Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đối với phát triển ki

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đối với phát triển ki

  1. Tính câp thiêt ca dê tài
  S phát trien nông nghiep và kinh tê - xã hoi nông thôn chu tác dong ca
  nhiêu nhân tô, trong dó trư c hêt ph
  i nói dên vai trò quan trng, có tính chât
  quyêt dnh ca chính sách. Thông qua chính sách, vai trò ca Nhà nư c, các
  ch the dâu tư dôi v i quá trình phát trien No &NT dưc khang dnh.
  Hơn 20 nam thc hien công cuoc doi m i toàn dien dât nư c, dôi v i linh vc
  ngân hàng, khi dâu là Ch th 202/CT ngày 28/6/1991 ca Ch tch Hoi dông
  Bo trưng (nay là Th tư ng Chính ph) vê NH cho vay trc tiêp dên ho sn
  xuât nông, lâm, ngư, diêm nghiep, dã to ra bư c phát trien m i trong No&NT,
  theo dó sc s
  n xuât dưc gi
  i phóng, nông dân có vôn de day nhanh nên s
  n
  xuât hàng hóa nông s
  n, thc pham dưa Viet Nam tr thành mot trong nhng
  nư c hàng dâu vê xuât khau nhiêu mat hàng nông lâm thu h
  i s
  n.
  Hien nay và trong nhiêu nam t i, NHNo&PTNT Viet Nam van là NHTM di
  dâu trong viec to nguôn và cung ng vôn cho phát trien kinh tê No&NT. Dư
  n khu vc No&NT ca NHNo&PTNT Viet Nam chiêm 70% tong dư n và
  chiêm hơn 50% dư n ca tât c
  các TCTD dâu tư cho khu vc này. Trong bôi
  c
  nh Viet Nam gia nhap WTO, chính sách tín d"ng No&NT ca
  NHNo&PTNT dòi h#i ph
  i nhanh chóng doi m i.
  Tây Nguyên là mot khu vc kinh tê quan trng ca c
  nư c, có kh
  nang phát
  trien mot nên kinh tê No&NT mui nhn. Tuy nhiên, Tây Nguyên dang là khu
  vc có mat bang kinh tê, van hóa, phong t"c tap quán và trình do s
  n xuât khác
  biet và mc thâp so v i các khu vc khác ca c
  nư c. Vì vay, cân ph
  i có
  chính sách TD phù hp thì m i day nhanh phát trien kinh tê No&NT, góp phân
  thu h&p kho
  ng cách gia các vùng, các thành phân kinh tê và các cong dông
  ngư'i khu vc Tây Nguyên.
  T( nhng lý do trên, tác gi
  dã la chn dê tài: “Chính sách tín dng ca
  NHNo&PTNT Viet Nam dôi vi phát trien kinh tê nông nghiep và nông thôn
  khu v c Tây Nguyên” de nghiên cu.

  Xem Thêm: Chính sách tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đối với phát triển ki
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đối với phát triển ki sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status