Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương, nghiên cứu áp dụng với tỉnh Bắc Ninh

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương, nghiên cứu áp dụng với tỉnh Bắc Ninh

  Đề tài: " Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương (nghiên cứu áp dụng tại Bắc Ninh)" (gồm 205 trang)


  L I CAM OAN
  Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c a
  riêng tôi. Các s li u, k t lu n nêu trong Lu n án là trung
  th c, có ngu n g c rõ ràng. Nh ng k t lu n khoa h c c a
  Lu n án chưa t ng ư c ai công b .

  chương 1 cơ sơ lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương
  1.1 công nghiệp tại địa phương
  1.2 chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương
  1.3 kinh nghiệm quốc tế và trong nước về chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương
  chương 2 thực trạng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh giai đoạn 1997 - 2007
  2.1.tình hình phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh thời gian qua
  2.2. thực trạng các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh giai đoạn 1997-2007
  2.3.đánh giá chung về chính sách phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh giai đoạn 1997-2007
  chương 3 định hướng và giải pháp hoàn thiện các chính sách chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở tỉnh bắc ninh
  3.1. bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến chính sách phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh
  3.2. mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp và quan điểm hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh
  3.3. hoàn thiện các chính sách chủ yếu phát triển công nghiệp tỉnh bắc ninh
  3.4. các giải pháp chủ yếu
  3.5. một số đề xuất và kiến nghị
  kết luận


  M CL C
  TRANG PH BÌA
  L I CAM OAN . i
  M C L C ii
  DANH M C CÁC T
  VI T T T . .v
  DANH M C CÁC B NG S LI U .vi
  DANH M C CÁC BI U
  ,
  TH .vii
  DANH M C CÁC HÌNH V .vii
  DANH M C CÁC PH L C . .viii
  L IM
  U .1
  CHƯƠNG 1 CƠ S
  LÝ LU N VÀ TH C TI N V
  TRI N CÔNG NGHI P T I
  1.1 CÔNG NGHI P T I
  CHÍNH SÁCH PHÁT
  A PHƯƠNG 6
  A PHƯƠNG .6
  1.1.1 Khái ni m công nghi p t i a phương 6
  1.1.2 Vai trò c a công nghi p t i a phương .9
  1.1.3 Các y u t
  nh hư ng
  n s phát tri n công nghi p t i
  1.2 CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T I
  a phương .14
  A PHƯƠNG 19
  1.2.1 Khái ni m và ch c năng c a chính sách phát tri n công nghi p t i
  a
  phương .19
  1.2.2 Phân lo i h th ng chính sách phát tri n công nghi p t i
  1.2.3 Ho ch
  a phương 28
  nh và t ch c th c hi n chính sách phát tri n công nghi p t i
  a phương 34
  1.2.4
  ánh giá chính sách phát tri n công nghi p t i
  a phương .38
  1.3 KINH NGHI M QU C T VÀ TRONG NƯ C V CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N
  CÔNG NGHI P T I
  A PHƯƠNG .45
  1.3.1. Kinh nghi m c a Châu Âu v chính sách phát tri n công nghi p t i
  a
  phương .46
  1.3.2. Kinh nghi m c a m t s nư c Châu Á và vùng lãnh th v chính sách
  phát tri n công nghi p t i
  a phương .4 8
  1.3.3. Chính sách phát tri n công nghi p t i m t s
  a phương
  Vi t Nam 53
  1.3.4. Nh ng bài h c kinh nghi m cho B c Ninh 55
  K t lu n chương 1 .56
  iii
  CHƯƠNG 2 TH C TR NG CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P
  T NH B C NINH GIAI O N 1997 – 2007 58
  2.1.TÌNH HÌNH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T NH B C NINH TH I GIAN
  QUA 58
  2.1.1.
  i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a t nh B c Ninh tác
  trình công nghi p hoá, hi n
  ng
  n quá
  i hoá .58
  2.1.2. Khái quát tình hình phát tri n công nghi p t nh B c Ninh 1997 -
  2007 .6 2
  2.2. TH C TR NG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T NH B C
  NINH GIAI O N 1997-2007 68
  2.2.1. Các giai o n hình thành và t ch c th c hi n chính sách phát tri n công
  nghi p t nh B c Ninh 68
  2.2.2. Th c tr ng chính sách phát tri n công nghi p giai o n 1997- 2007 .73
  2.3. ÁNH GIÁ CHUNG V CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T NH
  B C NINH GIAI O N 1997-2007 .99
  2.3.1. ánh giá chính sách theo cách ti p c n 3 giác
  2.3.2. ánh giá chính sách theo 6 tiêu chí cơ b n . 100
  2.3.3. ánh giá quá trình ho ch
  2.3.4. ánh giá t ch c th c hi n chính sách 107
  2.3.5. ánh giá chung v chính sách phát tri n công nghi p t nh B c Ninh
  giai
  99
  nh chính sách phát tri n công nghi p . 106
  o n 1997-2007 . 113
  K t lu n chương 2 . 120
  CHƯƠNG 3
  CH
  NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N CÁC CHÍNH SÁCH
  Y U NH M
  Y M NH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P
  T NH B C
  NINH 122
  3.1. B I C NH TRONG NƯ C VÀ QU C T TÁC
  NG
  N CHÍNH SÁCH
  PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T NH B C NINH .122
  3.1.1. B i c nh qu c t và nh ng tác
  3.1.2. Nh ng tác
  ng ch y u 122
  ng trong nư c 126
  3.1.3. Nh ng thu n l i và khó khăn tác
  ng
  n ho ch
  nh chính sách phát
  tri n công nghi p t nh B c Ninh . 127
  3.2. M C TIÊU,
  NH HƯ NG PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÀ QUAN
  I M
  HOÀN THI N CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T NH B C NINH .130
  iv
  3.2.1. M c tiêu và
  nh hư ng phát tri n công nghi p t nh B c Ninh 130
  3.2.2. Quan i m hoàn thi n chính sách phát tri n công nghi p t nh B c Ninh
  . 135
  3.3. HOÀN THI N CÁC CHÍNH SÁCH CH
  Y U PHÁT TRI N CÔNG NGHI P
  T NH B C NINH .141
  3.3.1. Chính sách
  u tư phát tri n công nghi p 141
  3.3.2. Chính sách h tr ti p c n
  t ai . 149
  3.3.3. Chính sách thương m i, th trư ng 150
  3.3.4. Chính sách khoa h c, công ngh . 153
  3.3.5. Chính sách c i thi n môi trư ng kinh doanh . 154
  3.3.6. Chính sách phát tri n ngu n nhân l c . 155
  3.3.7. Chính sách phát tri n công nghi p b n v ng . 158
  3.4. CÁC GI I PHÁP CH Y U . .159
  3.4.1. Gi i pháp tăng cư ng ch c năng, vai trò qu n lý Nhà nư c 159
  3.4.2. Gi i pháp
  i m i hoàn thi n quy trình ho ch
  nh, t ch c th c hi n và
  phân tích chính sách . . 161
  3.5. M T S
  XU T VÀ KI N NGH .166
  3.5.1. V i Trung ương và Chính ph 166
  3.5.2. V i
  a phương . 168
  K t lu n chương 3 . 169
  K T LU N . 170
  DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH KHOA H C
  CÓ LIÊN QUAN
  Ã CÔNG B
  C A TÁC GI
  N N I DUNG C A LU N ÁN 172
  DANH M C TÀI LI U THAM KH O . 173
  PH L C . . 178

  Xem Thêm: Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương, nghiên cứu áp dụng với tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương, nghiên cứu áp dụng với tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status