Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mySQL

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mySQL

  MPC LPC
  
  Chưng 1. GiMi thieu 12
  1.1. Tong quan b!o mat .12
  1.1.1. Nhan dnh vê b!o mat .12
  1.1.2. Các chiêu hưMng b!o mat thông tin : 13
  1.1.3. B!o mat thông tin .15
  1.2. Tình hình an toàn và b!o mat trên thê giMi và ' Viet Nam 17
  1.2.1. Trên thê giMi : nhu câu dang gia tang .17
  1.2.2. l Viet Nam .18
  1.3. Xu hưMng mã nguôn m' .19
  1.3.1. LHi ích cXa phân mêm mã nguôn m' (PMNM) .19
  1.3.2. Viet Nam .19
  1.4. MUc tiêu cXa dê tài 20
  Chưng 2. Các c s' lý thuyêt b!o mat .21
  2.1. Secret Key Cryptography(He Mã hoá quy ưMc) .21
  2.1.1. GiMi thieu 21
  2.1.2. Phân lo?i thuat toán 22
  2.1.3. Mot vài thuat toán SKC dưHc s\ dUng ngày nay .23
  2.1.4. Dánh giá phưng pháp mã hóa quy ưMc .23
  2.2. Public Key Crytography (Mã hoá công khai) 24
  2.2.1. GiMi thieu chung .24
  2.2.2. Dánh giá phưng pháp mã hóa công khai 24
  2.3. Hash Function (hàm Bam) 26
  2.3.1. GiMi thieu hàm Bam 26

  Tìm hieu và phát trien c chê b!o mat he qu!n tr c s' d) lieu MySQL
  Khuât Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 6
  2.3.2. Tính chât cXa hàm bam .27
  2.3.3. Câu trúc cXa hàm bam 28
  2.3.4. GiMi thieu mot sô hàm bam 28
  Chưng 3. He qu!n tr c s' d) lieu MySQL 30
  3.1. GiMi thieu he qu!n tr c s' d) lieu MySQL 30
  3.1.1. GiMi thieu 30
  3.1.2. B!n chât 31
  3.1.3. Các kieu d) lieu 32
  3.1.4. Statement và function .32
  3.1.5. B!o mat .33
  3.1.6. Kh! nang m' rong và giMi h?n .33
  3.1.7. Kêt nôi 34
  3.1.8. MQc h?n dnh 35
  3.2. C chê b!o mat trong MySQL .35
  3.2.1. Tong quan b!o mat .35
  3.2.2. B!o mat trong môi trư=ng m?ng 36
  3.2.3. Các khái niem c b!n .36
  3.2.4. B!o mat c s' d) lieu .44
  Chưng 4. Thuat toán b!o mat password trong MySQL .60
  4.1. Thuat toán SHA-1 .60
  4.1.1. Ý tư'ng thuat toán BAM SHA .60
  4.1.2. Thuat toán SHA-1 .66
  4.1.3. Dánh giá ưu khuyêt diem 68
  4.2. Các thuat toán dê xuât 70
  4.2.1. SHA-224, SHA-256, SHA-384 và SHA-512 .70

  Tìm hieu và phát trien c chê b!o mat he qu!n tr c s' d) lieu MySQL
  Khuât Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 7
  4.2.2. Thuat toán Tiger .75
  4.2.3. Thuat toán Whirlpool 78
  4.2.4. So sánh SHA-1, Tiger, Whirlpool 87
  Chưng 5. Cài dat th\ nghiem 89
  5.1. Yêu câu chQc nang chưng trình 89
  5.2. Chưng trình cài dat .89
  5.2.1. HưMng dan cài dat MySQL ty source code 89
  5.2.2. HưMng dan thAc thi chưng trình .94
  5.3. GíMi thieu chưng trình cài dat .94
  5.3.1. Chưng trình chính .94
  5.3.2. Chưng trình phU 102
  5.4. Kêt qu! thAc nghiem .104
  Chưng 6. Kêt luan và hưMng phát trien 106
  6.1. Kêt luan .106
  6.1.1. C chê b!o mat trên HQT CSDL MySQL .106
  6.1.2. Chưng trình HashFunction .107
  6.2. HưMng phát trien .107
  6.2.1. C chê b!o mat trong HQTCSDL MySQL 107
  6.2.2. Chưng trình Qng dUng .107
  Tài lieu tham kh!o 109
  PhU lUc 112
  PhU lUc A Thuat toán SHA 112
  A.1. Hang sô s\ dUng trong SHA 112
  A.1.1 Hang sô cXa SHA-1 112
  A.1.2 Hang sô cXa SHA-224 và SHA-256 112

  Tìm hieu và phát trien c chê b!o mat he qu!n tr c s' d) lieu MySQL
  Khuât Th Ng c Bích - Lê Th Trúc Lâm 8
  A.1.3 Hang sô cXa SHA-384 và SHA-512 113
  A.2 Giá tr kh'i t?o trong SHA 115
  A.3 Các thao tác tiên x\ lý trong SHA 115
  A.4 Thuat toán tính hàm BAM trong SHA 116
  A.4.1 SHA-1 116
  A.4.2 SHA-224 118
  A.4.3 SHA-256 119
  A.4.4 SHA-384 121
  A.4.5 SHA-512 123
  PhU lUc B Thuat toán Tiger 125
  PhU lUc C Tân công SHA-1 .128

  Xem Thêm: Tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mySQL
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu và phát triển cơ chế bảo mật trên mã nguồn mở của mySQL sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status