ với Việt Nam. Vì vậy, việc xem xét cập nhật, tổng kết
  những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hệ thống thông tin kế toán nói
  chung, phần mềm kế toán nói riêng là một hướng nghiên cứu luôn cần thiết.
  2.
  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  Mục đích của luận án là nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán trong
  điều kiện tin học hóa công tác kế toán nhằm đưa ra giải pháp tổ chức sử dụng
  phần mềm kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời để đồng bộ hóa với
  giải pháp tổ chức sử dụng, luận án đề xuất giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm
  kế toán. Mặt khác, luận án kiến nghị Nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo
  các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ để triển khai mới hoặc nâng cao chất
  lượng sử dụng phần mềm kế toán.
  Với mục đích trên, phạm vi nghiên cứu của luận án tập trung vào những
  vấn đề: Lý luận tổng quan về kế toán; Luật, Chuẩn mực và Chế độ kế toán
  doanh nghiệp; Hệ thống thông tin kế toán; Quy trình thiết kế phần mềm kế toán;
  62
  Khảo sát thực tế việc thiết kế và tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh
  nghiệp tại Việt Nam.
  Tuy nhiên, đề tài này liên quan cả lĩnh vực kế toán và công nghệ thông
  tin, vì vậy về kế toán: nghiên cứu tổng quan về kế toán, hệ thống thông tin kế
  toán, về tin học: nghiên cứu phương pháp tổ chức khảo sát, phân tích thiết kế
  phần mềm kế toán. Không đề cập đến giải thuật, thuật toán, lập trình.
  3.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được tác giả vận dụng là phương pháp
  duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp. Luận
  án thu thập các thông tin liên quan đến đề tài trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn.
  Những thông tin thu thập được, tác giả chọn lọc, phân loại theo từng đối tượng
  nghiên cứu và được phân tích, đánh giá, tổ chức và tổng hợp nhằm đi đến nhận
  định về các đối tượng nghiên cứu.
  4.
  NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU
  Những đóng góp của nghiên cứu gồm:
  - Hệ thống hóa lý luận về hệ thống thông tin kế toán.
  - Cung cấp kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng của phần mềm kế
  toán đã thiết kế, sử dụng trên thị trường Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp tổ chức sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán.
  - Đề xuất các giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán.
  - Kiến nghị Nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo các chính sách,
  chương trình nhằm hỗ trợ để triển khai phần mềm kế toán.
  Ngoài ra, luận án còn cung cấp cho các chuyên gia tin học những cơ sở
  lý luận về kế toán cần thiết để hiểu biết về kế toán. Đồng thời cung cấp một số
  kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kế toán đối với người làm kế toán.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status