Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Lời giới thiệu
  1. Đặc điểm chung của nền kinh tế
  V o giữa những n ̈m 1980 của thế kỷ 20, nền kinh tế Việt nam rơi v o
  cuộc khủng hoảng trầm trọng với l1m ph ̧t t ̈ng nhanh tới 3 con số, h ng n ̈m
  t ̈ng trưởng kinh tế chỉ xung quanh 2 phần tr ̈m. Để phản ứng cuộc khủng
  hoảng n y, Chính phủ Việt nam đ đưa ra chính s ̧ch đổi mới kinh tế v o n ̈m
  1986 m trong đó cơ chế thị trường đ được thừa nhận. Sau hơn 20 n ̈m theo
  đuổi chính s ̧ch kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nh nước, nền kinh tế
  Việt nam đ đ1t được những th nh tựu to lớn. Từ một nền kinh tế với tỷ lệ l1m
  ph ̧t có tốc độ phi m , ng y nay kinh tế Việt nam có tốc độ t ̈ng trưởng cao,
  ổn định tran 7%, tỷ lệ l1m ph ̧t thấp v luôn giữ mức dưới 10%.
  Kết quả cho thấy sự điều tiết của Chính phủ đối với nền kinh tế, đặc biệt
  l nền kinh tế đang chuyển đổi có một vai trò cực kỳ quan trọng. Một chính
  s ̧ch đúng sẽ thúc đẩy qu ̧ trình ph ̧t triển, đẩy nhanh qu ̧ trình chuyển đổi
  kinh tế. Một chính s ̧ch không đúng sẽ có hậu quả nghiam trọng l kìm h m
  sự ph ̧t triển của nền kinh tế, l m chậm qúa trình chuyển đổi. Với những
  th nh tựu như hiện nay, trước hết đó l th nh quả của công cuộc đổi mới nền
  kinh tế. Đồng thời đó cũng l kết quả của việc điều tiết đúng đ3⁄4n c ̧c chính
  s ̧ch vĩ mô của Chính phủ, trong đó có chính s ̧ch về tiền tệ.
  Theo luật NHNN (th ̧ng 4/1998), NHNN ho1t động vì mục tiau “ổn
  định gi ̧ trị của đồng tiền, góp phần đảm bảo an to n cho ho1t động ngân h ng
  v hệ thống c ̧c tổ chức tín dụng, thúc đẩy ph ̧t triển kinh tế – x hội theo định
  hướng x hội chủ nghĩa” (Điều 1, khoản 3). Với nhiệm vụ được giao, từ nửa
  cuối thập nian 90, NHNN đ xây dựng một c ̧ch có hệ thống một khuôn khổ
  chính s ̧ch tiền tệ gi ̧n tiếp v b3⁄4t đầu ̧p dụng c ̧c công cụ chính s ̧ch tiền tệ
  gi ̧n tiếp, phối hợp đồng bộ giữa c ̧c công cụ chính s ̧ch tiền tệ, góp phần duy
  trì ổn định l i suất, ổn định tiền tệ. Vì vậy việc nghian cứu vai trò v ảnh
  2
  hưởng của chính s ̧ch tiền tệ đối với sự ổn định, t ̈ng trưởng của nền kinh tế
  Việt nam l một vấn đề hết sức cần thiết.
  2. Đối tượng v mục đích nghian cứu của đề t i
  Việc nghian cứu ảnh hưởng của chính s ̧ch tiền tệ tới c ̧c nhân tố vĩ mô
  của nền kinh tế Việt nam trong giai đo1n chuyển đổi đ được nhiều nh kinh
  tế trong nước cũng như của nước ngo i đề cập tới. Tuy nhian việc phân tích
  ảnh hưởng của chính s ̧ch tiền tệ về mặt định lượng tới từng nhân tố vĩ mô,
  mối quan hệ nhân quả giữa lượng tiền cung ứng với c ̧c nhân tố n y l chưa có
  nhiều.
  Bởi vậy đề t i “Phân tích định lượng về t ̧c động của chính s ̧ch tiền
  tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” được luận
  ̧n lựa chọn nghian cứu nhằm phân tích t ̧c động trực tiếp về mặt định lượng
  của chính s ̧ch tiền tệ thông qua sự thay đổi lượng tiền cung ứng tới sự thay
  đổi của một số biến vĩ mô như thu nhập, gi ̧ cả v c ̧n cân thanh to ̧n của Việt
  nam trong giai đo1n vừa qua. Những kết quả thu nhận được dựa tran c ̧c lý
  thuyết cơ bản về tiền tệ v những mô hình thực nghiệm đ được kiểm chứng ở
  c ̧c nền kinh tế kh ̧c tran thế giới sẽ l những c ̈n cứ góp phần nghian cứu vai
  trò v t ̧c động của chính s ̧ch hiện nay của NHTW đối với mục tiau ổn định
  gi ̧ cả, thúc đẩy t ̈ng trưởng kinh tế v t1o công ̈n việc l m, giảm tỷ lệ thất
  nghiệp.
  3. Ph1m vi nghian cứu của đề t i
  Ph1m vi của luận ̧n sẽ đề cập tới c ̧c vấn đề sau: vai trò của cung tiền
  tệ ở Việt nam, ảnh hưởng trực tiếp của chính s ̧ch tiền tệ m đ1i diện l lượng
  tiền cung ứng trong c ̧c mối quan hệ giữa tiền tệ v thu nhập, giữa tiền tệ v
  gi ̧ cả, giữa tiền tệ v c ̧n cân thanh to ̧n. Từ c ̧c kết quả thu được, luận ̧n sẽ
  phân tích vai trò của chính s ̧ch tiền tệ đối với sự ph ̧t triển kinh tế v ổn định
  gi ̧ cả trong giai đo1n vừa qua.
  3
  Với mục đích đ nau, dựa tran lý thuyết tiền tệ hiện đ1i v ̧p dụng cho
  c ̧c nước đang ph ̧t triển, luận ̧n sẽ ước lượng một số mô hình dựa tran số
  liệu thu thập được trong thời gian từ 1995 đến 2006 nhằm phân tích ảnh hưởng
  của chính s ̧ch tiền tệ thông qua lượng tiền cung ứng tới c ̧c nhân tố vĩ mô.
  Việc lựa chọn ph1m vi nghian cứu trong giai đo1n n y do những nguyan nhân
  sau:
  ã Đây l giai đo1n m l1m ph ̧t đ được kiềm chế, nền kinh tế b3⁄4t đầu
  đi v o thế ổn định v ph ̧t triền đều đặn h ng n ̈m.
  ã Mọi chính s ̧ch đang hướng tới một nền kinh tế thị trường có sự điều
  tiết của Nh nước v chuẩn bị những cơ sở cần thiết để hướng tới sự
  hội nhập đầy đủ với nền kinh tế thế giới.
  ã B3⁄4t đầu từ n ̈m 1994, mọi số liệu thống ka đều được tính theo tiau
  chuẩn của IMF, từ đó chúng ta mới có tương đối đầy đủ số liệu cần
  thiết trong phân tích hồi qui.
  Từ mục đích, đối tượng v ph1m vi nghian cứu, ngo i phần tổng quan
  v mở đầu, luận ̧n bao gồm 3 chương chính như sau:
  Chương 1: Mối quan hệ giữa chính s ̧ch cung tiền với
  một số nhân tố vĩ mô
  Chương 2: Phân tích định lượng ảnh hưởng của chính
  s ̧ch cung tiền tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam
  trong giai đo1n gần đây
  Chương 3: Tổng kết v c ̧c kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực của chính s ̧ch
  tiền tệ


  Mục lục
  Trang
  Lời giới thiệu 1
  Tổng quan c ̧c nghian cứu đ có 4
  Chương 1: Mối quan hệ giữa chính s ̧ch cung tiền
  với một số nhân tố vĩ mô
  7
  1.1 Phân tích chính s ̧ch tiền tệ thông qua c ̧c mô hình
  cho tiền cơ sở khả dụng
  7
  1.2 Phân tích mối quan hệ giữa tiền tệ v thu nhập 21
  1.3 Phân tích mối quan hệ giữa tiền tệ v gi ̧ cả 27
  1.4 Phân tích mối quan hệ giữa tiền tệ v c ̧n cân thanh to ̧n 30
  1.5 Mối quan hệ nhân quả giữa tiền tệ v c ̧c nhân tố vĩ mô 41
  Chương 2: Phân tích định lượng ảnh hưởng của chính
  s ̧ch cung tiền tới một số nhân tố vĩ mô của
  việt nam trong giai đo1n gần đây
  52
  2.1 kinh tế Việt nam v chính s ̧ch tiền tệ trong giai đo1n 1995- 2006 52
  2.1 Phân tích chính s ̧ch tiền tệ thông qua c ̧c mô hình cho tiền cơ sở 56
  2.3 ảnh hưởng của lượng cung tiền tới thu nhập 77
  2.4 ảnh hưởng của tiền tệ đến gi ̧ cả 94
  2.5 ảnh hưởng của tiền tệ đến c ̧n cân thanh to ̧n
  111
  Chương 3: Tổng kết v c ̧c kiến nghị nhằm nâng cao
  hiệu lực của chính s ̧ch tiền tệ
  131
  3.1 Tổng kết 131
  3.2 C ̧c kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực của chính s ̧ch tiền tệ 137
  Kết luận 142
  Danh mục c ̧c công trình của t ̧c giả 144
  Danh mục t i liệu tham khảo 145
  Phụ lục 156
  MụC LụC CHI TIếT 219

  Xem Thêm: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status