Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích

  Mục lục :
  1. MỞ ĐẦU :--------------------------------------------------------------------------------------- 9
  2. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :------------------------------------------------------------------- 11
  2.1. Khảo sát hiện trạng :--------------------------------------------------------------------- 11
  2.1.1. Hiện trạng về mặt tổ chức: -------------------------------------------------------- 11
  2.1.2. Hiện trạng về mặt nghiệp vụ: ----------------------------------------------------- 12
  2.1.3. Hiện trạng về mặt nhân sự:-------------------------------------------------------- 13
  2.1.4. Hiện trạng về mặt tin học:--------------------------------------------------------- 13
  2.2. Yêu cầu chức năng : --------------------------------------------------------------------- 15
  2.2.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ :--------------------------------------------------- 15
  2.2.2. Yêu cầu chức năng hệ thống : ---------------------------------------------------- 20
  2.3. Yêu cầu phi chức năng : ---------------------------------------------------------------- 21
  2.3.1. Tính tiến hóa :----------------------------------------------------------------------- 21
  2.3.2. Tính tiện dụng :--------------------------------------------------------------------- 22
  2.3.3. Tính hiệu quả :---------------------------------------------------------------------- 23
  2.3.4. Tính tương thích : ------------------------------------------------------------------ 23
  2.4. Các yêu cầu khác : ----------------------------------------------------------------------- 24
  2.4.1. Tính tái sử dụng :------------------------------------------------------------------- 24
  2.4.2. Tính dễ bảo trì :--------------------------------------------------------------------- 24
  2.4.3. Tính dễ mang chuyển : ------------------------------------------------------------ 24
  3. PHÂN TÍCH :---------------------------------------------------------------------------------- 25
  3.1. Sơ đồ sử dụng :--------------------------------------------------------------------------- 25
  3.2. Sơ đồ logic : ------------------------------------------------------------------------------ 27
  3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu : -------------------------------------------------------------------- 28
  3.3.1. Sơ đồ cấp 0 : ------------------------------------------------------------------------ 28
  3.3.2. Sơ đồ cấp 1 : ------------------------------------------------------------------------ 29
  3.3.3. Sơ đồ cấp 2 : ------------------------------------------------------------------------ 33
  1
  KHOA CNTT – ĐH KHTN
  Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích GVHD : Nguyễn Tiến Huy
  4. THIẾT KẾ : ------------------------------------------------------------------------------------ 37
  4.1. Hệ thống các lớp đối tượng : ----------------------------------------------------------- 37
  4.1.1. Phần lý thuyết : --------------------------------------------------------------------- 37
  4.1.2. Phần bài tập giải tích: -------------------------------------------------------------- 38
  4.1.3. Phần bài tập trắc nghiệm :--------------------------------------------------------- 39
  4.1.4. Phần hỗ trợ giải toán: -------------------------------------------------------------- 40
  4.2. Tổ chức lưu trữ và truy xuất các đối tượng : ----------------------------------------- 48
  4.2.1. Sơ đồ logic dữ liệu (hoặc tổ chức tập tin) : ------------------------------------- 48
  4.2.2. Danh sách các bảng dữ liệu : ----------------------------------------------------- 48
  4.2.3. Danh sách các thuộc tính của từng bảng :--------------------------------------- 49
  4.2.4. Danh sách các đối tượng truy xuất dữ liệu : ------------------------------------ 50
  4.3. Thiết kế các lớp đối tượng xử lý chính : ---------------------------------------------- 51
  4.3.1. Lớp BaiGiai :------------------------------------------------------------------------ 51
  4.3.2. Lớp dbBaiGiai :--------------------------------------------------------------------- 52
  4.3.3. Lớp PhanTu: ------------------------------------------------------------------------ 53
  4.3.4. Lớp TPHinhHoc : ------------------------------------------------------------------ 55
  4.3.5. Lớp TPQuanHe : ------------------------------------------------------------------- 58
  4.3.6. Lớp TPPhuongTrinh : ------------------------------------------------------------- 61
  4.3.7. Lớp PTBac1_nAn : ---------------------------------------------------------------- 64
  4.3.8. Lớp PTGan : ------------------------------------------------------------------------ 65
  4.3.9. Lớp PTBac2_1An : ---------------------------------------------------------------- 65
  4.3.10. Lớp PTBac2_nAn : ---------------------------------------------------------------- 65
  4.3.11. Lớp TH_PhanTu : ------------------------------------------------------------------ 66
  4.4. Thiết kế các màn hình giao diện của phần mềm : ----------------------------------- 70
  4.4.1. Sơ đồ các màn hình giao diện : --------------------------------------------------- 70
  4.4.2. Các màn hình của phân hệ giáo viên : ------------------------------------------- 72
  4.4.3. Các màn hình của phân hệ học sinh :------------------------------------------ 113
  2
  KHOA CNTT – ĐH KHTN
  Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích GVHD : Nguyễn Tiến Huy
  4.4.4. Các màn hình dùng chung cho hai phân hệ : --------------------------------- 139
  5. THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA : ----------------------------------------------------------- 142
  5.1. Thực hiện phần mềm : ---------------------------------------------------------------- 142
  5.1.1. Mô tả môi trường thực hiện phần mềm cùng với các kỹ thuật, thư viện đối
  tượng được sử dụng : ----------------------------------------------------------------------- 142
  5.1.2. Mô tả cách tổ chức thư mục, tập tin, dữ liệu của phần mềm :-------------- 142
  5.2. Kiểm tra :-------------------------------------------------------------------------------- 142
  6. TỔNG KẾT :--------------------------------------------------------------------------------- 146
  6.1. Các kết quả đã thực hiện : ------------------------------------------------------------ 146
  6.1.1. Các yêu cầu chức năng :--------------------------------------------------------- 146
  6.1.2. Các yêu phi chức năng : --------------------------------------------------------- 146
  6.2. Tự đánh giá :---------------------------------------------------------------------------- 147
  6.2.1. Ưu điểm : -------------------------------------------------------------------------- 147
  6.2.2. Hạn chế :--------------------------------------------------------------------------- 147
  6.3. Hướng phát triển :---------------------------------------------------------------------- 148
  3
  KHOA CNTT – ĐH KHTN
  Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích GVHD : Nguyễn Tiến Huy
  Danh mục hình minh họa.
  Hình 2.1.4-1 Phần mềm ôn thi đại học phần bài tập 13
  Hình 2.1.4-2 Phần mềm ôn thi đại học phần lý thuyết .14
  Hình 2.1.4-3 Phần mềm luyện thi đại học 15
  Hình 2.4.3-1 Sơ đồ sử dụng 25
  Hình 2.4.3-2 Sơ đồ logic 27
  Hình 2.4.3-3 Sơ đồ luồng cấp 0 29
  Hình 2.4.3-4 Sơ đồ luồng Xem lý thuyết .30
  Hình 2.4.3-5 Sơ đồ luồng Soạn bài tập .31
  Hình 2.4.3-6 Sơ đồ luồng Xem bài giải 32
  Hình 2.4.3-7 Sơ đồ luồng cấp 2 34
  Hình 2.4.3-8 Hệ thống lớp đối tượng phần lý thuyết .37
  Hình 2.4.3-9 Hệ thống lớp đối tượng phần bài tập 38
  Hình 2.4.3-10 Hệ thống lớp đối tượng phần trắc nghiệm 39
  Hình 2.4.3-11 Hệ thống lớp đối tượng phần hỗ trợ giải toán .40
  Hình 2.4.3-12 Danh sách Lớp khai báo kế thừa từ Lớp TPHinhHoc .41
  Hình 2.4.3-13 Danh sách Lớp khai báo kế thừa từ Lớp TPQuanHe 42
  Hình 2.4.3-14 Danh sách Lớp khai báo kế thừa từ Lớp TPPhuongTrinh 47
  Hình 2.4.3-15 Sơ đồ logic dữ liệu 48
  Hình 2.4.3-16 Lớp PhanTu .54
  Hình 2.4.3-17 Lớp TPHinhHoc 57
  Hình 2.4.3-18 Lớp TPQuanHe .60
  Hình 2.4.3-19 Lớp TPPhuongTrinh .63
  Hình 2.4.3-20 Lớp TH_PhanTu .67
  Hình 2.4.3-21 Sơ đồ màn hình phân hệ Giáo viên .70
  Hình 2.4.3-22 Sơ đồ màn hình phân hệ Học sinh .71
  Hình 2.4.3-23 Màn hình Chính .72
  4
  KHOA CNTT – ĐH KHTN
  Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích GVHD : Nguyễn Tiến Huy
  Hình 2.4.3-24 Màn hình lý thuyết 74
  Hình 2.4.3-25 Màn hình Bài tập .77
  Hình 2.4.3-26 Màn hình Trắc nghiệm 78
  Hình 2.4.3-27 Màn hình Danh sách các bài trong sách giáo khoa .79
  Hình 2.4.3-28 Màn hình Tra cứu nhanh công thức 83
  Hình 2.4.3-29 Màn hình Danh sách các bài tập .84
  Hình 2.4.3-30 Màn hình Danh sách các bài tập về nhà 87
  Hình 2.4.3-31 Màn hình Thay đổi cách nhập liệu 90
  Hình 2.4.3-32 Màn hình Soạn mẫu câu hỏi 91
  Hình 2.4.3-33 Màn hình Soạn câu hỏi trắc nghiệm 94
  Hình 2.4.3-34 Màn hình Phát sinh đề trắc nghiệm .99
  Hình 2.4.3-35 Màn hình Soạn đề trắc nghiệm .101
  Hình 2.4.3-36 Màn hình Soạn bài 104
  Hình 2.4.3-37 Màn hình Chấm bài tập về nhà .106
  Hình 2.4.3-38 Màn hình Soạn mẫu câu trắc nghiệm 109
  Hình 2.4.3-39 Màn hình lý thuyết 113
  Hình 2.4.3-40 Màn hình Bài tập .114
  Hình 2.4.3-41 Màn hình Trắc nghiệm 115
  Hình 2.4.3-42 4.4.3.5. Màn hình Danh sách các bài trong sách giáo khoa .116
  Hình 2.4.3-43 Màn hình Tra cứu nhanh công thức 118
  Hình 2.4.3-44 Màn hình Danh sách các bài tập .119
  Hình 2.4.3-45 Màn hình Danh sách các bài tập về nhà 120
  Hình 2.4.3-46 Màn hình Thay đổi cách nhập liệu 124
  Hình 2.4.3-47 Màn hình Giải đề phát sinh .125
  Hình 2.4.3-48 Màn hình Giải đề có sẵn 127
  Hình 2.4.3-49 Màn hình Soạn bài 129
  Hình 2.4.3-50 Màn hình Làm bài tập về nhà 130
  5
  KHOA CNTT – ĐH KHTN
  Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích GVHD : Nguyễn Tiến Huy
  Hình 2.4.3-51 Màn hình Xem bài giải 134

  Xem Thêm: Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phần mềm hỗ trợ giảng dạy hình học giải tích sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status